Wyprawka dla dziecka — spotkanie z ekspertami

Wyprawka dla dziecka — spotkanie z ekspertami

by -
Przed rozpoczęciem roku szkolnego największe emocje wywołuje wybór wymarzonego plecaka czy tornistra. Dzieci, najchętniej dokonują go, kierując się modą, gustem, popularnymi wzorami i własnymi zainteresowaniami. Warto jednak pamiętać, że ta pozornie błaha decyzja wpłynie na ich zdrowie i kondycję w przyszłości. Dlatego eksperci w salonach Empik pomogą rodzicom i dzieciom wybrać z bogatej oferty najlepszy plecak czy tornister oraz niezbędne szkolne przybory. O czym nie zapomnieć, dobierając plecak oraz kompletując szkolną wyprawkę dla naszych pociech?

Po pier­wsze ergono­mia. W przy­pad­ku ple­caka lub tor­nistra oznacza to dopa­sowanie jego wielkoś­ci do wzros­tu i pos­tu­ry dziecka. Ich tył powinien być usz­ty­wniony, warto, by dopa­sowywał się do budowy i krzy­wizn pleców najmłod­szy­ch oraz był wyko­nany z miękkiego, odd­y­cha­jące­go mate­ri­ału. Dobrze jeśli ple­cak posi­ada rozwiąza­nia umożli­wia­jące mu „ros­nąć z dzieck­iem” – mowa tu o szelka­ch, których dłu­gość moż­na dowol­nie reg­u­lować. Powin­ny one być wyś­ciełane miękkim tworzy­wem, które nie narazi ramion uczniów na otar­cia – tak jak w ple­cakach z autors­kich kolekcji Empiku: Lama, Kos­mos i Green, przy których tworze­niu położono nacisk na połącze­nie mod­nej styl­istyki z najwyższą funkcjon­al­noś­cią. Wybier­a­jąc ple­cak czy tor­nister dla dziecka, pri­o­ry­tetem każde­go rodz­i­ca powin­no być odciążanie krę­gosłu­pa malucha oraz dban­ie o jego poprawną postawę. Warto pamię­tać, że waga ple­caków również nie jest bez znaczenia. Wszys­tkie mod­ele z tegorocznej ofer­ty ważą poniżej jed­ne­go kilo­gra­ma, co spraw­ia, że nawet po zapakowa­niu niezbęd­ny­ch akce­soriów i przy­borów szkol­ny­ch, ple­caki nadal będą wygod­ne do codzi­en­nego użytkowa­nia. Dla młod­szy­ch uczniów dobrym wyborem będą ple­caki z serii Back­up – wyjątkowo lekkie, zaopa­tr­zone w trzy komory, pozwala­jące na utrzy­manie porząd­ku wewnątrz.

Po drugie funkcjon­al­ność. Sko­ro ple­cak ma towarzyszyć uczniom codzi­en­nie, musi być wygod­ny. Ple­caki z najnowszej kolekcji są prak­ty­czne dzięki takim właś­ci­woś­ciom jak np. usz­ty­w­ni­ane dno zwięk­sza­jące pakowność oraz trwałość. Nie bez znaczenia jest również liczba komór – wybrane mod­ele posi­ada­ją nawet cztery prze­grody, a niek­tóre moż­na dowol­nie rozdzielać i z jed­ne­go duże­go tworzyć mniejsze ple­caki. Należy mieć na uwadze, że ple­cak towarzyszy najmłod­szym nie tylko przez więk­szość roku w szkole, ale również poza nią np. na zaję­ci­ach dodatkowych i dlat­e­go dobrze jeśli posi­ada użyteczne rozwiąza­nia. Zarówno młod­sze jak i starsze dzieci doce­ni­a­ją takie udo­god­nienia, jak duża liczba kieszeni, które pomieszczą lap­topy, książki i stro­je sportowe, albo prze­grody ter­miczne na drugie śni­adanie, zapew­ni­a­jące pro­duk­tom świeżość przez cały dzień. Te ostat­nie, z atestem PZH, uczniowie zna­jdą w ple­cakach Donuts, Meow czy St. Arrows. Warto zwró­cić uwagę na dodatki takie jak wewnętrzne orga­niz­ery lub boczne wejś­cia na słuchawki, które zna­jdziemy w sztan­darowych mod­elach tegorocznej kolekcji Green, Lama i Kos­mos.

Po trze­cie jakość. W ofer­cie zna­j­du­ją się tor­nistry przez­nac­zone dla najmłod­szy­ch uczniów, uszyte z wodoo­d­porny­ch tkan­in, a te z moty­wem trójkątów, lam, mar­mu­ru czy row­erzys­tów mają kiesze­nie i rączki zro­bione z trwałe­go ekozam­szu. Na powierzch­ni ple­caków muszą stan­dar­d­owo zna­j­dować się ele­men­ty odblaskowe zapew­ni­a­jące uczniom bez­pieczeńst­wo poza szkołą. Trze­ba pamię­tać, że wytrzy­mały mate­ri­ał, z które­go wyko­nano tor­nister oraz solid­nie wykończe­nie najczęś­ciej decy­du­ją o tym, jak dłu­go ple­cak będzie służył dziecku.

Uczniowie zach­wycą się różnorod­noś­cią wzorów na tkan­i­nach, z których wyko­nano ple­caki, tor­nistry oraz inne przy­dat­ne w szkole akce­so­ria. Wychodząc naprze­ciw wyma­gan­iom młody­ch użytkown­ików, Empik zapro­jek­tował moty­wy, które wyz­naczą naj­mod­niejsze trendy w nad­chodzą­cym sezonie szkol­nym. Na pro­duk­tach z autorskiej kolekcji wid­nieją wiz­erunki wesoły­ch lam, tropikalne liś­cie oraz ław­ice gwiazd i nieskońc­zony kos­mos. Dese­nie utrzy­mano zarówno w wyrazisty­ch barwach, jak i w bardziej stonowanej, pastelowej kolorystyce. W ofer­cie nie zabrakło wzorów ze zwierzę­tami czy pop­u­larnymi klubami piłkarskimi. Oprócz ple­caków i tor­nistrów, w skład najnowszej kolekcji wchodzą pro­duk­ty kom­ple­men­tarne takie jak: piórniki, worki, saszetki typu „nerka” oraz pro­duk­ty papier­nicze i piśmi­en­nicze. Dzięki temu wyprawka szkol­na może być kom­plet­na, atrak­cyj­na wiz­ual­nie i jed­no­li­ta este­ty­cznie.

Do 18 wrześ­nia we wszys­t­kich salonach Empik czeka­ją eksper­ci, którzy będą służyć fachową poradą oraz wiedzą w zakre­sie właś­ci­we­go doboru ple­caków, tor­nistrów i wyprawki dla dziecka w każdym wieku. Przeszkoleni dorad­cy dołożą wszel­kich starań, aby wybrane pro­duk­ty speł­ni­ały oczeki­wa­nia rodz­iców i najmłod­szy­ch użytkown­ików oraz pozy­ty­wnie wpły­wały na zdrowie, nie nad­wyrężały dziecię­cy­ch krę­gosłupów.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

11 − 6 =