Objawy przerostu trzeciego migdałka. Czy zawsze należy go usuwać?

Objawy przerostu trzeciego migdałka. Czy zawsze należy go usuwać?

by -
Samo powiększenie migdałka nie jest chorobą, jednak z uwagi na swoje umiejscowienie patologicznie, przerośnięty trzeci migdałek może być przyczyną licznych procesów chorobowych.

Nasilony wzrost migdałka gardłowe­go przy­pada na 3–4 i 6–7 rok życia. Zwyk­le po okre­sie pok­wi­ta­nia ule­ga stop­niowe­mu zanikowi. Do najczęst­szy­ch zal­iczyć moż­na nawraca­jące zapale­nia ucha środ­kowe­go, które mogą doprowadzać do pow­sta­nia wysiękowe­go zapale­nia ucha, częste infekc­je nosa i zatok przynosowych objaw­ia­jące się rop­nymi katarami, zaburzenia odd­y­cha­nia pod­czas snu w postaci chra­panie lub obtu­ra­cyjne­go bezdechu w cza­sie snu oraz zaburzenia we wzroś­cie uzę­bi­enia i wady zgryzu.

Typowe objawy
Dziecko, u które­go pode­jrze­wamy prze­rost migdałka gardłowe­go ma stale uchy­lone usta, częs­to jest apaty­czne i blade. Utrud­nione­mu odd­y­cha­niu przez nos towarzyszy ślu­zowo-rop­na wydzieli­na. Nierzad­ko obser­wu­je­my, że gorzej słyszy, co może być spowodowane upośledze­niem drożnoś­ci trąbek słu­chowych przez pow­ięk­szony trze­ci migdałek. Z cza­sem część twar­zowa cza­szki ule­ga wydłuże­niu, sta­je się wąska, spłaszc­zona, a pod­niebi­e­nie twarde jest wysoko wyskle­pi­one. Wyk­sz­tał­ca się tzw. twarz ade­noidal­na. Przewlekła niedrożność dróg odd­e­chowych może przy­czy­ni­ać się do wol­niejsze­go roz­wo­ju intelek­tu­al­ne­go i fizy­czne­go dziecka.

Jak dzi­ałać?
W przy­pad­ku wys­tępowa­nia negaty­wny­ch objawów związany­ch z prze­rostem trze­ciego migdałka wykonu­je­my chirur­giczne usunię­cie, czyli wspom­ni­aną wcześniej ade­noidek­tomię. W klin­ice MML zabieg wykony­wany jest w znieczu­le­niu ogól­nym przy zas­tosowa­niu wiz­ual­iza­cji endoskopowej, umożli­wia­jącej pre­cyzyjne wycię­cie tkanki ade­noidal­nej.

Wycię­cie migdałka gardłowe­go nie powodu­je upośledzenia odpornoś­ci orga­niz­mu. Pozostaw­ione migdałki pod­niebi­en­ne w zupełnoś­ci wystar­cza­ją do obrony orga­niz­mu. Wys­tępu­ją­ca do niedaw­na możli­wość wys­tąpi­enia powikłań, do których przede wszys­tkim zal­iczyć może­my krwaw­ienia śród- i poop­er­a­cyjne, skła­ni­ało laryn­golo­ga do zas­tosowa­nia tej metody leczenia tylko po głębok­iej anal­izie objawów ze strony pac­jen­ta. Pole­cane i wyko­rzysty­wane aktu­al­nie metody leczenia zabiegowe­go, które wyko­rzys­tu­je­my w codzi­en­nej prak­tyce takie jak: tech­nika har­mon­icz­na, tech­nika fal radiowych RF, nóż plaz­mowy są rozwiązaniem najbardziej pole­canym, bezkr­wawym oraz co najważniejsze bez­piecznym. Dziecko po wyko­na­niu takiej pro­ce­dury wraca do domu po 3–4 godz­i­nach. Powrót do przed­szko­la lub szkoły może nastąpić po upły­wie tygod­nia.

Autorem tek­stu jest dr Michał Micha­lik, spec­jal­is­ta oto­laryn­golog z kliniki MML w Warsza­w­ie. Jego pasją jest pra­ca, po godz­i­nach uwiel­bia akty­wny wypoczynek: jazdę na nar­tach i bie­ganie. Pry­wat­nie tata 15-let­niej Mał­gorzaty.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

twelve + seven =