Pierwszy odcinek bajki Atopowi Bohaterowie

Pierwszy odcinek bajki Atopowi Bohaterowie

by -

Atopowe zapale­nie skóry (AZS) jest jed­nym z najczęst­szy­ch schorzeń wieku dziecięce­go, w Polsce cho­ru­je na nie już co piąte dziecko[1]. Kam­pa­nia Atopowi Bohaterowie zwraca uwagę na psy­cho­log­iczne skutki AZS-u dzieci. Jed­nym z nich jest obniżone poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Aby pomóc małym atopikom zaak­cep­tować siebie i zrozu­mieć chorobę, pow­sta­je 5 odcinków bajki ter­apeu­ty­cznej. Każdy z nich opowiada o wybranym aspekcie AZS i emoc­jach jakie temu towarzyszą. Pier­wsza część, Swędzą­cy potwór, pojaw­iła się właśnie na stron­ie kam­panii.

Image.1450358672737

Częs­to zapom­i­namy, że troska o stan emocjon­al­ny małe­go atopika jest tak samo waż­na, jak dbałość
o kondy­cję jego skóry. Celem bajki jest zwróce­nie uwagi na dziecięce emoc­je, a także uświadomie­nie dzieciom, że nie są osamot­nione w swo­jej choro­bie, a obok jest wiele inny­ch osób, boryka­ją­cy­ch się
z takimi samymi ograniczeni­ami.

Jak mówi Mar­ta Żysko-Pałuba psy­cholog i psy­choter­apeutka, ekspert kam­panii „Bajki ter­apeu­ty­czne mają doskon­ały wpływ na ksz­tał­towanie emocji dzieci w wieku wczes­noszkol­nym. Uczą rozpoz­nawa­nia i akcep­tacji włas­ny­ch oraz cud­zy­ch emocji, pokazu­ją, że każ­da emoc­ja jest waż­na i że wszyscy ludzie przeży­wa­ją te same uczu­cia, choć każdy na swój sposób. Poma­ga­ją upo­rać się z dziecię­cymi lękami, trud­noś­ci­ami i wąt­pli­woś­ci­ami. Poprzez bajkę, dziecko doświad­cza rozwiąza­nia trud­nej sytu­acji, dzięki czemu jest przeko­nane o swo­jej nieza­leżnoś­ci, wewnętrznej sile, budu­je poczu­cie włas­nej wartoś­ci i spraw­c­zoś­ci”.

Bajka Atopowi Bohaterowie jest efek­tem współpra­cy autorki Roksany Jędrze­jew­skiej Wró­belpsy­cholog dziecięcej Mar­ty Żysko — Pałuby oraz rodz­iców atopików, którzy dzielą się swoimi doświad­czeni­ami związanymi z chorobą dzieci.

Głównymi bohat­erami bajki są Emil i Emilka, dzieci chore na AZS. Emil ma 5 lat i uczęszcza do przed­szkol­nej zerówki. Jest nieśmi­ałym, zamknię­tym w sobie chłopcem. AZS spraw­ia, że jest niepewny siebie, wyco­fany. Emilka ma 7 lat i chodzi do drugiej klasy, jest prze­ci­wieńst­wem swo­je­go kolegi. Lubi akty­wnie spędzać czas, miewa trochę sza­lone pomysły. Choroba to jej wróg, z którym musi wal­czyć.

W pier­wszym odcinku bohaterka próbu­je poradz­ić sobie ze złoś­cią, którą stale odczuwa ze wzglę­du na nie dają­cy jej spoko­ju upor­czy­wy świąd, zawsze obec­ny w atopowym zapale­niu skóry.

Czy Emil­ce uda się oswoić swędzące­go pot­wora? Czy zna­jdzie sposób na opanowanie negaty­wny­ch emocji? Odpowiedź jest dostęp­na już ter­az na www.atopowibohaterowie.pl.

[1] W. Zagórska, Forum Pedi­atrii Prak­ty­cznej, luty 2015; 51 – 57

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

14 + five =