Polki i seks po porodzie

Polki i seks po porodzie

by -

Mówi się, że dziecko wywraca całe życie do góry nogami, ale czy również zmienia życie sek­su­al­ne? Duża ilość nowych obow­iązków, brak wystar­cza­jącej iloś­ci snu, zmi­ana ciała po ciąży, okres połogu, lak­tac­ja, bari­ery psy­cho­log­iczne – każdy z tych czyn­ników może znaczą­co wpłynąć na seks w związku. Czy Pol­ski upraw­ia­ją seks po porodzie? Zbadała to marka NUK

Oczy­wiś­cie, że upraw­ia­ją. W zde­cy­dowanej więk­szoś­ci. Jak to jed­nak wyglą­da w statystyce i w prak­tyce, a nie tylko w teorii spy­tal­iśmy same zain­tere­sowane. Pon­ad 800 młody­ch matek pod­czas jed­ne­go week­endu odpowiedzi­ało na pyta­nia, jak to właś­ci­wie wyglą­da „w łóżku”, kiedy pojaw­ia się dziecko. Czy warto się do tego przy­go­tować, poroz­maw­iać z part­nerem czy iść na żywioł? Fanki marki NUK Pol­ska odpowiedzi­ały na to i wiele inny­ch pytań.

Macierzyńst­wo to moment, w którym — jak potwierdza­ją anki­etowane — kobieca sek­su­al­ność ule­ga zmi­an­ie. Zosta­je­my matkami. Na świecie pojaw­ia się kole­j­na osoba, którą kochamy, o którą się troszczymy, która zaprzą­ta cią­gle nasze myśli, nawet wtedy, kiedy już śpi. Pewnie dlat­e­go, aż 24,6 pro­cent anki­etowany­ch jest zbyt zmęc­zona, żeby myśleć o powro­cie do sek­su. Choć odpowiedź, jest zrozu­mi­ała, to nie jest to jedy­na przy­czy­na braku powro­tu do współży­cia z part­nerem. Wyglą­da na to, że w dużej mierze to co hamu­je powrót do życia sek­su­al­ne­go to obawy, przede wszys­tkim o ból i dyskom­fort (aż 55%). Lęk przed brakiem akcep­tacji ze strony part­nera, czy rozczarowaniem jakiego może doświad­czyć po ponownym zbliże­niu, również niejed­nokrot­nie opóź­nia moment powro­tu do intym­nej relacji. Pomi­mo bari­er, które rodzą się z wielu przy­czyn, zde­cy­dowana więk­szość uważa, że powrót do bliskoś­ci jest bard­zo ważny. Zapewne dlat­e­go niemal 70% kobi­et decy­du­je się na seks tuż po zakończe­niu okre­su połogu — czyli od 1 do 3 miesię­cy po porodzie. Ale co najważniejsze po pier­wszym sto­sunku po porodzie, aż pon­ad 58% ma ochotę na więcej. Idzie to w parze, z fak­tem, że 54% jest zad­owolona ze współży­cia po pojaw­ie­niu się dziecka. Jak wiado­mo wraz z urodze­niem się dziecka, ciężko coś zaplanować. Musi coś w tym być, bo praw­ie 60% badany­ch uważa, że do sprawy sek­su lep­iej też pode­jść spon­tan­icznie. Może nowa sytu­ac­ja życiowa wymusza dos­tosowanie się do obec­ny­ch warunk­ów, a może to miła zmi­ana. Potwierdza­ją to szcz­ere, bezpośred­nie odpowiedzi, które poz­woliły nam nie tylko stworzyć pewne statystyki.

Poprosil­iśmy anki­etowane o opisanie jed­nym zdaniem sek­su po porodzie. Śmi­ało może­my stwierdz­ić, że praw­ie każ­da odpowiedź wyda­je nam się zupełnie inna. Bo choć pod­sumowu­jąc badane kobi­ety po urodze­niu dziecka dzielą się na trzy grupy: zad­owolone, niezad­owolone i obo­jęt­ne w sto­sunku do sek­su, to słowa, którymi ujmu­ją tem­at pokazu­ją, że każ­da kobi­eta czu­je ten tem­at w sposób indy­widu­lany, znany tylko sobie.

Jak więc Polki widzą seks?

Każ­da swoimi ocza­mi. Może któryś opis pasu­je do ciebie. Seks po porodzie jest: jak góra lodowa, jak cukierek, jak pier­wszy raz, okrop­ny, stre­su­ją­cy, szy­bki i cichy, bez­nadziejny, taki sam, bolesny, fas­cynu­ją­cy, ważny, jak wisienka na tor­cie, smut­ną koniecznoś­cią, fan­tasty­czny, lep­szy, dzi­wny, jak dro­ga przez mękę, jak motyki w brzuchu, nor­mal­ny, przy­jem­ny, trud­niejszy, potrzeb­ny, rewela­cyjny, niekom­for­towy, bardziej namięt­ny, spon­tan­iczny, ekscy­tu­ją­cy, niesamow­ity, krót­szy, planowany, fatal­ny.

Badanie zostało wyko­nane przez markę NUK Pol­ska. W bada­niu wzięło udzi­ał 837 osób, które same zgłosiły się do wypełnienia anki­ety. Badanie było anon­i­mowe, składało się z 13 pytań zamknię­ty­ch i jed­ne­go otwarte­go.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

4 × 1 =