Odlotowy Dzień Dziecka z Fisher Price

Odlotowy Dzień Dziecka z Fisher Price

by -
Ilość zabawek w sklepach jest przytłaczająca, dlatego postanowiliśmy wybrać nasze typy. Główne kryteria to, wiek dziecka, bezpieczeństwo podczas zabawy, jakość wykonania i oczywiście forma zabawy.

Pod lupę wzięliśmy ofer­tę marki Fish­er-Price — lis­ta TOP15 nieza­wod­ny­ch prezen­tów, które spełnią oczeki­wa­nia dzieci na każdym etapie roz­wo­ju.

Zabawki dla najmłod­szy­ch (wiek 0+)

 Karuze­la z Misi­ami dzięki różnorod­nym melo­di­om i efek­tom świ­etl­nym utuli do snu każde­go malucha. Pastelowe misie, które krążą przed ocza­mi dziecka, powoli wprowadzą je w błogi nas­trój poprzedza­ją­cy noc­ny odpoczynek. Dzięki pro­jek­torowi maluszek może podzi­wiać uspoka­ja­ją­cy pokaz światełek, które zamieni­a­ją sufit w rozg­wieżdżone niebo. Karuzelka wyposażona została w trzy rodza­je dźwięków, które uko­ją zmysły maluszka, w zależnoś­ci od jego nas­tro­ju i potrzeb. Do wyboru mamy: tzw. biały szum, odgłosy natu­ry i pogod­ne melodyjki. Pilot umożli­wi nam zdal­ne wyłącze­nie karuzelki – bez obawy o prz­er­wanie słod­kiego snu dziecka.

Karuzelka z Misi­ami może towarzyszyć nasze­mu maluszkowi również na spac­erze. Zaw­ieszkę z karuzelką moż­na z łat­woś­cią przyp­iąć do daszku wózka. Część z pro­jek­torem sprawdzi się z kolei jako przenośny uspoka­jacz, który moż­na zabrać do dzi­ad­ków, na wyjazd czy po pros­tu ustaw­ić na sto­liku w innym poko­ju.

Mali odkry­w­cy (wiek: 6m+)

 Uczące jabłuszko to nauka w ryt­mie wesoły­ch wier­szyków i rados­ny­ch piosenek. W środ­ku uśmiech­nięte­go  czer­wone­go owocka zna­j­du­je się 5 duży­ch, kolorowych cząstek jabłuszka. Na każdym z nich wid­nieje rysunek innego pyszne­go owocu oraz oznacza­ją­ca go, duża cyfer­ka. Gdy maluch naciśnie środ­kowy przy­cisk „ogryzka” oznac­zony nutką, usłyszy rados­ne piosenki i wypowiedzi o owocach, kolorach i cyfer­kach, które widzi na każdej cząstce, dzięki czemu zabawa poma­ga mu zapamię­tać nowe określe­nia i nauczyć się liczyć od 1 do 5! Dodatkową zachętą do wspól­nej zabawy jest fakt, że każde dotknię­cie jabłuszka uruchamia wesołe dźwięki wywołu­jące uśmiech na twarzy maluszka. Dziecko, umieszcza­jąc każdy z kawałków w środ­ku jabłuszka ćwiczy również koor­dy­nację ręka-oko.

Wiek: 6–36 m

  Gar­nuszek na klo­cuszek to doskon­ała eduka­cyj­na zabawka, która ćwiczy sprawność man­u­al­ną mały­ch rączek, jed­nocześnie ucząc malucha nazw ksz­tałtów i kolorów. Posi­ada dwa try­by zabawy: naukę liczb oraz nazw ksz­tałtów. Za każdym razem, gdy dziecku uda się dopa­sować klo­cuszek do odpowied­niego otworu gar­nuszka, zabawka w nagrodę nazy­wa ksz­tałt ele­men­tu, jaki znalazł się w jego „brzuszku” lub jaką cyfer­ką był oznac­zony. Prawdzi­wa niespodzianka czeka jed­nak na dzieci po zdję­ciu fio­le­towej pokry­wki gar­nuszka. Gdy dziecko włoży rączkę do środ­ka, chcąc wyjąć wrzu­cone tam wcześniej klo­cuszki, uru­chomi rados­ne piosenki oraz mru­ganie noska zabawki. Dodatkowo, po wciśnię­ciu przez maluszka czer­wone­go przy­cisku rozświ­et­la się on, zachę­ca­jąc do dal­szej zabawy wesołymi dźwiękami. Gar­nuszek łączy w sobie najlep­sze cechy zabawek man­u­al­ny­ch i rozwi­ja­ją­cy­ch zdol­ność myśle­nia, ucząc malucha liczb i rozpoz­nawa­nia ksz­tałtów.

Wiek: 6m+

 Szczeni­aczek Ucz­ni­aczek i Siostrzy­czka Szczeni­aczka to kandy­daci na najlep­szy­ch przy­jaciół małe­go dziecka. Te miękkie i miłe w dotyku plusza­ki swym sym­pa­ty­cznym wyglądem zaprasza­ją najmłod­szy­ch do fan­tasty­cznej zabawy, odkry­wa­nia oraz nauki! Inter­ak­ty­wne przy­tu­lanki nagradza­ją dzi­ała­nia malucha ciekawymi słówkami, wypowiedzi­ami i ryt­micznymi eduka­cyjnymi piosenkami. I tak, pod­czas wspól­nej zabawy dziecko uczy się liczenia czy alfa­betu, poz­na­je ksz­tał­ty, kolory i nazwy częś­ci ciała. A dzięki tech­nologii „Poziomy Nauki” inter­ak­ty­wne treś­ci moż­na zmieni­ać w obrę­bie trzech poziomów, dopa­sowu­jąc je do zain­tere­sowań oraz eta­pu roz­wo­ju maluszka! Wesoła muzyka, migoczące czer­wone ser­duszko oraz mię­ci­utkie mate­ri­ały dodatkowo  sty­mu­lu­ją zmysły.

Wiek: 6m+

 BeBo – Tańcz i śpiewaj ze mną  to sym­pa­ty­czny przy­ja­ciel, który zachę­ca dzieci do wspól­ne­go tańczenia, śpiewa­nia oraz tworzenia piosenek. Robo­cik naprawdę tańczy, zabawnie się kołysząc, oraz posi­ada trzy try­by zabawy i nauki dos­tosowane do wieku i umiejęt­noś­ci dziecka, dzięki czemu może stać się najlep­szym przy­ja­cielem pociech aż do wieku przed­szkol­ne­go. Tryb Taniec i ruch poma­ga w wyk­sz­tał­ca­niu u najmłod­szy­ch poczu­cia ryt­mu oraz zachę­ca do akty­wnoś­ci tanecznej. Nauka i zabawa wprowadza w świat literek i liczb, a to wszys­tko przy akom­pa­ni­a­men­cie wesoły­ch melodii. BeBo umożli­wia też tworze­nie włas­ny­ch piosenek, pozwala­jąc malu­chom nagrać, a następ­nie wysłuchać włas­ne zdanie zaśpiewane przez BeBo. Tryb ten, oprócz dostar­cza­nia mnóst­wa radoś­ci i uśmiechu, pomoże zrozu­mieć zależność między przy­czyną i skutkiem oraz zachę­ci dzieci do mówienia. Ruch zabawki, światełka, piosenki i wypowiedzi zachę­ca­ją do akty­wnoś­ci i sty­mu­lu­ją zmysły.

Wiek: 9–36 m

Ciekawi poszuki­wacze (wiek: 18+)