Ząbkowanie jak pomóc dziecku?

Ząbkowanie jak pomóc dziecku?

by -
Oto one – długo wyczekiwane pierwsze ząbki dziecka. Twoja radość może zostać przyćmiona niepokojącymi objawami. Dziecko może być rozdrażnione i płakać częściej niż zwykle, mieć słabszy apetyt, gorzej spać i bardzo się ślinić.

Anaft­in® Baby Żel na ząbkowanie został stwor­zony spec­jal­nie, by zmniejszyć uczu­cie dyskom­for­tu i bólu wywołane­go przez wyrzy­na­jące się ząbki u dzieci. Poma­ga przetr­wać ząbkowanie tworząc niewidoczną warst­wę ochron­ną i łagodzi nieprzy­jem­ne objawy. Warst­wa ta stwarza ide­al­ne środowisko sprzy­ja­jące regen­er­acji tkanek. Pomóż swo­je­mu dziecku w cza­sie ząbkowa­nia, sto­su­jąc Anaft­in® Baby Żel na ząbkowanie.

Fak­ty doty­czące ząbkowa­nia

Two­je dziecko miało ząbki już przed urodze­niem. Były one ukry­te w szczękach. Przez pier­wsze 4 do 6 miesię­cy te malutkie ząbki rozwi­ja­ją się jako zęby mleczne, ukry­te pod chronią­cymi je dziąsłami.

Niemowlę z gryzakiem

Szczegól­ne warunki dla moje­go dziecka

Pod­czas gdy niek­tóre dzieci nie czu­ją zupełnie bólu, dla inny­ch ząbkowanie to trud­ny, a nawet bolesny okres. Przy­czyną tego stanu jest wyrzy­nanie się zębów
i związane z tym nieprzy­jem­ne uczu­cie ucisku i napię­cia w koś­ci­ach szczęk, ponieważ wzmożone krąże­nie krwi i zwięk­szona prze­puszczal­ność naczyń mogą prowadz­ić do obrzęku.

Zmniejsze­nie bólu i dyskom­for­tu moje­go dziecka

Aby ułatwić dziecku pro­ces ząbkowa­nia i łagodz­ić towarzyszące mu uczu­cie dyskom­for­tu, moż­na podać mu do gryzienia schłod­zoną w lodów­ce (plas­tikową) łyżeczkę lub schłod­zony gryzak.

Płaczące dziecko

Pokry­wanie warst­wą ochron­ną vs leki prze­ci­w­bólowe

W przy­pad­ku osób dorosły­ch, aby uśmierzyć ból, sto­su­je się leki prze­ci­w­bólowe. Niek­tóre z nich mają spec­jal­ną postać zatwierd­zoną do stosowa­nia u dzieci. Ostate­cznie moż­na je zas­tosować, żeby pomóc ząbku­jące­mu dziecku. Niem­niej jed­nak za wszelką cenę należy unikać leków mogą­cy­ch mieć wpływ na delikat­ny układ ner­wowy dziecka.

 Kiedy należy się udać do pedi­atry?

Gdy tem­per­at­u­ra ciała przekracza 38,5°C, gorączka utrzy­mu­je się powyżej 2 dni lub gdy dziecko cią­gle płacze — należy skon­sul­tować się z pedi­atrą.

Matka z ząbkującym dzieckiem

Anaft­in® Baby Żel na ząbkowanie

Anaft­in® Baby Żel na ząbkowanie to bioad­hezyjny żel doust­ny. Szy­bko tworzy niewidoczną warst­wę chroniącą dziąsła przed uczu­ciem dyskom­for­tu i bólu. Jego nat­u­ral­ne skład­niki łagodzą ból i zacz­er­wie­nie­nie zaję­ty­ch miejsc.

 

5 KOMENTARZE

  1. Pomóc moż­na na kilka sposobów, ale chy­ba nie ma nic lep­sze­go nic przy­tu­lanie, nosze­nie na rękach. W stanach niepoko­ju, jeżeli dziecko płacze moż­na dać home­opaty­czny Vibur­col.

  2. słysza­łam że moż­na schłodz­ić dziecku gryza­czek, cho­ci­aż najlepiej pos­marować mu delikat­nie dziąsełka żelem bez lidokainy, np dolo­gel bo jest bez­pieczny już dla bard­zo malut­kich dzieci.

  3. Wysłać dziecko na kurs przys­poso­bi­enia społeczne­go. Rycze­nie to chamst­wo które należy tępić od dziecka.

Odpowiedz

2 × 3 =