Zimowe podróże Polaków

Zimowe podróże Polaków

Planu­jąc wakac­je marzeń, coraz częś­ciej wybier­amy kierunki egzo­ty­czne, szczegól­nie kiedy w Polsce tem­per­at­u­ra zaczy­na drasty­cznie spadać, deszcz zaci­na, a brak wit­a­miny D coraz sil­niej daje się nam we znaki. Ser­wis eSky sprawdz­ił, dokąd latamy najchęt­niej.  

W sezonie jesi­en­no-zimowym nic nie ładu­je naszy­ch aku­mu­la­torów tak, jak słońce, ciepłe morze, miękki piasek i widok palm. Poza kierunk­ami, które od kilku lat są topowe, coraz odważniej sięgamy po nowe desty­nac­je. Dokąd zatem najlepiej pole­cieć w najbliższy­ch miesią­cach

eSky sprawdz­ił, jakie kierunki egzo­ty­czne wybier­al­iśmy w sezonie jesi­en­no-zimowym 2016. Najchęt­niej latal­iśmy do Taj­landii, Chin, Zjed­noc­zony­ch Emi­ratów Arab­s­kich, Izrae­la i Indii. Gdzie warto wybrać się w tym sezonie? Oto „TOP 5 desty­nacji”.

  1. Taj­lan­dia – dla miłośników zjawiskowych kra­jo­brazów, różnorod­nej kuch­ni oraz fanów wspinaczki i sportów wod­ny­ch

Ten kierunek od lat utrzy­mu­je się na pier­wszym miejs­cu na liś­cie wymar­zony­ch egzo­ty­czny­ch desty­nacji wśród Polaków. Nic dzi­wne­go — Taj­lan­dia to kraina uśmiechu i życ­zli­woś­ci ofer­u­ją­ca ogrom­ną różnorod­ność. Zna­jdziemy w niej doskon­ałe warunki do wypoczynku, możli­wość poz­na­nia ori­en­tal­nej kul­tu­ry, niesamow­ity­ch smaków i zapachów. Czeka­ją tam piękne białe plaże i strzelis­te mogo­ty wynurza­jące się z krys­tal­icznie czys­tej wody. Ale Taj­lan­dia to także tęt­nią­cy życiem Bangkok, fas­cynu­jące zabytki i ocieka­jące złotem bud­dyjskie świą­tynie. W Taj­landii każdy zna­jdzie coś dla siebie — nieważne, czy podróżu­je sam, ze zna­jomymi, czy z rodz­iną, od zwiedza­nia zabytków, przez sporty — są tu najlep­sze na świecie sek­to­ry wspinaczkowe i świet­nie rozwinię­ta baza sportów wod­ny­ch, doz­na­nia kuli­narne aż po inten­sy­wne życie noc­ne i impre­zowe. Tem­per­at­u­ra przez cały rok oscy­lu­je w grani­cach 30–35 stop­ni Cel­sjusza.  Tanie bile­ty zna­jdziesz na eSky już od 1800 zło­ty­ch.

  1. Dominikana – raj na ziemi dla tych, którzy lubią połączyć plażowanie ze sportem, ale przede wszys­tkim szuka­ją spoko­ju

Dominikana to raj dla wszys­t­kich szuka­ją­cy­ch słoń­ca i relak­su na rajs­kich plażach. Jest to kierunek szczegól­nie pole­cany rodzi­nom i tym, którzy poszuku­ją spoko­ju i beztroskiego cza­su. Trud­no się dzi­wić – mieszkań­cy Dominikany są niezwyk­le przy­jaźni i gościn­ni, tem­per­atu­ry przez cały rok wynoszą około 30 stop­ni, a na miejs­cu czeka na nas turku­sowa woda, biały piasek na plaży oraz buj­na roślin­ność. Odna­jdą się tu również miłośni­cy akty­wne­go wypoczynku i sportów wod­ny­ch — są tu wspani­ałe warunki do upraw­ia­nia wind­surfin­gu, nurkowa­nia, żeglarst­wa, para­sailin­gu czy trekkingu. Najpop­u­larniejsze kurorty Dominikany to La Romana nad Morzem Karaib­skim i Pun­ta Cana nad Oceanem Atlanty­ckim. Śred­nia rocz­na tem­per­at­u­ra wynosi 25 stop­ni Cel­sjusza. Na Dominikanę dolec­imy już za 1999 zł.

