Światło Chanuka — warsztaty rodzinne

Światło Chanuka — warsztaty rodzinne

by -

 

Chanuka to bardzo radosne żydowskie święto, to święto cudów, światła i radości. Ulubione święto wszystkich dzieci. Co roku Muzeum POLIN zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami do wspólnej zabawy.

W tym roku razem z aktorami Teatru 21 -osobami z Zespołem Dow­na i spek­trum autyz­mu, dzieci będą baw­ić się na inte­gra­cyjnym przed­staw­ie­niu chanukowym. W całym budynku Muzeum czekać będą stanowiska warsz­tatów twór­czy­ch, na których pow­staną między innymi lumi­nes­cen­cyjne ozdoby, czy drew­ni­ane bączki zwane drejd­lami. Dzieci będą grać, tańczyć i śpiewać, skosz­tu­ją gorą­cy­ch pączków i przy­go­tu­ją włas­ne zapa­chowe oli­wy. Pod­czas wielkiego finału odbędzie się inter­ak­ty­wny spek­takl chanukowy w jidysz z ilu­mi­nac­jami świ­etl­nymi.

Koniecz­na wcześniejsza rez­erwac­ja.

TEATR 21

14.00–16.45

Inter­ak­ty­wny spek­takl Teatru 21

Miejsce: Klubokaw­iar­nia Muzeum POLIN

Jeśli masz przy­ja­ciela, które­mu wierzysz
I życ­zli­woś­ci się spodziewasz,
Otwórz mu swą duszę i dary wymieni­aj,
i częs­to spo­tykaj 

Hava­mal, stro­fa 44; Edda Poe­t­y­cka; przeł: Apolo­nia Załuska Stromberg.

Chanuka – świę­to światła, cud­ów, smakołyków i….. prezen­tów, które moż­na otrzymy­wać codzi­en­nie przez 8 dni! A czy teatr może być prezen­tem? Zespół Teatru 21 zaprasza duży­ch i mały­ch, dzieci z opieku­nami i rodzi­cami na świąteczną insta­lację per­for­maty­wną. Zabierze­my Was w niezwykłe doświad­cze­nie, w którym darem może być każdy gest, mrug­nię­cie, dotknię­cie, dźwięk, szept i błysk światła. Spotkaj się z nami, przyjmij prezent i zostaw coś od siebie.

Zespół: Grze­gorz Brandt, Anna Drózd, Tere­sa Foks, Maja Kowal­czyk, Daniel Kra­jew­ski, Bar­bara Lityńska, Anna Łuczak, Alek­sander Orliński, Emil­ia Raj­ca, Piotr Sakowski, Cecylia Sobolewska, Mar­ta Stańczyk, Mag­da Świątkowska

Reży­se­ria: Sebas­tian Świąder
Przestrzeń: Ewa Mach­nio
Muzyka: Mag­dale­na Sowul
Światło: Sebas­tian Klim

Prosimy o wcześniejszą rez­erwację bezpłat­ny­ch wejś­ciówek na wybraną godz­inę spek­tak­lu (w spek­tak­lu może wziąć udzi­ał jed­no­ra­zowo 30 osób):

14.00–14.30 I tura, REZERWUJ »

14.45- 15.15 II tura, REZERWUJ » 

15.30–16.00 III tura, REZERWUJ »

16.15–16.45 IV tura, REZERWUJ »  

WARSZTATY

15.00–17.30

Warsz­taty dla rodz­in z dziećmi

Miejsce: miejsce edukacji rodzin­nej „U króla Maciu­sia”, hol główny Muzeum, foy­er przed audy­to­ri­um I piętro.

Lumi­nes­cen­cyjne zajączki
Warsz­tat połąc­zony z zabawą świ­etl­ną bezpośred­nio na ścianach krzy­wolin­iowych muzeum, na którym pow­staną lumis­cen­cyjne ozdoby chanukowe. Dzi­ała­nia pod kierunk­iem artysty insta­lacji i wideo Syl­wes­tra Łucza­ka.
miejsce: hol główny

Melodie Chanuki
Warsz­tat muzy­czny z trady­cyjnymi żydowskimi melo­di­ami, śpiewem i tańcem pod kierunk­iem Jacka Hołdysa i zespołu. 
miejsce: foy­er przed audy­to­ri­um

Drew­ni­ane bączki
Warsz­tat, na którym pow­staną drew­ni­ane bączki – drejdle ozdo­bione hebra­jskimi lit­erami.
miejsce: foy­er przed salami pro­jek­cyjnymi 

Fluo chanuk­i­je
Warsz­tat twór­czy, w którym będziemy tworzyć włas­ne chanuk­i­je z mate­ri­ałów flu­oscen­cyjny­ch.
miejsce: foy­er przed salami pro­jek­cyjnymi 

Zapa­chowe oli­wy
Warsz­taty kuli­narne, na których przy­go­tu­je­my włas­ne zapa­chowe oli­wy w piękny­ch karafkach. 
miejsce: foy­er przed salami pro­jek­cyjnymi

Zawody sportowe dla mały­ch Mach­abeuszy
Będziemy pra­cow­ać nad swo­ją tężyzną fizy­czną poprzez gry i zabawy ruchowe.
miejsce: sala pro­jek­cyj­na A, piętro I

Turniej w drejd­la
Wspól­na gra „na cukierki” w jed­ną z trady­cyjny­ch gier chanukowych – drejd­la.
miejsce: miejsce edukacji rodzin­nej 

Coś dla łasuchów
Warsz­tat kuli­narny, na którym zdo­bić będziemy domowe, kosz­erne pączki pros­to z pieca.
miejsce: miejsce edukacji rodzin­nej 

Prosimy o wcześniejszą rez­erwację bezpłat­ny­ch wejś­ciówek na warsz­taty REZERWUJ » 

KONCERT

17:30–18:00

Spek­takl Światła Chanuki
Inter­ak­ty­wny kon­cert z jidys­zowymi piosenkami chanukowymi Jacka Hałasa oraz jego zespołu wraz z ilu­mi­nacją świ­etl­ną Syl­wes­tra Łucza­ka.
miejsce: audy­to­ri­um

Prosimy o wcześniejszy zakup biletów (5zł/os) na kon­cert KUP BILET » 

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

12 + 3 =