Zmiany dla ciężarnych

Zmiany dla ciężarnych

by -
Właśnie dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży i nie wiesz jakie prawa przysługują tobie i dziecku? Od stycznia 2017 wprowadzono wiele zmian prawnych. Im szybciej się o nich dowiesz, tym lepiej dla ciebie i dziecka.

Ty zde­cy­du­jesz czy szpi­tal dostanie pieniądze

Jed­ną z najwięk­szy­ch zmi­an w sys­temie opieki około­porodowej są… bonusy finan­sowe dla placówek medy­czny­ch. Szpi­tal, który zapewni przyszłej mamie sprawną i pro­fesjon­al­ną pomoc oraz jak najszyb­szy ter­min wiz­y­ty lub bada­nia, dostanie dodatkowe pieniądze. Wystar­czy, że per­son­el odpowied­nio zajmie się ciężarną, bo to ona w spec­jal­nej ankiecie oceni szpi­tal.

Na jej pod­staw­ie zostanie pod­ję­ta decyz­ja, czy placówka medy­cz­na otrzy­ma bonu­sowe świad­czenia finan­sowe. Jed­nak, aby przys­tąpić do pro­gra­mu szpi­tal musi speł­ni­ać określone wyma­gania: przyj­mować m.in. 600 porodów rocznie, przeprowadzać znieczu­le­nia, zapew­ni­ać dostęp do porad­ni gineko­log­iczno-położniczy­ch oraz położnej.

24-godzin­ne wspar­cie spec­jal­isty

Od momen­tu zajś­cia w ciążę do koń­ca połogu, czyli do cza­su, gdy dziecko skończy 6 tygod­ni, każ­da kobi­eta zostanie obję­ta nowym pro­gramem sko­or­dynowanej opieki około­porodowej. Placówka zapewni jej opiekę jed­ne­go, wybrane­go przez ciężarną lekarza i zespołu prowadzące­go (położ­na, ginekolog). Osoby te będą prowadz­iły pac­jen­tkę w okre­sie ciąży i towarzyszyły jej pod­czas całe­go poby­tu w szpi­talu.

Ciężar­na będzie mogła korzys­tać z 24-godzin­nego wspar­cia tele­fon­iczne­go z  ośrod­kiem prowadzą­cym ciążę. Świeżo upiec­zona mama ma również zag­waran­towane domowe wiz­y­ty położnej, obe­j­mu­jące kon­sul­tac­je w zakre­sie karmienia pier­sią (do tej pory ciężarnej w okre­sie od 21. do 31. tygod­nia ciąży przysługi­wała jed­na wiz­y­ta położnej w tygod­niu, a po 32. tygod­niu ciąży – dwie wiz­y­ty w tygod­niu, nato­mi­ast po porodzie odby­wały się co najm­niej cztery wiz­y­ty patron­ażowe w domu młodej mamy).

4 tys. zł na chore dziecko 

Od 1 sty­cz­nia 2017 obow­iązu­je ustawa „Za życiem”. Zakłada ona, że rodzi­nom, w których urodzi się dziecko z nieod­wracal­nym upośledze­niem lub nieuleczal­ną chorobą zagraża­jącą życiu, przysługu­je jed­no­ra­zowe świad­cze­nie finan­sowe w wysokoś­ci 4 tys. zł (kwota jest stała, nieza­leż­na od dochodów).

Aby je dostać należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrod­ku pomo­cy społecznej w miejs­cu zamieszka­nia wniosek w ter­minie nie później niż 12 miesię­cy od nar­o­dz­in dziecka. Warunk­iem wypłaty świad­czenia jest zaświad­cze­nie lekarskie potwierdza­jące chorobę. Urząd wypłaci pieniądze w ciągu miesią­ca, jeśli wniosek został praw­idłowo wypełniony i jest kom­plet­ny. Ustawa przewidu­je także, że do dys­pozy­cji rodziny będzie asys­tent, pełnią­cy rolę infor­ma­tora i koor­dy­na­tora w zakre­sie pomo­cy dla osoby chorej.

Wspar­cie dla niepełnosprawny­ch

Z dniem 1 sty­cz­nia 2017 weszła w życie tak zwana „opieka koor­dynowana”. To pro­jekt Nar­o­dowe­go Fun­duszu Zdrowia, które­go głównym zadaniem jest wpar­cie rodz­in wychowu­ją­cy­ch niepełnosprawne dzieci. „Opieką koor­dynowaną” są objęte dzieci z pro­gra­mu ustawy „Za życiem”.

W jej ramach do 18. roku życia oso­bie niepełnosprawnej przysługu­je opieka pali­aty­w­na i hos­picyj­na poza kole­jnoś­cią. Rodz­i­na chore­go będzie mogła przez cały ten czas sko­rzys­tać ze wspar­cia psy­cholo­ga. Nato­mi­ast, jeżeli uzna, że nie może zaj­mować niepełnosprawnym – będzie mogła umieś­cić dziecko w hos­picjum stacjonarnym lub zakładzie opiekuńczym albo sko­rzys­tać z 10-dniowej opieki wyręcza­jącej w placów­ce medy­cznej.

Więcej prz­erw, dłużej w pra­cy

Zmi­any obe­j­mu­ją również obszar sfery zawodowej. Warto przy­pom­nieć, że doty­chczas kobi­eta w ciąży mogła pra­cow­ać przy kom­put­erze maksy­mal­nie cztery godziny na dobę. Od 1 maja 2017 ciężarnej będzie przysługi­wać 15-min­u­towa prz­er­wa w każdej godzinie spęd­zonej przed mon­i­torem. W ten sposób czas pra­cy wydłuży się z czterech godz­in do sześ­ciu.

źródło: kobiecosc.info

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

two × three =