Mapa na ścianie — koniec z nudnym wnętrzem!

Mapa na ścianie — koniec z nudnym wnętrzem!

by -
Kiedy myślimy: dekorowanie wnętrza — od razu widzimy kwiatowe ornamenty, geometryczne desenie lub typograficzne akcenty. Z pewnością mapa świata nie jest pierwszym skojarzeniem, a jednak ten zaskakujący pomysł umożliwia wykreowanie niepowtarzalnego wystroju. Jedno jest pewne, nie będzie nudno jak w szkolne, czy muzealnej sali. Oto propozycje, a właściwie wyprawa po najciekawszych wzorach i trendach, która zakończy się aranżacyjnym sukcesem!

Zaczni­jmy od pyta­nia: dlaczego aku­rat mapa? Najczęś­ciej kojarzy się ze szkol­nymi cza­sami, zapamię­ty­waniem najwięk­szy­ch stolic, najdłuższy­ch rzek, czy najwyższy­ch szczytów. Chce­my jed­nak odczarować te sko­jarzenia i pokazać, że to znakomi­ty motyw deko­ra­cyjny, jeśli tylko spo­jrzymy na dobrze nam znane kon­ty­nen­ty z niety­powej per­spek­ty­wy. Wyobraź­nia ludzka nie zna prze­cież granic, dlat­e­go puśćmy wodze fan­tazji i zafun­du­jmy sobie deko­rację, która zapiera dech w pier­si­ach for­mą i pomysłowoś­cią. Czy istot­ne jest, w jakim sty­lu urządzil­iśmy mieszkanie? Tak, ponieważ ści­en­na ozdoba powin­na być dopa­sowana do este­tyki. Jed­nak bez wzglę­du na to, czy wybór pad­nie na nowoczes­ny, czy trady­cyjny wygląd, pasu­ją­cy wzór moż­na znaleźć bez trudu. Czy ist­nieje uni­w­er­sal­na nakle­jka? Mapa świata na każdym wzorze prezen­tu­je się inaczej i właśnie ta różnorod­ność powodu­je, że każdy zna­jdzie ide­al­ne dla siebie rozwiązanie.

Deko­rac­ja, która przy­cią­ga uwagę 

Pier­wsza propozy­c­ja jest wyrazis­ta i przykuwa­ją­ca uwagę, choć kojarzy nam się z wiz­erunk­iem krain geograficzny­ch, oznaczany­ch zazwyczaj na żół­to, pomarańc­zowo lub zielono, może przyj­mować zupełnie inne bar­wy… Miłośnikom ory­gi­nal­ny­ch i odważny­ch aranżacji z pewnoś­cią spodoba się wzór przy­pom­i­na­ją­cy malarskie dzieło sztuki. Jak prezen­tu­je się taka nakle­jka? Kon­ty­nen­ty to nie lądy o ściśle wyty­c­zony­ch grani­cach, lecz plamy kolorowej far­by, która została swo­bod­nie wylana na białą powierzch­nię. Odcie­nie przenika­ją się, tworząc piękne, bar­wne refleksy. Inną propozy­cją jest przed­staw­ie­nie inspirowane ulicznym graf­fi­ti. Tutaj dodatkowy efekt gwaran­tu­je nam imi­tac­ja ceglane­go muru, który najpierw został poma­lowany na biało, a następ­nie pokry­ty geograficznym wzorem. W jakich wnętrzach sprawdzi się taka nakle­jka ści­en­na? Mapa w inten­sy­wny­ch kolorach oży­wi min­i­mal­isty­czne, bądź indus­tri­al­ne mieszkanie i sprawi, że przestrzeń zyska unikalny akcent deko­ra­cyjny. Jeśli w grę wchodzi coś o wyrazis­tej formie, ale w stonowanym kolorze, to znakomi­tym rozwiązaniem są kon­ty­nen­ty usy­pane z ziaren palonej kawy.

Min­i­mal­izm, który wiele zmienia 

Min­i­mal­izm to doskon­ały dowód na to, że naprawdę nie trze­ba wiele, by osiągnąć spek­taku­larne rezul­taty w dziedzinie aranżacji wnętrz. Jeśli chce­my odświeżyć doty­chcza­sowy wygląd mieszka­nia, nie zmieni­a­jąc jed­nak całkowicie stwor­zone­go przed laty wys­tro­ju, znakomi­tym pomysłem jest efek­tow­na, ale jed­nocześnie wyważona nakle­jka na ścianę. Mapa świata kon­tur­owa, czyli taka, która składa się jedynie z granic poszczegól­ny­ch kon­ty­nen­tów, to strzał w dziesiątkę. Wybierzmy wzór, na którym lądy zostały zaprezen­towane w inten­sy­wnie turku­sowym kolorze, i cieszmy się bar­wnym akcen­tem, który oży­wi nasz niewyróż­ni­a­ją­cy się do tej pory pokój. Jeśli nato­mi­ast chce­my zachować stonowaną kolorystykę we wnętrzu, ide­al­nym pomysłem jest czarno-białe przed­staw­ie­nie utrzy­mane w steam­punkowym kli­ma­cie. Jest to mapa świata złożona tylko i wyłącznie z mniejszy­ch i więk­szy­ch zębaty­ch kół – takich, jakie może­my znaleźć na przykład w zegarkach. Jesteśmy przeko­nani, że taka deko­rac­ja zach­wyci nie tylko miłośników tech­niki.

Ozdoba, którą pokocha­ją dzieci

Mapa świata w poko­ju dla dzieci, to ide­al­ny przykład deko­racji, która może pełnić nie tylko funkcję este­ty­czną, ale także dydak­ty­czną. Co mamy na myśli? Zabawnie, kolorowo i przy­jaźnie zaprezen­towane kon­ty­nen­ty będą pretek­stem do tego, by nasza pociecha się czegoś nauczyła. Wystar­czy, że wybierze­my wzór, na którym zna­j­du­ją się malutkie syl­wetki zwierza­ków typowych dla dane­go regionu. W ten sposób szkrab zapamię­ta, że w Aus­tralii mieszka­ją misie koala i kan­gury, a w Afryce słonie i zebry. W przy­pad­ku nieco więk­szy­ch dzieci może­my sięgnąć po wzór, na którym lądy składa­ją się z nazw poszczegól­ny­ch kra­jów, zapisany­ch kolorowymi lit­erami. Ozdoba ściany może być także związana z zain­tere­sowa­ni­ami nasze­go malucha — jeśli kocha muzykę, sięg­ni­jmy po nakle­jkę z mapą, która składa się z najprz­eróżniejszy­ch instru­men­tów muzy­czny­ch.

Im bardziej zaskaku­ją­ca ozdoba w mieszka­niu, tym ciekawszy efekt i znakomi­ty przykład — mapa, zaprezen­towana w niety­powy sposób, to ory­gi­nal­ny pomysł, żeby oży­wić doty­chcza­sową aranżację. Wybierzmy więc wzór, który pasu­je do nasze­go wnętrza, i cieszmy się zupełnie nową jakoś­cią wys­tro­ju.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

thirteen − 5 =