Blisko z Tobą chcę być

Blisko z Tobą chcę być

by -
Blisko z Tobą chcę być. EMOTOPIC wspiera rodzicielstwo bliskości” to program, który powstał z myślą o rodzicach i dzieciach. Pomaga stawiać pierwsze kroki w roli rodziców. Gdyby wasze maleństwo potrafiło od razu mówić, z pewnością jedne z jego pierwszych słów brzmiałyby: Mamo, tato, blisko z Tobą chcę być!

Marka Phar­ma­c­eris EMOTOPIC,  właśnie w ramach pro­gra­mu „Blisko z Tobą chcę być”, wyposażyła te szpi­tale w fotele do kan­gurowa­nia dla rodz­iców i w leżanki do czuwa­nia przy dzieci­ach. Wszys­tko po to, by pozosta­jące w szpi­talu maluszki i ich rodziny mogły w jeszcze bardziej kom­for­towych warunk­ach budować więź już od pier­wsze­go dnia życia.

EMOstre­fa rodzi­cielst­wa bliskoś­ci pow­stała już m.in. w Szpi­talu EMC św. Anny w Piasecznie oraz w Insty­tu­cie Cen­trum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Do tej pory w ramach pro­gra­mu zaku­pi­ono już 10 foteli do kan­gurowa­nia i 20 leżanek, w najbliższym cza­sie kole­jne EMOstre­fy planowane są m.in. w Cen­trum Ginekologii, Położnict­wa i Neona­tologii w Opolu i w Wojew­ódzkim Szpi­talu Zespolonym im. L. Rydy­giera w Toruniu, gdzie na świat przyszły jed­no­ja­jowe tro­jaczki. To naprawdę wyjątkowe wydarze­nie – taki poród zdarza się raz na 200 mil­ionów urodzeń! EMOstre­fa pow­stanie także w Rudzie Śląskiej w szpi­talu, w którym niedawno urodz­iły się czworaczki i aż dwie pary tro­jaczków. Dzięki nowe­mu wyposaże­niu one i ich rodz­ice będą mogli w spoko­ju i kom­for­cie cieszyć się ze swo­je­go zwielokrot­nione­go szczęś­cia.

Jak moż­na pomóc EMOs­fer­om?

To proste! Wystar­czy kupić dermokos­me­tyki EMOTOPIC, z których część dochodu przez­nac­zona jest na budowę miejsc przy­jazny­ch rodz­i­com i ich dzieciom. Pomóc moż­na także kupu­jąc maskotkę-cegiełkę – Koalę EMO. 10 zło­ty­ch ze sprzedaży tej zabawki- poduszki zasili kon­to EMOstref, by finan­sować zakup kole­jny­ch leżanek i foteli do kan­gurowa­nia.

koala_emoDermokos­me­tyki EMOTOPIC zostały wzbo­ga­cone o nowy pro­dukt — Fizjo­log­iczny szam­pon naw­ilża­ją­cy w piance. Nie narusza on ist­niejącej hydrolipi­d­owej bari­ery naskórka niemowlę­cia, a dzięki zawartoś­ci d-pan­thenolu i betainy dostar­cza dodatkowej

ochrony przed podrażnieni­ami oraz nad­miernym prze­susze­niem i łuszcze­niem. Dodatek ekstrak­tu z rumi­anku zmniejsza ten­dencję do nad­wrażli­woś­ci na czyn­niki zewnętrzne, jed­nocześnie regeneru­je skórę i wzmac­nia włosy. Wyjątkowo łagod­na baza myją­ca nie szczyp­ie w oczy, a piankowa for­muła spraw­ia malu­chom radość z kąpieli. Szam­pon pole­cany jest do codzi­en­nego mycia wrażli­wej, suchej i skłon­nej do podrażnień skóry głowy dzieci od 1. dnia życia. Rekomen­du­je się go także do stosowa­nia przy nasilonej suchoś­ci i towarzyszą­cym świądzie skóry głowy dzieci i dorosły­ch oraz osób z AZS. Dochód ze sprzedaży tego dermokos­me­tyku także zasili budżet pro­gra­mu.

Zgłoś lokaliza­cję EMOstre­fy

Marka EMOTOPIC chce, by EMOstre­fy pow­stały wszędzie tam, gdzie są potrzeb­ne, dlat­e­go zachę­camy do zgłasza­nia szpi­tali na stron­ie www.emostrefa.pl. Wystar­czy wejść w zakład­kę „Zgłoś potrze­bę” i wypełnić krótki for­mu­la­rz, by poin­for­mować, w jakich placówkach medy­czny­ch w Polsce braku­je rodz­i­com miejsc do budowa­nia bliskoś­ci z dziećmi, w tych trud­ny­ch momen­tach poby­tu w szpi­talu.

Ogrom­nym wspar­ciem będzie także pomoc w rozpowszech­ni­a­n­iu pro­gra­mu. Wspól­nie uda nam się zbu­dować wiele EMOstref w całej Polsce.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

five × two =