Przecinek i kropka — Targi Książki Dziecięcej

Przecinek i kropka — Targi Książki Dziecięcej

by -

Pięćdziesię­ciu wys­taw­ców prezen­tu­ją­cy­ch najlep­szą lit­er­aturę dziecięcą i design, blisko dwudzi­es­tu goś­ci spec­jal­ny­ch, spotka­nia autorskie, cztery stre­fy bezpłat­ny­ch warsz­tatów przez cały week­end, pro­jekc­je fil­mowe oraz wys­tępy teatral­ne. Wszys­tko to w ramach I edy­cji Targów Książki Dziecięcej Przecinek i Krop­ka już 8 i 9 kwiet­nia.

Syl­wia Chut­nik opowie o tym, jak to jest być pis­arką. Doro­ta Sum­ińska otworzy drzwi do krainy zwierząt. Edy­ta Jun­gowska, Michał Rusinek, Cezary Harasi­mow­icz, Marcin Szczy­giel­ski, Andrzej Maleszka, Szy­mon Radz­imier­ski, Yvet­te Żół­towska-Darska – na sce­nie Przecinka i Krop­ki pojaw­ią się niezwyk­li goś­cie, którzy wprowadzą dzieci i rodz­iców w twór­czy świat lit­er­atu­ry. Na uczest­ników czeka­ją opowieś­ci o stworach, o tajnikach zawodu pis­arza, a także wspól­ne czy­tanie i inspiru­jące roz­mowy.

Ale Przecinek i Krop­ka to nie tylko lit­er­at­u­ra, to kreaty­w­na zabawa w czterech bezpłat­ny­ch stre­fach. Warsz­taty plas­ty­czne, graficzne i komik­sowe poprowadzą znani ilus­tra­torzy. Z Danielem de Latourem oraz autorką Justyną Bednarek uczest­ni­cy przeżyją niesamowite przy­gody,  z dziesię­cioma skar­petkami w roli głównej. Bohaterem zajęć z Piotrem Nowackim będzie Smoczek Loczek. Artysty­cz­na zabawa szyku­je się pod okiem Jacka Frąsia, komik­siarza, perku­sisty zespołu Cool Kids of Death, czy Bożki Rydlewskiej, twór­czyni pop-upów. Wielkie ekspery­men­ty dla mały­ch ludzi zre­al­izu­je Woj­ciech Mikołuszko – dzieci będą miały szan­sę nie tylko wysłuchać opowieś­ci o badaczach, lecz także samodziel­nie przeprowadz­ić ekspery­men­ty, które zmieniły świat. Poza spotka­ni­ami „Docent Pięć Pro­cent i sza­lona his­to­ria kom­put­erów”, „Dr Dolit­tle w spód­ni­cy”, odbędą się warsz­taty społeczne­go savoir vivre’u, tworzenia teatral­ny­ch lalek oraz fotografii cyfrowej dla najmłod­szy­ch. Świę­to lit­er­atu­ry to także okaz­ja do spotka­nia z Kubus­iem Puchatkiem oraz rozwiązy­wa­nia zagadek ze Stu­milowe­go Lasu – a to tylko część atrakcji na Tar­gach Przecinek i Krop­ka.

Po akty­wnym dniu pełnym książkowych atrakcji, dzieci i rodz­ice będą mogli obe­jrzeć filmy Akademii Doku­men­tal­nej, opowiada­jące o pielęg­nowa­niu pasji, pewnoś­ci siebie, inspirac­jach, a także pozy­ty­wnym, mądrym staw­ia­n­iu czoła prze­ci­wnoś­ciom (m.in. „Gio­van­ni i jego wod­ny balet”). Nie zabraknie także dobrej muzyki, autors­kich piosenek i wspani­ałej gry aktorskiej – zapewni je Teatr Lalek Igraszka w spek­tak­lu „Złote Jajko”, pod­czas które­go dzieci dowiedzą się, że ktoś pozornie zły może się stać się dobrym i kocha­ją­cym.

Przez dwa dni trwa­nia Targów każdy będzie mógł zajrzeć również do ilus­trowane­go świata Harry’ego Pot­tera – zro­bić pamiątkowe zdję­cie i poczuć, jak magia przenika rzeczy­wis­tość. Imprezie towarzyszyć będzie też wys­tawa prac Emilii Dzi­ubak, autorki ilus­tracji do książki „Tyczka w Krainie Szczęś­cia”.

Pier­wsze­go dnia Targów Przecinek i Krop­ka – 8 kwiet­nia, o godz. 13:00, odbędzie się uroczys­tość wręczenia nagrody w konkur­sie na Najlep­szą Książkę Dziecięcą Przecinek i Krop­ka 2016. W konkur­sie nomi­nowane były: „Kląt­wa dziewią­ty­ch urodz­in” Marci­na Szczy­giel­skiego z rysunkami Magdy Wosik, „Prak­ty­czny Pan” Roksany Jędrze­jew­skiej-Wró­bel (ilus­trac­je Adam Pękalski), „Przed Twoim urodze­niem” Ras­cala z rysunkami autorstwa Man­dany Sadat, „Sam w domu” Lot­ty Olson z ilus­trac­jami Marii Nilsson Thore oraz „Tru” Beaty Kos­mowskiej, z ilus­trac­jami Emilii Dzi­ubak. Uroczys­tość poprowadzi Katarzy­na Bujakiewicz.

Kiedy dzieci będą zgłębi­ać tajniki lit­er­atu­ry i przeży­wać fas­cynu­jące przy­gody wraz z bohat­erami swoich ulu­biony­ch powieś­ci, rodz­ice będą mieli okazję posz­erzyć domową bib­lioteczkę o kole­jne intere­su­jące pozy­c­je w atrak­cyjny­ch, tar­gowych cenach. 8 i 9 kwiet­nia cen­trum hand­lowe­Plac Unii City Shop­ping w Warsza­w­ie zamieni się w wyjątkową stre­fę, wypełnioną najlep­szymi tytułami książek.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

eleven − six =