Marsz po marchewkę!

Marsz po marchewkę!

by -
Marchewka w diecie to krok w stronę zdrowia i urody. Poma­ga wal­czyć z rakiem, spowal­nia pro­cesy starzenia skóry, odmładza i regeneru­je skórę, popraw­ia wzrok, wzmac­nia sys­tem odpornoś­ciowy orga­niz­mu.
- Marchew i sok march­wiowy charak­teryzu­ją się niską kalo­rycznoś­cią oraz wysokim poziomem sub­stancji odży­w­czy­ch. Są źródłem karotenoidów, głównie beta-karotenu. 200 g marchewki czy 200 ml pastery­zowane­go lub świeże­go soku march­wiowe­go to zaled­wie około 80 kcal — mówi prof. Katarzy­na Stoś, z Insty­tu­tu Żywnoś­ci i Żywienia.

BETA-KAROTEN (PROWITAMINA A) w orga­nizmie przek­sz­tał­ca się w WITAMINĘ A, która:

  • wspiera właś­ci­we funkcjonowanie błon ślu­zowych oraz narzą­du wzroku;
  • poma­ga zachować zdrową skórę;
  • poma­ga w praw­idłowym funkcjonowa­niu układu odpornoś­ciowe­go;
  • przy­czy­nia się do utrzy­ma­nia praw­idłowe­go metab­o­liz­mu żelaza.

Jed­na szk­lanka (ok. 200 ml) soku march­wiowe­go pokry­wa dzi­en­ne zapotrze­bowanie na wit­a­m­inę A.

 Co zaw­iera marchewka?

  • 90 proc. — woda,
  • 7 proc. — skład­niki odży­w­cze: białka, węglowodany, tłuszcze, celu­loza,
  • 1 proc. — skład­niki min­er­al­ne: wapń, potas, sód, fos­for, siarka, mag­nez, man­gan, miedź, cynk, kobalt, żela­zo
  • 1 proc. — inne: wit­a­miny (wit­a­m­i­na A, B1, B2, B6, C, E, H, K, PP), kwas foliowy, inozy­tol, pon­ad­to kwas jabłkowy, fla­wonoidy, związki siarkowe, kumaryny, a także związki o dzi­ała­niu insulinopodob­nym, alka­loidy oraz pek­tyny.

Marchew sty­mu­lu­je dziąsła i wywołu­ją dużo śliny, która jest zasad­owa, równoważy kwa­sowość jamy ust­nej, która sprzy­ja roz­wo­jowi bak­terii. Min­er­ały w march­wi chronią przed zęby przed niedob­o­rai min­er­ałów.  Ale to nie wszys­tkie zale­ty marchewki.

W bada­niu przeprowad­zonym przez Uni­w­er­sytet Har­var­da wykazano, że ludzie którzy jedli więcej niż sześć marchewek tygod­niowo byli mninej narażeni  na udar mózgu.

W 100 gra­mach marchewki zna­j­du­je się około 41 kalorii.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

9 + six =