Karmienie piersią od A do Z

Karmienie piersią od A do Z

by -
Zbliżający się Polski Tydzień Promocji Karmienia Piersią to doskonała okazja, by przedstawić już czwartą z serii publikację edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” – Poradnik karmienia piersią według zaleceń Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD). Jaką rolę odgrywa karmienie piersią w programowaniu żywieniowym i prewencji otyłości? Jaki ma wpływ na zdrowie dziecka teraz i w przyszłości? Dlaczego pokarm kobiecy uważany jest przez ekspertów za najbardziej specjalistyczne pożywienie dla niemowląt? Na te i inne pytania odpowiedzi udzieli najnowszy, opracowany przy współpracy wybitnych ekspertów, bezpłatny Poradnik karmienia piersią według zaleceń PTGHiŻD.

 

breastfeeding. mother breast feeding her baby toddler

Karmie­nie pier­sią stanowi jeden z fun­da­men­tów budowa­nia zdrowia najmłod­szy­ch pokoleń Polaków. To ważny ele­ment pro­gramowa­nia żywieniowe­go we wczes­nym okre­sie życia. By wspier­ać pro­mocję tego typu karmienia, PTGHiŻD opra­cow­ało i zaadap­towało do warunk­ów pol­s­kich najnowsze wyty­czne między­nar­o­dowych towarzys­tw naukowych i renomowany­ch insty­tucji oraz zespołów ekspertów. Celem, do które­go należy dążyć, są zalece­nia Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO) – wyłączne karmie­nie pier­sią przez 6 pier­wszy­ch miesię­cy życia dziecka oraz jego kon­tynu­ac­ja po rozsz­erze­niu diety nawet do 2. roku życia. Nieste­ty, dane z bada­nia[1] opub­likowane­go w 2015 roku, wskazu­ją, że pod­sta­wowe zalece­nia WHO doty­czące karmienia nat­u­ral­ne­go w Polsce nie są real­i­zowane. Niedostate­czne wspar­cie i edukac­ja kobi­et w tym zakre­sie stanowi główny powód rezy­gnacji matek z karmienia pier­sią, nieste­ty już nawet w ciągu 1 miesią­ca życia dziecka. Powody rezy­gnacji z karmienia pier­sią wynika­ją częs­to z niewiedzy i błęd­ne­go przeko­na­nia, bo 35% matek dzieci do 4. m.ż. i 48% matek dzieci do 6.m.ż.[2]. deklaru­je, że powodem zaprzes­ta­nia karmienia pier­sią było poczu­cie, że dziecko się nie najada lub przeko­nanie o braku pokar­mu.

W odpowiedzi na niepoko­jące wyniki bada­nia oraz real­ne potrze­by kobi­et, które chcą karmić nat­u­ral­nie i poszuku­ją kom­plek­sowe­go źródła wiedzy, pow­stał Porad­nik karmienia pier­sią według zale­ceń PTGHiŻD, który, poza eksper­cką wiedzą, będzie dla nich wspar­ciem i pomoże rozwiać wąt­pli­woś­ci związane z pro­ce­sem lak­tacji. „Aktu­al­ne rekomen­dac­je to nie rewoluc­ja w zalece­ni­ach, a wyłącznie przy­pom­nie­nie o tym nowym pokole­niom lekarzy i rodz­iców” – mówi prof. Han­na Sza­jew­ska – Kierown­ik Kliniki Pedi­atrii Warsza­wskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­czne­go. – „Rewoluc­ja nie jest potrzeb­na, bo karmie­nie pier­sią było, jest i będzie opty­mal­nym sposobem żywienia niemowląt. Karmie­nie pier­sią to najlep­sze, co moż­na dać dziecku”.

Porad­nik karmienia pier­sią został zain­spirowany potrze­bami mam i przyszły­ch mam. Mamy, które prag­ną karmić pier­sią, sta­ją częs­to w obliczu liczny­ch, częs­to sprzeczny­ch ze sobą źródeł infor­ma­cji, co powodu­je dezori­en­tację. Dlat­e­go pod­czas redagowa­nia Porad­nika ściśle współpra­cow­ali zarówno eksper­ci z zakre­su pedi­atrii, jak i spec­jal­iś­ci ds. żywienia. Pub­likac­ja porusza cały szereg zagad­nień związany­ch z karmie­niem nat­u­ral­nym. Poza rozdzi­ałami poświę­conymi anal­izie składu mleka i praw­idłowym tech­nikom karmienia, zaw­iera wiele prak­ty­czny­ch wskazówek, doty­czą­cy­ch codzi­en­ny­ch czyn­noś­ci związany­ch z karmie­niem pier­sią oraz diety kobi­ety karmiącej. W Porad­niku znaleźć moż­na również zbiór fak­tów i mitów związany­ch z karmie­niem pier­sią.

