Jak wykorzystać tablicówkę w pokoju dziecka

Jak wykorzystać tablicówkę w pokoju dziecka

by -

Kreaty­wność u dziecka warto pobudzać na każdym kroku, bo to z pewnoś­cią zaowocu­je w dorosłym życiu. Dlaczego więc nie wyko­rzys­tać dziecięce­go poko­ju do stworzenia inspiru­jącej przestrzeni, w której będzie mogło puś­cić wodze fan­tazji i rozwi­jać swo­ją twór­c­zość? Tikkuri­la w wyjątkowej kolekcji Kids Style prezen­tu­je fas­cynu­jące wnętrzarskie rozwiąza­nia, umożli­wia­ją one urządze­nie poko­ju w nietuzinkowym sty­lu, który każde­go dnia dzieci będą mogły deko­rować według włas­ne­go pomysłu.

Przy­cią­ga­ją­cy jak mag­nes
Kolorowe rysunki dziecka, codzi­en­ne zapiski, skar­by z podróży, zdję­cia uwiecz­ni­a­jące nieza­pom­ni­ane wspól­ne chwile — to wszys­tko może od razu trafić na ścianę. I to bez koniecznoś­ci stosowa­nia niszczą­cy­ch ją pinezek lub kle­ju czy taśmy kle­jącej. Wystar­czy poma­lować ścianę far­bą mag­ne­ty­czną — Tikkuri­la Mag­net­ic. Dzięki niej oraz kilku mag­ne­som kolorowa twór­c­zość będzie zdo­bić dziecię­cy pokój, nada­jąc mu indy­wid­u­al­ny charak­ter i tworząc w nim niepow­tarzal­ną atmos­ferę.

Mag­ne­ty­cz­na powierzch­nia przyniesie sporo radoś­ci nie tylko malu­chom, ale i nas­to­latkom, którzy na ścian­ie będą mogli wyraz­ić swo­ją osobowość. Może okazać się też pomoc­na w nauce, służąc do zaw­iesza­nia ważny­ch notatek, fiszek do nauki języków obcy­ch, lub kalen­darza, który będzie “odmierzał” czas do kole­jny­ch wakacji. Far­bę mag­ne­ty­czną moż­na poma­lować drugą warst­wą — w dowol­nym kolorze (Tikkuri­la Opti­va).

Kolorowe miejsce do popisu
Dla najmłod­szy­ch, którzy wolą włas­ne deko­rac­je wykony­wać bezpośred­nio na ścian­ie ide­al­nym rozwiązaniem będzie far­ba tabli­cowa (Tikkuri­la Liitu) dostęp­na w pon­ad 13 tysią­cach odcieni. Dzięki niej dziecko może bezkarnie pisać i rysować po ścianach. Far­ba tabli­cowa tworzy powierzch­nię do pisa­nia kredą, przez co zysku­je­my włas­ną domową tablicę w ulu­bionej tonacji. Od naszej wyobraźni i gus­tu zależy jedynie, jaki ksz­tałt przy­bierze.

Wystar­czy szczypta finezji, a pokój dziecka zamieni się choćby w bar­wny plan zdję­ciowy, w którym mło­da gwiaz­da będzie bry­lować w świ­etle kamer i w błysku fleszy, trenu­jąc na ścian­ie roz­dawanie auto­grafów. Dla spoko­jniejszy­ch duchem mały­ch marzy­cieli z Tikkuri­la Liitu moż­na przy­go­tować tęc­zową krainę, w której dzieci bez przeszkód będą bujać w obłokach. Ściana będzie tworzyć kreaty­wną przestrzeń, gdzie trafią wszelkie dziecięce prze­myśle­nia.

Ku radoś­ci najmłod­szy­ch oba rozwiąza­nia moż­na łączyć. Nakłada­jąc far­bę Tikkuri­la Liitu w dowol­nym kolorze na ścianę poma­lowaną wcześniej Tikkuri­la Mag­net­ic zyskamy powierzch­nię tabli­cowo — mag­ne­ty­czną. Z pewnoś­cią będzie dzi­ałać jak mag­nes na twór­cze pomysły naszy­ch dzieci.

Szczegółowe opisy farb jakie zostały zas­tosowane w poko­jach prezen­towany­ch w galerii zna­jdziecie TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. Mal­owałam kiedyś far­bą tabli­cową ściany u dziecka w poko­ju, ale córka w ogóle nie była zain­tere­sowana mazaniem po ścianach. Dlat­e­go ma śnieżno­bi­ałą biel, najbardziej neu­tral­ny i naj­fa­jniejszy moim zdaniem kolor, bo wszys­tkie meble i dodatki moż­na bard­zo łat­wo dobrac.

Odpowiedz

4 − 1 =