5 aplikacji dla młodej mamy

5 aplikacji dla młodej mamy

by -

Aplikac­je, które moż­na zain­stalować na smart­fonach potrafią ułatwić i uroz­maicić codzi­en­ne czyn­noś­ci każdej mamie. Jak dbać o dietę nie uda­jąc się do diete­ty­czki? Jak uzyskać dostęp do najbardziej intere­su­ją­cy­ch nas infor­ma­cji nie wer­tu­jąc stron różny­ch gazet i nie przeglą­da­jąc por­tali inter­ne­towych? Przed­staw­iamy 5 aplikacji, które pokocha każ­da mło­da mama!

 

Opiekowanie się dzieck­iem wiąże się z przy­jem­noś­ci­ami, ale także z brakiem wol­ne­go cza­su. Młode mamy muszą jed­nak znaleźć choć chwilę na to, żeby o siebie zad­bać, czy też odetch­nąć od zaj­mowa­nia się pociechą. Poza tym mają też wciąż inne obow­iązki. Pomoc­ne mogą okazać się aplikac­je, dzięki którym codzi­en­ne czyn­noś­ci nie są tak czasochłon­ne, a co za tym idzie, pozwala­ją mamom zająć się innymi sprawami.

Unsplash_grafika

  • Lis­ton­ic — żeby nie tracić cza­su na tele­fonowanie do męża będące­go na zaku­pach

Aplikac­ja Lis­ton­ic umożli­wia stworze­nie listy zakupów, dzięki której Twój mąż będą­cy na zaku­pach nie będzie za każdym razem wypy­ty­wać przez tele­fon, co powinien kupić. Przy­go­towanie takiej listy i wyszukanie pro­duk­tów jest bard­zo proste, a sama baza pro­duk­tów jest dość duża. Pon­ad­to po doda­niu do listy rzeczy, które zamierza­sz kupić, otrzy­masz infor­ma­cję, w którym sklepie są one naj­tańsze.

Woman with a baby doing a selfie lying on wooden floor

  • Zdrowy start w Przyszłość – będziesz na bieżą­co z potrze­bami żywieniowymi malucha

Zdrowy Start w Przyszłość to aplikac­ja, która może okazać się bard­zo przy­dat­na w pier­wszy­ch trzech lat­ach życia dziecka. Korzys­ta­jąc z aplikacji będziesz mogła liczyć na przy­go­towane przez spec­jal­istów ds. żywienia jadłospisy, które dos­tosowane są do potrzeb dziecka, między innymi wieku, rodza­ju karmienia czy alergii. Aplikac­ja udostęp­nia dzi­en­nik karmienia pier­sią i butelką, dzięki które­mu będziesz mogła także kon­trolować ilość spoży­wane­go przez dziecko mleka oraz dzi­en­nik wagi i wzros­tu, co poz­woli Tobie dostrzec, jak szy­bko maluch rośnie.

mamaztelisynem

  • Tod­dler Lock — aplikac­ja, dzięki której bez obaw moż­na odd­ać dziecku swój tele­fon

Małe dzieci uwiel­bi­a­ją baw­ić się tele­fon­ami i innymi urządzeni­ami elek­tron­icznymi, z których korzys­ta­ją rodz­ice. Aby nie obaw­iać się o to, że dziecko przez przy­padek zadz­woni do niez­na­jomej osoby lub przestawi ustaw­ienia, powin­naś zain­stalować aplikację Tod­dler Lock. To blokada urządzenia, która zabaw­ia dzieci i uniemożli­wia dostęp do inny­ch aplikacji. Po dotknię­ciu ekranu przy włąc­zonym Tod­dler Lock, pojaw­ia­ją się różnokolorowe ksz­tał­ty, a także dźwięki, które spraw­ia­ją fra­jdę w szczegól­noś­ci najmłod­szym dzieci­akom.

telefon na stole

  • Upday — nie trać cza­su na przeglą­danie wiado­moś­ci, gdy możesz dostać tylko te, które Cię naprawdę intere­su­ją

Aplikac­ja upday okaże się dla Ciebie świet­nym rozwiązaniem, jeśli lubisz być na bieżą­co z różne­go rodza­ju wiado­moś­ci­ami. Plat­for­ma ta dobiera infor­ma­c­je z około 1000 źródeł – najpoczyt­niejszy­ch tytułów pra­sowych, mediów elek­tron­iczny­ch i blogów. Dzięki aplikacji upday otrzy­masz treś­ci wyse­lekcjonowane spec­jal­nie dla Ciebie. Wystar­czy, że wybierzesz kat­e­gorie tem­aty­czne, które Cię intere­su­ją. Jed­nocześnie sys­tem dba o to, by także najważniejsze wydarzenia nie umknęły Two­jej uwadze. upday to aplikac­ja, dzięki której nie będziesz traciła cza­su na wer­towanie por­tali czy stron różny­ch gazet w poszuki­wa­niu intere­su­ją­cy­ch Cię wiado­moś­ci.

Mother and son buying green peas at market

  • Dieta PL — gdy nie ma cza­su na przy­go­towywanie diete­ty­czny­ch jadłospisów

Dieta PL to aplikac­ja, która pomoże zmo­bi­li­zować nawet najbardziej zapra­cow­aną kobi­etę do prowadzenia zdrowe­go sty­lu życia. Przez tę aplikację będziesz mogła wybrać wiele rodza­jów diet, więc na pewno zna­jdziesz coś dla siebie. Gdy już zde­cy­du­jesz się na którąś z nich, aplikac­ja przed­stawi rozpiskę posiłków na cały tydzień włącznie z wartoś­ci­ami ener­gety­cznymi, więc nie będziesz musi­ała każde­go dnia zas­tanaw­iać się, co za posiłek przy­go­tować.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

thirteen − 10 =