5. edycja Festiwalu Gier Planszowych

  by -

  Gdy nie ma prą­du, pada deszcz lub oczy są już zmęc­zone kole­jnym seri­alem, w długie, jesi­en­ne wiec­zo­ry pojaw­ia się ona – zaskaku­ją­ca i angażu­ją­ca plan­szówka. Już dziś zaprasza­my na Fes­ti­wal Gier Plan­szowych, który roze­gra się w dziesię­ciu pol­s­kich mias­tach w salonach sieci Empik. Wydarze­nie połączy przy jed­nym stole osoby z różny­ch pokoleń, a przy okazji da masę radoś­ci oraz poczu­cie dobrze spęd­zone­go cza­su. W tym roku pod­czas już 5. edy­cji pojawi się również szansa dla wyjątkowo kreaty­wny­ch graczy: konkurs na rodzin­ną grę plan­szową.

  Jed­na plan­sza, nieogranic­zone możli­woś­ci
  Dlaczego sięgamy po nowe tytuły gier lub wracamy do tych, które są już moc­no ograne? O wpły­wie gier plan­szowych na rozwój nie trze­ba chy­ba już niko­go przekony­wać. Plan­szówki uczą dyscy­pliny, przestrze­ga­nia zasad a nawet empatii. Poma­ga­ją też ksz­tał­tować umiejęt­noś­ci anal­i­ty­czne oraz log­iczne­go myśle­nia. Wystar­czy szy­bki rzut oka na półkę z grami w sklepach, by przekon­ać się, że ich bogact­wo tem­aty­czne jest olbrzymie. Każ­da dziedz­i­na życia, wiedzy, sztuki i rozry­wki została zaadap­towana na grę. Wśród nich zna­j­du­ją się pozy­c­je dla dzieci, eko­nom­iczne, wojen­ne oraz koop­er­a­cyjne. – Kiedy zapy­tałem zna­jomego z branży, co jego zdaniem powin­na mieć ide­al­na plan­szówka, odpowiedzi­ał, że gra składa się z trzech bard­zo ważny­ch ele­men­tów. Są to: mechanika, ilus­trac­je i tem­at – opowiada Michał Her­man, redak­tor prowadzą­cy w wydawnictwie Fox Games.

  Nowoś­ci, klasyki i edy­c­je kolekcjon­er­skie
  6 i 7 października – pod­czas Fes­ti­walu Gier Plan­szowych – w salonach Empiku w Warsza­w­ie, Łodzi, Szczecinie, Wrocław­iu, Krakowie, Lublin­ie, Poz­na­niu, Gdańsku, Dąbrowie Gór­niczej oraz Katow­icach będzie moż­na zapoz­nać się z pre­mierami tego sezonu, przetestować best­sellery i nis­zowe tytuły. Prób­ne par­tie będzie moż­na roze­grać z osobami, które nie tylko świet­nie zna­ją reguły, ale też potrafią je wyjaśnić i zaprezen­tować w prak­tyce. Dodatkowo z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia Empiku pow­stała lim­i­towana edy­c­ja pop­u­larnej gry Dob­ble Kul­tura. Kar­cianka zaw­iera 55 kart ze spec­jal­nie opra­cow­anymi obrazkami kojarzą­cymi się z kul­turą, naw­iązu­ją­cymi m.in. do książek, filmów czy muzyki. A już w listopadzie swo­ją pre­mierę będzie miała lim­i­towana edy­c­ja gry Monopoly.

  W warsza­wskiej Arkadii 6 października o godz. 14.00, będzie moż­na poroz­maw­iać z właś­ci­cielem wydawnict­wa Por­tal Game, Igna­cym Trzewiczkiem. Panowie opowiedzą o swo­jej pasji, zdradzą jak tworzy się gry od pod­staw i odpowiedzą na wszys­tkie pyta­nia, by zain­spirować słuchaczy do stworzenia włas­nej plan­szówki.

  Na tegorocznym fes­ti­walu swój debi­ut będzie miał konkurs na rodzin­ną grę plan­szową.  – Gra rodzin­na powin­na być uni­w­er­sal­na, czyli tak skon­struowana, żeby mogły w nią zagrać dzieci, które posi­ada­ją już umiejęt­noś­ci czy­ta­nia i liczenia; żeby mogli w nią zagrać dorośli, a także żeby wszyscy mogli zagrać razem – mówi pro­jek­tant gier, Fil­ip Miłuński. Pro­to­typy gier, będzie moż­na nadsyłać do 14 grud­nia. Ogłosze­nie wyników konkur­su zapowiadane jest na 20 lute­go 2019 roku. Główną nagrodą będzie wydanie zwycięskiej gry, pro­moc­ja tytułu w Empiku oraz gaża autorska. Orga­ni­za­torem konkur­su jest Gru­pa Wydawnicza Fok­sal, której part­neru­je Empik. Reg­u­lam­in konkur­su na pro­jekt rodzin­nej gry będzie dostęp­ny od 28.09 na stron­ie: https://www.empik.com/regulaminy-empiku

  Jesi­en­nej edy­cji Fes­ti­walu Gier Plan­szowych towarzyszy też wiele dodatkowych atrakcji, w których do zdoby­cia będą liczne nagrody. Do wspól­nej zabawy zaprasza­ją Empik oraz wydaw­cy gier plan­szowych: Rebel, Fox Games, Tre­fl, Zielona Sowa, Nasza Księ­gar­nia, Egmont, Win­ning Moves, Granna, TM Toys, Mat­tel, Tac­tic, Por­tal Games, Hipokam­pus, MDR Dys­try­buc­ja, Epee.

  Fes­ti­wal Gier Plan­szowych

  6–7 października, godz. 12:00–18:00

  empik Arka­dia, Warsza­wa, ul. Jana Pawła II 82

  empik Port Łódź, Łódź, ul. Pabi­an­icka 245

  empik Kaskada, Szczecin, ul. Niepodległoś­ci 36

  empik Pasaż Grun­waldzki, Wrocław, pl. Grun­waldzki 22

  empik Bonarka, Kraków, ul. Kamieńskiego 11

  empik, Plaza, Lublin, ul. Lipowa 13

  empik Stary Browar, Poz­nań, ul. Półwiejska 42 (6.10 wydarze­nie Monopoly Poz­nań)

  empik Gale­ria Bał­ty­cka, Gdańsk, al. Grun­waldzka 141

  empik Gale­ria Katow­icka, Katow­ice, ul. 3 Maja

  Infor­ma­c­je o konkur­sie

  Reg­u­lam­in:

  Reg­u­lam­in na pro­jekt gry rodzin­nej dostęp­ny od 28.09:

  https://www.empik.com/regulaminy-empiku

  Ter­min nadsyła­nia pro­to­typów gier: 28 wrześ­nia – 14 grud­nia

  Ogłosze­nie wyników konkur­su: 20 lute­go 2019

  Jury konkur­su: Michał Her­man (Fox Games), Maciej Wrzosek (Empik),

  Fil­ip Miłuński (Lucky Duck Games)

  Nagro­da: Wydanie gry, pro­moc­ja w empiku oraz gaża autorska

  BRAK KOMENTARZY

  Odpowiedz

  fourteen + eleven =