Kobi­ety w ciąży oraz rodz­ice najmłod­szy­ch dzieci coraz częś­ciej zda­ją sobie sprawę z wpły­wu  praw­idłowe­go żywienia na przyszłe zdrowie już od momen­tu poczę­cia, a następ­nie w niemowlęctwie i wieku dziecię­cym i chcą ten czas wyko­rzys­tać jak najlepiej. To ważne, ponieważ 1000 pier­wszy­ch dni życia dziecka ma fun­da­men­tal­ne znacze­nie dla zdrowia dziecka ter­az i w jego dorosłym życiu. Jeszcze dłu­go po nar­o­dz­i­nach, w okre­sie karmienia pier­sią i rozsz­erza­nia diety dziecka inten­sy­wnie rozwi­ja się jego mózg, ksz­tał­tu­je układ odpornoś­ciowy, dojrze­wa układ pokar­mowy i pro­gra­mu­je się metab­o­lizm. W tym cza­sie ksz­tał­tu­ją się także nawyki żywieniowe. Poprzez praw­idłowe żywie­nie w okre­sie tego inten­sy­wne­go roz­wo­ju i wzros­tu, rodz­ice mają real­ny wpływ na zdrowie dziecka ter­az i w przyszłoś­ci.

Porad­nik karmienia pier­sią według zale­ceń PTGHiŻD to, po kam­panii „Mamo, razem damy radę nauczyć się karmienia pier­sią”, kole­j­na inic­jaty­wa wspier­a­ją­ca karmie­nie nat­u­ral­ne real­i­zowana przez eduka­cyjny pro­gram 1000 pier­wszy­ch dni dla zdrowia. Porad­nik opra­cow­ała redak­tor i mama czwórki dzieci – karmiony­ch pier­sią – Aldona Mikul­ska, przy kon­sul­tacji z eksper­tami z zakre­su żywienia najmłod­szy­ch dzieci. Rozdzi­ał poświę­cony diecie mamy karmiącej przy­go­towała dr inż. diete­tyki Joan­na Rach­tan-Jan­icka. Porad­nik karmienia pier­sią to jużczwarta wartoś­ciowa pub­likac­ja, stwor­zona w ramach eduka­cyjne­go pro­gra­mu „1000 pier­wszy­ch dni dla zdrowia”. W lutym 2013 roku opub­likowano Porad­nik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia, w październiku 2013 roku – Porad­nik żywienia kobi­et w ciąży, nato­mi­ast pod koniec 2014 roku ukazał się Porad­nik żywienia niemowląt. Krok po kroku od nar­o­dz­in do pier­wszy­ch urodz­in. Pełne wer­sje wszys­t­kich porad­ników są dostęp­ne na eduka­cyjnej plat­formie www.1000dni.pl.

poradnik-z-n_150x210_okladka-...


[1]Badanie przeprowad­zone przez prof. Bar­barę Królak-Ole­jnik oraz dr inż. Danutę Gajew­ską we współpra­cy z Fun­dacją NUTRICIA w lat­ach 2014–2015 w 42 szpi­ta­lach, na łącznej grupie 1679 matek dzieci do 12. miesią­ca życia oraz na grupie 767 osób z per­son­elu medy­czne­go. Badanie obe­j­mowało V etapów: anki­ety w szpi­talu dla matek i per­son­elu medy­czne­go, anki­ety tele­fon­iczne wśród matek dzieci po 2. miesiącu, po 4. miesiącu, po 6. miesiącu, po 12. miesiącu życia dziecka. W każdym kole­jnym etapie uczest­niczyły matki, które wcześniej deklarowały, iż nadal karmią pier­sią i wyraz­iły zgodę na dal­szy udzi­ał w pro­jek­cie.

[2] IV etap bada­nia. Anki­eta skierowana do 654 matek.

źródło: newsrm.tv

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

nineteen − eighteen =