Rośliny, owady i miód — Warszawski Festiwal Kulinarny

Rośliny, owady i miód — Warszawski Festiwal Kulinarny

by -

Pier­wsza edy­c­ja Warsza­wskiego Fes­ti­walu Kuli­narne­go „Rośliny, Owady i miód” zakończyła się pełnym sukce­sem, świad­czyć może o tym na przykład frek­wenc­ja — w wydarze­niu wzięło udzi­ał pon­ad 7 tysię­cy osób. Orga­ni­za­torzy już mają w planach kole­jne odsłony wydarzenia.

Fes­ti­wal rozpoczę­to kolacją pod gołym niebem w piątek 8 wrześ­nia. W mag­icznym otocze­niu Ogro­du Botan­iczne­go, moż­na było skosz­tować dań przy­go­towany­ch przez wyśmien­i­ty­ch sze­fów kuch­ni: Joan­nę Jaku­biuk, Andrze­ja Andrze­jcza­ka, Wita Szy­chowskiego, Tomasza Maćkowiaka, Marci­na Kocha i Mar­ti­na Gimenez Cas­tro. Przez dwa fes­ti­walowe dni na goś­ci czekało pon­ad 70 wys­taw­ców z lokalnymi pro­duk­tami, ceramiką, rośli­nami, rzemieśl­niczym piwem i winem. Nie brakowało również punk­tów gas­tro­nom­iczny­ch, ser­wu­ją­cy­ch pyszne jedze­nie.

Orga­ni­za­torzy: Grze­gorz Łapanowski z Food Lab Stu­dio i Fun­dacją Szkoła na Widel­cu, Ogród Botan­iczny Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego i Targi WZORY zaprosili goś­ci do wzię­cia udzi­ału w liczny­ch akty­wnoś­ci­ach.  Pod­czas otwartej kon­fer­encji odbyły się 24 wykłady i pan­ele dyskusyjne, pod­czas których poruszano ważne tem­aty jedzeniowo-środowiskowe. Roz­maw­iano o odpowiedzial­nej kon­sumpcji, kryzysie środowiskowym i jedze­niu przyszłoś­ci. Zas­tanaw­iano się nad tym skąd wziąć dobre jedze­nie, czy ist­nieje ety­czne mię­so, w jakiej kondy­cji są nasze łowiska, co jedzą Pola­cy, a także jak ograniczyć marnowanie żywnoś­ci. Wszys­tkie spotka­nia były trans­mi­towane na żywo na facebook.com, a trans­mis­je obe­jrza­ło 2500 osób. Przy­go­towano też ogrodową Kaw­iarnię Naukową, w której najbardziej zain­tere­sowani goś­cie mieli okazję bezpośred­nio poroz­maw­iać z pan­elis­tami. Po zakończe­niu wykładów toczyły się tam jeszcze długie dyskus­je związane z bez­pieczeńst­wem i suw­eren­noś­cią żywnoś­ciową, które są głównym tem­atem między­nar­o­dowe­go pro­jek­tu „Wielkie Piknik”, prowad­zone­go obec­nie przez Ogród Botan­iczny

Inne atrakc­je, jakie czekały na odwiedza­ją­cy­ch to pon­ad  30 pokazów, warsz­tatów kuli­narny­ch, ogrod­niczy­ch oraz z zakre­su food designu a także spac­erów botan­iczny­ch. W fes­ti­walowym Paw­ilonie Kuli­narnym spotkać moż­na się było m.in. z Kasią Błaże­jew­ską-Stuhr, Karoliną i Maćkiem Szaciłło czy Mateuszem Szuch­nikiem, a nawet Medy­cyną Kuli­narną. Na tere­nie Ogro­du oraz w salach warsz­ta­towych  moż­na było wiele się nauczyć m.in. jak robić kokedamy i kos­me­tyki jadal­ne. Roślin­ne Porady przed­staw­iły tajniki domowe­go ogrod­nict­wa, a spec­jal­iś­ci z Ogro­du Botan­iczne­go opowiadali o zapy­laczach, dzi­kich rośli­nach jadal­ny­ch i domowych kom­pos­town­ikach. Odbyła się degus­tac­ja win z Mag­a­zynem Wino i Tomaszem Prange — Bar­czyńskim oraz warsz­taty o piwie rzemieśl­niczym z Browarem Trzech Kumpli. Z mag­a­zynem KUK BUK poroz­maw­iać moż­na było o „Food Design od kuch­ni” i  „Jak żyć z pra­cy włas­ny­ch rąk”. W ramach Fes­ti­walu we współpra­cy z Films For Food w Kinie Muranów odbyły się trzy pokazy filmów kuli­narny­ch.

W trak­cie Fes­ti­walu przy Paw­ilonie Kuli­narnym uczest­ni­cy próbowali spec­jałów od rol­ników i lokalny­ch pro­du­cen­tów żywnoś­ci na stoisku akcji Pol­ska Smaku­je. Każdy, kto nie zdążył cały czas ma szan­sę dowiedzieć się więcej o bogactwie region­al­nej kuch­ni — wystar­czy pobrać aplikację Pol­ska Smaku­je, w której zna­jdziemy infor­ma­c­je o pro­duk­tach i pro­du­cen­tach. Wszyscy sprag­nieni mogli pić bezpłat­nie do woli wodę Gro­he Blue, roz­dawaną na stanowisku Gro­he.

Nie zabrakło oczy­wiś­cie atrakcji dla najmłod­szy­ch! Przez dwa dni Stre­fa Dziecię­ca przy­go­towana przez Pra­cown­ię Edukacji Ogro­du Botan­iczne­go UW i Szkołę na Widel­cu zaprasza­ła do gier i zabaw eduka­cyjny­ch. Odbyła się tam inau­gu­rac­ja pro­gra­mu edukacji żywieniowo-kuli­narnej “Dobrze­je­my ze Szkołą na Widel­cu”, której orga­ni­za­torem jest Fun­dac­ja Szkoła na Widel­cu, a ambasadorem prezes i założy­ciel fun­dacji Grze­gorz Łapanowski. W tej edy­cji pro­gra­mu „Dobrze jemy ze Szkołą na Widel­cu” paki­ety eduka­cyjne trafią aż do 1000 placówek, a pro­gram zre­al­izu­je 110 000 uczniów.  Trans­misję live z warsz­tatów “Dobrze­je­my ze Szkołą na Widel­cu” obe­jrza­ło aż 300 tysię­cy inter­nautów!

Na zakończe­nie Fes­ti­walu  Fed­er­ac­ja Pol­s­kich Banków Żywnoś­ci wraz z Mag­daleną Łapanowską i Jakubem Emanuelem Mal­cem, Sze­fem kuch­ni Hotelu Novotel, zaprosili wszys­t­kich do wspól­nej zabawy i gotowa­nia w rytm muzyki pod­czas warsz­tatów  „EFFECT Zupa Dis­co”. W rados­ny­ch warsz­tat­ach tańcząc i gotu­jąc jed­nocześnie wzięło udzi­ał pon­ad 150 osób! Pro­jekt finan­sowany był przez Eras­mus +.

 

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

17 + ten =