Poznaj cechy swojego dziecka, zanim się urodzi

Poznaj cechy swojego dziecka, zanim się urodzi

by -

Przed przyjś­ciem dziecka na świat zada­je­my sobie mnóst­wo pytań. Jaki będzie miało kolor oczu. Jaką gru­pa krwi? Czy będzie tolerowało lak­tozę? Dzięki bezpłat­nej aplikacji stwor­zonej moż­na już sprawdz­ić praw­dopodobieńst­wo uwarunk­owa­nia powyższy­ch cech, bazu­jąc na dany­ch doty­czą­cy­ch rodz­iców (i ewen­tu­al­nie dzi­ad­ków) jeszcze nien­ar­o­d­zone­go lub też dopiero planowane­go dziecka. Jeśli jesteśmy ciekawi, jak może ono wyglą­dać – warto z niej sko­rzys­tać!

Moment nar­o­dz­in dziecka jest zazwyczaj przełomem dla całej rodziny i dłu­go się do niego przy­go­towu­je­my. Częs­to zas­tanaw­iamy się także, jak dziecko będzie wyglą­dać, czym będzie się wyróż­ni­ać oraz czy będzie podob­ne do które­goś z rodz­iców. Żeby dowiedzieć się czegoś o nim jeszcze przed dniem nar­o­dz­in, może­my sko­rzys­tać z ciekawe­go narzędzia, którym jest prosta w obsłudze i bezpłat­na aplikac­ja dostęp­na na plat­formy Android oraz iOS. Poz­woli nam ona poz­nać pod­sta­wowe cechy dziecka, zan­im ono zdąży się urodz­ić.

Cecha Bobasa” to nazwa aplikacji, która może być szczegól­nie przy­dat­na dla przyszły­ch rodz­iców.
Za jej pomocą może­my poz­nać między innymi pod­sta­wowe cechy wyglą­du dziecka. Wszys­tkie obliczenia dokonu­ją się na pod­staw­ie wprowad­zony­ch dany­ch doty­czą­cy­ch cech rodz­iców i ewen­tu­al­nie dzi­ad­ków (uwzględ­nie­nie pokole­nia przed rodzi­cami poma­ga uzyskać jeszcze bardziej pre­cyzyjny wynik).

Aplikac­ja jest podzielona na trzy mod­uły. Każdy z nich doty­czy innego atry­bu­tu. Jest to aplikac­ja przy­jaz­na w uży­ciu, z czytel­nym menu. Wystar­czy kilka chwil na wpisanie dany­ch — wynik również otrzy­mu­je się od ręki. Uwagę zwraca też miła dla oka grafika, ide­al­nie dopa­sowana do poszczegól­ny­ch mod­ułów, co czyni korzys­tanie z aplikacji przy­jem­niejszym.

Aplikac­ja Cecha Bobasa jest dostęp­na za dar­mo na plat­formy Android i iOS. Moż­na pobrać ją tutaj:

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

fourteen + two =