II Festiwal Chustowy

II Festiwal Chustowy

by -

W Cen­trum Kon­fer­en­cyjnym w Pawłow­icach pod Wrocław­iem 6–7 maja odbędzie się II Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Chus­towy. Tem­atem prze­wod­nim wydarzenia jest pro­mowanie rodzi­cielst­wa bliskoś­ci, to także okaz­ja do spotka­nia ekspertów oraz rodz­iców, którzy bez obaw noszą swo­je dzieci w chus­tach oraz nosidłach mięk­kich.


Bliskość z dzieck­iem jaką daje chus­ta, przy jed­noczes­nym uwol­nie­niu rąk, jest nieoce­nionym wspar­ciem dla młody­ch rodz­iców. Częs­to szuka­ją oni rozwiązań mogą­cy­ch wspomóc ich na nowej i niez­nanej drodze rodzi­cielst­wa, i tak trafi­a­ją na tem­aty chustonoszenia, swo­bod­ne­go karmienia pier­sią na żądanie, zdrowe­go odży­wia­nia metodą blw (bobas lubi wybór), czy współs­pania z dzieck­iem. Szuka­ją wspar­cia i świadomie chcą pode­j­mować właś­ci­we dla roz­wo­ju swoich dzieci decyz­je. Fes­ti­wal Chus­towy jest odpowiedz­ią na zapotrze­bowa­nia rodz­iców, a jed­nocześnie stanowi doskon­ałą okazją do wymi­any spostrzeżeń i doświad­czeń, zarówno ze strony uczest­ników, jak i zapros­zony­ch prele­gen­tów.

Chus­ta, która oplata dziecko jak egzoszkielet pozwala na zachowanie fizjo­log­iczny­ch krzy­wizn, dlat­e­go moż­na jej uży­wać od nar­o­dz­in — doradza fizjoter­apeutka Zuzan­na Wasiukiewicz — Balkowska. Nosidła są wspani­ałą rzeczą, ale warto pamię­tać, że moż­na ich uży­wać dopiero u dzieci, które samodziel­nie siada­ją. Sze­roki rozstaw nóg powodu­je ustaw­ie­nie mied­ni­cy w przodopochyle­niu, a ta pocią­ga za sobą krę­gosłup do wypros­tu. Dlat­e­go nie sto­su­je­my nosideł u dzieci, które same nie rozpoczęły pro­ce­su pio­niza­cji – doda­je ekspert.

Wszys­t­kich rodz­iców zain­tere­sowany­ch tem­atem bez­pieczne­go noszenia dziecka w chuś­cie zaprasza­my na fes­ti­wal!

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

nineteen − six =