Jak aktywnie spędzić święta i Nowy Rok?

Jak aktywnie spędzić święta i Nowy Rok?

by -
Święta nieodmiennie kojarzą się z choinką, prezentami i oczywiście pysznymi potrawami, na które czekamy przez cały rok. Dlatego, kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka zwykle z niecierpliwością zasiadamy do stołu, by kosztować kolejnych przysmaków. Niestety – rzadko od niego wstajemy przez następnych kilka dni. A gdyby zamiast kolejnych godzin przy makowcu i pierogach spędzić czas aktywnie?

Coraz więcej osób wybiera właśnie takie rozwiązanie. Spac­er, łyżwy na miejskim lodowisku czy bit­wa na śnieżki to także doskon­ały, a przede wszys­tkim zdrowszy sposób na relaks i wzmac­ni­an­ie rodzin­ny­ch relacji. Może­my również podarować sobie nawza­jem prezen­ty, które zachęcą do kon­tyn­uowa­nia rozpoczętej akty­wnoś­ci przez cały rok. Okres świąteczny to bowiem dobry moment na to, by zacząć wdrażać w życie noworoczne postaw­ienia związane z więk­szą akty­wnoś­cią fizy­czną i ruchem.

Zaczni­j­cie już przed świę­tami

Przy­go­towa­nia do świąt wyda­ją nam się zwyk­le bardziej akty­wne niż same świę­ta, jed­nak najczęś­ciej w ruch zami­ast mięśni idą samo­chody, którymi jedziemy do super­mar­ke­tu i robo­ty kuchen­ne, które przyspieszyć mają pow­stawanie domowych smakołyków. Dlat­e­go już na tym etapie warto zas­tanow­ić się, jak może­my zacząć wdrażać w życie nasz plan bycia bardziej akty­wnym. Wciąg­ni­jmy do niego całą rodz­inę! Każdy, nawet kilku­latek może pomóc w sprzą­ta­niu domu, np. układa­jąc zabawki czy książeczki. Również w kuch­ni dla każde­go zna­jdzie się zaje­cie na miarę jego umiejęt­noś­ci, np. ręczne wyra­bi­an­ie cias­ta dla czy kro­je­nie warzyw. Za to lep­i­e­nie pierogów lub tworze­nie pier­niczkowych ksz­tałtów może stać się doskon­ałą, wspól­ną zabawą, a przy okazji ćwicze­niem man­u­al­ny­ch umiejęt­noś­ci dla nasze­go dziecka. Z kolei zami­ast autem, po zapom­ni­any pro­dukt uda­jmy się do osied­lowe­go sklepu piechotą – będzie zdrowiej, taniej i bardziej eko­log­icznie.

Świę­ta mogą być akty­wne

 Co roku 24 grud­nia wiec­zorem czas nagle zwal­nia, a my siadamy do stołu, na którym w ciągu kilku następ­ny­ch dni, niemal bez prz­er­wy pojaw­iać się będą nowe przys­maki. Bywa, że siedząc przy nim więcej cza­su zerkamy w telewiz­or czy tele­fon niż poświę­camy go rodzinie. Dlat­e­go właśnie w świę­ta warto postaw­ić na wspól­ny, rodzin­ny ruch — akty­wny wypoczynek doskonale zre­lak­su­je nas po gorączce przedświąteczny­ch przy­go­towań i pomoże wzmoc­nić rodzin­ne więzi lep­iej niż biesi­ad­owanie bez koń­ca. Jak wyjaś­nia ekspert Anna Słaboń, psy­cholog, coach i ekspert akcji „Kubu­siowi Przy­ja­ciele Natu­ry” w ramach, której przed­szko­laki z całej Pol­ski uczą się zachowań eko­log­iczny­ch i akty­wne­go spędza­nia cza­su Świę­ta to bard­zo inten­sy­wny czas w roku. Spotka­nia przy świątecznym stole, częs­to w więk­szym gronie rodzin­nym potrafią być źródłem wielu różny­ch emocji. Pamię­ta­jąc również o tym, że stres związany z ogromem przy­go­towań potrafi cza­sem zdomi­nować atmos­ferę świąt, warto zatroszczyć się z wyprzedze­niem o dobry kli­mat dla siebie i najbliższy­ch. Moż­na na przykład spróbować zrezyg­nować ze świąteczne­go per­fekcjoniz­mu, dopuszcza­jąc do myśli, że nie wszys­tko musi być ide­al­ne, by Świę­ta były udane. Warto także przedefin­iować świąteczny sys­tem wartoś­ci uzna­jąc, że to co naprawdę nam poma­ga to dobre emoc­je, dobra komu­nikac­ja i wspól­nie spęd­zony czas. Na jakość tego cza­su korzyst­nie mogą wpłynąć wspól­nie real­i­zowane akty­wnoś­ci, również ruchowe. Dzieci częs­to proszą dorosły­ch: “pobaw się ze mną”, a w codzi­en­nym zab­ie­ga­niu zda­ją się częs­to słyszeć “zaraz”. Okres świąteczny sprzy­ja temu, by zatrzy­mać się w codzi­en­nym pędzie i poszukać sposobów zaspoko­je­nia potrzeb także tych najmłod­szy­ch. Wspól­na zabawa, ruch na świeżym powi­etrzu, spac­er, sporty zimowe, czy inne spec­jal­nie zaplanowane akty­wnoś­ci, nie tylko poz­wolą pod­nieść nas­trój i korzyst­nie wpłyną na zdrowie. Przede wszys­tkim pomogą zacieśnić i budować rodzin­ne więzi oraz relac­je, dając dzieciom okazję do przeży­wa­nia wielu rados­ny­ch chwil z najbliższymi.