  1. Zjed­noc­zone Emi­raty Arab­skie – dla ama­torów luk­susu i fanów „Baśni z 1001 nocy”

W rankingu eSky wśród najchęt­niej wybier­any­ch kierunk­ów w okre­sie jesi­en­no-zimowym na trzec­im miejs­cu zna­j­du­ją się Zjed­noc­zone Emi­raty Arab­skie. Choć kojarzą nam się przede wszys­tkim z przepy­chem i nowoczes­noś­cią, poza luk­su­sowymi hote­lami, ekskluzy­wnymi ośrod­kami spa i bard­zo wysoką jakoś­cią świad­c­zony­ch usług zna­jdziemy tu również piękne piaszczys­te plaże, pal­mowe ogrody, trady­cyjne beduińskie wioski i oazy. Tutaj wszys­tko jest najwięk­sze i najniezwyk­le­jsze. Nie chodzi tylko o spek­taku­larny Dubaj, czy Abu Zabi, która jest stolicą i jed­nym z najważniejszy­ch miast w kra­ju, ale także o pozostałe emi­raty, jak np. Fudża­jra, która słynie z przepięknej trady­cyjnej architek­tu­ry czy lokalny­ch mar­ketów. Lot trwa tylko 6 godz­in, a tanie bile­ty moż­na upolować na eSky już za 568 zł.

  1. Chiny – raj dla miłośników inten­sy­wne­go zwiedza­nia, kolorowych pałaców i kuli­narny­ch przys­maków

Chiny to doskon­ały wybór dla tych, którzy poza odpoczynkiem sprag­nieni są także inten­sy­wne­go zwiedza­nia. Ten najlud­niejszy kraj świata jest pełen kon­trastów. Uliczny gwar oraz pach­nące przyprawami kna­jp­ki i restau­rac­je z jed­nej strony, majes­taty­czne kom­pleksy świą­tyn­ne i zapier­a­jące dech w pier­si zabytki architek­ton­iczne z drugiej. Ter­ako­towa armia, Zakazane Mias­to i Wielki Mur Chiński czy osza­łami­a­jące nowoczes­ne mias­ta? Kraina złote­go smoka z pewnoś­cią cię oczaru­je nieza­leżnie od tego, jakie Chiny wybierzesz wyrusza­jąc w podróż w stronę Ori­en­tu. Tem­per­atu­ry jesienią wynoszą około 20 stop­ni Cel­sjusza, jed­nak wybier­a­jąc się do Chin, ze wzglę­du na wielkość i rozpię­tość tego kra­ju, trze­ba wziąć pod uwagę kli­mat konkret­ne­go regionu. Ter­az, jak nigdy, Szang­haj czy Pekin są w zasięgu ręki. Dzięki bezpośred­nim lotom i pop­u­larnoś­ci tego kierunku, kosz­ty są coraz niższe. Do Chin pole­cisz już od 1600 zł.

  1. Kuba – najwięk­sza i najbardziej roz­tańc­zona wys­pa Karaibów

Planu­jąc wakac­je jesienią i zimą, nie zapom­i­na­jmy o gorącej Kubie. To kraj, w którym muzyka nie usta­je, jej rytm miesza się z aro­matem rumu i dymem cygar, a radość i serdeczność mieszkańców wyspy daje się odczuć na każdym kroku. Powodów, by wybrać się na wakac­je na tę niesamow­itą wyspę zna­jdziemy tysiące: rajskie plaże, wspani­ałe pod­wod­ne jask­inie i wodospady, tropikalna dżungla, ciągnące się kilo­me­trami plan­tac­je kawy i tyto­niu. Poza zapier­a­jącą dech w pier­si­ach przy­rodą zna­jdziemy tu także takie perełki, jak kolo­nial­ne mias­ta, stare samo­chody, czy sklepy na row­er­ach. Ta karaib­ska wys­pa zach­wyci nas również swo­ją ory­gi­nal­ną kuch­nią, która jest połącze­niem hisz­pańs­kich i kre­ol­s­kich smaków, czy wyjątkowym moji­to, tak innym od znanej w Europie wer­sji tego trunku. Nigdzie nie poczu­jesz tak niesamowitej atmos­fery jak właśnie na Kubie, gdzie wciąż żywe hasła rewolucji, jaskra­wo poma­lowane ściany budynków i sal­sa przenika­ją się na każdym kroku. Bile­ty lot­nicze na Kubę może­my kupić już za 2100 zł.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

12 − eleven =