Australijki karmią piersią — okiem Sarah Murnane

Australijki karmią piersią — okiem Sarah Murnane

by -
Fotografka Sarah Murnane podróżuje po całej Australii i robi zdjęcia matkom karmiącym piersią. “Przez moc pięknych obrazów chcę zmieniać negatywne opinie społeczne w kwestii karmienia” — i rozpoczęła akcję “Australian Breastfeeding Project”.

Wszys­tko zaczęło się od zdję­cia 20 matek karmią­cy­ch dzieci na plaży Bream­lea. - Uważam, że karmie­nie pier­sią jest najpiękniejszym, nat­u­ral­nym aktem, które mogą doświad­czyć matka i dziecko.  Chci­ałabym aby każ­da matka widzi­ała w tym pię­kno.  Wspom­nienia blakną szy­bko, chcę im przy­pom­i­nać o tym pięknym cza­sie. Chcę, zmin­i­mal­i­zować pięt­no jakim naz­nac­zone są matki karmiące pier­sią - pisze na swo­jej stron­ie Sarah Mur­nane.

Żeby wziąć udzi­ał pro­jek­cie — zdję­ciu grupowym — wystar­czy zare­je­strować się na australianbreastfeedingproject.com.au zdję­cie portre­towe jest płat­ne, pokry­wa tylko koszt dojaz­du fotografki do miejs­ca zamieszka­nia mamy.

Ile razy słysza­łaś, że “karmie­nie pier­sią jest piękne”, a zaraz potem kiedy w końcu doświad­czyłaś tego cudu, że nie powin­naś “tego” robić w miejs­cu pub­licznym? Co mówi pol­skie pra­wo o pub­licznym karmie­niu pier­sią?

  • Kobi­eta ma pra­wo do swo­bod­ne­go karmienia pier­sią w miejs­cu pub­licznym
  • Pra­wo nie zakazu­je karmienia pier­sią w jakimkol­wiek miejs­cu pub­licznym, dlat­e­go osoby, które wywier­a­ją na kobiecie karmiącej presję aby zmieniła miejsce — dzi­ała bezprawnie 
  • Jeśli z powodu osoby — która zwraca ci uwagę i sugeru­je, że powin­naś zmienić miejsce — czu­jesz się zas­traszona, możesz wezwać policję 
  • Jeśli kiedykol­wiek zosta­niesz wypros­zona np. z cen­trum hand­lowe­go z powodu karmienia pier­sią — masz pra­wo do odszkodowa­nia od właś­ci­ciela obiek­tu. Jako osoba dyskrymi­nowana możesz złożyć skargę do Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich.
  • Wyprosze­nie matki karmiącej z cen­trum hand­lowe­go może być również uznane za prze­jaw dyskrymi­nacji ze wzglę­du na macierzyńst­wo i ze wzglę­du na płeć. Zgod­nie z ustawą o wdroże­niu niek­tórych przepisów Unii Europe­jskiej w zakre­sie równe­go trak­towa­nia zakazane jest m.in. nierówne trak­towanie ze wzglę­du na płeć w dostępie do usług – w tym przy­pad­ku usług cen­trum hand­lowe­go.
  • Ofi­ary takiej dyskrymi­nacji mogą się doma­gać odszkodowa­nia na pod­staw­ie tej ustawy czy nawet zadośćuczynienia na pod­staw­ie przepisów Kodek­su cywilne­go o ochronie dóbr oso­bisty­ch. Dodatkowo przed­siębior­ca prowadzą­cy cen­trum hand­lowe może zostać ukarany grzy­wną za popełnie­nie wykroczenia z art. 138 Kodek­su wykroczeń, pole­ga­jące­go na odmowie świad­czenia usługi bez uza­sad­nionej przy­czyny.
    (na pod­st. karmieswobodnie.com)

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

five × 5 =