Barbie® wyróżnia Martynę Wojciechowską

Barbie® wyróżnia Martynę Wojciechowską

by -
Martyna Wojciechowska — dziennikarka i podróżniczka — została uhonorowana lalką Barbie Shero. Polka znalazła się w międzynarodowym gronie kilkunastu nagrodzonych, inspirujących osobowości, które motywują do działania i mogą być wzorem dla kolejnych pokoleń dziewczynek.
Wśród tegoroczny­ch lau­re­atek Bar­bie Shero znalazły się inspiru­jące osobowoś­ci z całe­go świata, z różny­ch środowisk społeczny­ch i zawodowych. To kobi­ety, które mają szan­sę ode­grać ważną rolę w ksz­tał­towa­niu postaw i zachowań dziew­czynek na całym świecie. Wszys­tkie nagrod­zone Sheroes zosta­ją uhonorowane włas­ną, zapro­jek­towaną na ich podobieńst­wo lalką. Są to: Pat­ty Jenk­ins – reży­serka z USA, Chloe Kim – mis­trzyni w snow­board­zie z USA, Bindi Irwin – ekolożka z Aus­tralii, Çağla Kubat – mis­trzyni wind­surfin­gu z Tur­cji, Hélène Dar­roze – świa­towej sławy sze­fowa kuch­ni z Francji, Hui Ruo­qi – mis­trzyni siatkarska z Chin, Ley­la Pie­dayesh – pro­jek­tan­tka i przed­siębior­czyni z Niemiec, Lore­na Ochoa – mis­trzyni w golfie z Meksyku, Nico­la Adams – mis­trzyni bok­su z Wielkiej Bry­tanii, Sara Gama – piłkarka z Włoch, Xiao­tong Guan – aktorka
i filantrop­ka z Chin, Yuan Yuan Tan – prima­ba­leri­na z Chin, Vicky Mar­t­in Berro­cal – pro­jek­tan­tka mody z Hisz­panii.
Mar­ty­na Woj­ciechowska – dzi­en­nikarka i podróżniczka; jest pier­wszą Polką, która została uhonorowana tytułem Bar­bie Shero. Lalkę inspirowaną jej wyglądem Mar­ty­na otrzy­mała za wyjątkową pasję, wewnętrzną siłę, deter­mi­nację w osią­ga­niu celów oraz inspirowanie mil­ionów kobi­et i młody­ch dziewczyn,by real­i­zowały swo­je marzenia.

Bar­bie Shero – inspiru­jące his­to­rie
Bar­bie Shero to glob­al­ny pro­jekt firmy Mat­tel, które­go celem jest wyróżnie­nie inspiru­ją­cy­ch osobowoś­ci, wzorów do naślad­owa­nia, dzięki którym dziew­czynki na całym świecie mogą rozwi­jać swój potenc­jał, poszuki­wać włas­ny­ch dróg oraz sposobów osią­ga­nia sukce­su i real­iza­cji marzeń. Inic­jaty­wa ta to kole­jny krok w mis­ji inspirowa­nia dziew­czynek – Bar­bie od pon­ad pół wieku daje dziew­czynkom możli­wość iden­ty­fikowa­nia się ze swo­ją lalką i wyobraża­nia sobie przyszły­ch ról poprzez zabawę. W myśl filo­zofii Możesz być kim chcesz zachę­ca do przekracza­nia włas­ny­ch granic, a wciela­jąc się w różne role społeczne i zawodowe, odkry­wa przed dziew­czynkami całe spek­trum możli­woś­ci, jakie sto­ją przed nimi w dorosłym życiu.

Bar­bie wskazu­je, że motywacji moż­na szukać nie tylko wśród współczes­ny­ch Sheroes i odwołu­je się także do his­torii, sukcesów i osiąg­nięć kobi­et, które inspirowały wcześniejsze pokole­nia. Tworząc lin­ię lalek Inspir­ing Wom­en ™, udowad­nia, że znane i doce­nione już w przeszłoś­ci „bohaterki”: pilotka – Amelia Earhart, malarka – Frida  Kahlo oraz matem­aty­czka i fizy­czka Kather­ine John­son, nadal mogą inspirować kole­jne pokole­nia dziew­czynek i kobi­et.

Wszyscy potrze­bu­je­my wzor­ców
Linia lalek Inspir­ing Wom­enTM, podob­nie jak pro­jekt Bar­bie Shero, to odpowiedź na niesłab­nącą potrze­bę kre­owa­nia i pro­mowa­nia wartoś­ciowych wzor­ców wśród doras­ta­ją­cy­ch pokoleń. I cho­ci­aż siła i nieza­leżność pochodzą od nich samy­ch, to wciąż wielu kobi­etom braku­je odwagi, by na co dzień pokazy­wać, jak wiele są warte. Kole­jne pokole­nia mały­ch dziew­czynek – a przyszły­ch kobi­et – każde­go dnia szuka­ją wspar­cia i inspiracji. To właśnie dlat­e­go Bar­bie, jako jed­na z najbardziej rozpoz­nawal­ny­ch marek na świecie, nie tylko inspiru­je, ale także moty­wu­je dziew­czynki do poszuki­wa­nia włas­ny­ch wzor­ców.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

two × five =