Dlat­e­go zami­ast się­ga­nia po kole­jny kawałek cias­ta zabierzmy naszy­ch goś­ci i rodz­inę, np. na wycieczkę po okol­i­cy i pokażmy im ciekawe miejs­ca. Również spac­er po lesie czy osied­lowym parku może być źródłem doskon­ałej, akty­wnej zabawy. Zwłaszcza, jeśli z nieba syp­nie śnieg. Bit­wa na śnieżki między dwoma druży­nami albo konkurs na ulepi­e­nie najpiękniejsze­go bałwana – to radość nie tylko dla najmłod­szy­ch. Wielu z nas z pewnoś­cią chęt­nie znów odkry­je w sobie dziecko! Nie martwmy się też, gdy aura poskąpiła białe­go puchu. Może­my wybrać się na sztuczne lodowisko albo po pros­tu pobaw­ić z dziećmi w berka czy chowane­go. Również w domu, zami­ast kole­jne­go odcinka seri­alu może­my spędz­ić akty­wnie czas całą rodz­iną. Puśćmy muzykę i zachęćmy dzi­ad­ka i bab­cię, by nauczyli nas kroków wyt­worne­go wal­ca, dla nieco młod­szy­ch odkurzmy zapom­ni­ane­go Twistera, a z kilku­latkami bawmy się w odgady­wanie nazw zwierząt, uda­jąc ich ruchy i zachowanie. Nie zapom­i­na­jmy też o sobie! Jeśli na co dzień upraw­iamy sport reg­u­larnie, np. każde­go ranka prze­b­ie­gamy kilka kilo­metrów, to dobrze utrzy­mać tę rutynę także w cza­sie świąt. Nato­mi­ast dla pozostały­ch osób, końcówka roku to doskon­ały moment, by zacząć wdrażać w życie noworoczne postanowienia związane z upraw­ian­iem sportu, akty­wnoś­cią fizy­czną i ruchem.

Podaru­j­cie sobie akty­wność na Nowy Rok

Również świąteczne podarki mogą być związane z akty­wnoś­cią fizy­czną. W ten sposób zmo­bi­lizu­je­my się do niej, nie tylko od świę­ta. Doskon­ałym pomysłem, zami­ast kole­jnej pary skar­pet czy zestawu kos­me­tyków będzie zatem np. rodzin­ny kar­net na basen czy do klubu fit­ness, albo sprzęt sportowy, jak piłka czy zestaw do nordic walk­ing. To doskon­ała okaz­ja by zaszczepić w dziecku pasję do sportu lub ruchu na kole­jne miesiące. Pomyślmy też, co lubią robić nasi najbliżsi – może mama chci­ałaby nauczyć się tańczyć sal­sę, a brat sprawdz­ić na ściance wspinaczkowej? Może­my również podarować włas­noręcznie przy­go­towany kupon, np. dla bab­ci i dzi­ad­ka na niedziel­ne spac­ery z wnukami. Takie prezen­ty świad­czą o tym, że poświę­cil­iśmy swój czas i naprawdę zas­tanow­iliśmy się nad tym, co dana osoba lubi, o czym marzy i co sprawi jej prawdzi­wą przy­jem­ność. Dzięki temu nie tylko przyniosą radość, ale też zostaną w pamię­ci obdarowany­ch przez cały następ­ny rok.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

one × 2 =