24-latka ze stomią w odważnej sesji

24-latka ze stomią w odważnej sesji

by -
24- letnia Roksana Mikołajczak, pierwsza Polka, która mając wyłonioną stomię odważyła się publicznie pokazać swoje ciążowe zdjęcie. Sesja zdjęciowa „Od 3 lat stomiczka, TERAZ MATKA” została zorganizowana na potrzeby ogólnopolskiej kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię”. Kampania z udziałem Roksany ma uświadomić Polakom oraz samym stomikom, że posiadanie stomii nie wyklucza z normalnego życia i spełniania marzeń.

z20127081Q,Roksana-ze-Swietochlowic-ma-stomie-i-zdecydowala-s

- Roksana ma stomie od 3 lat i szczęśli­wie zaszła w ciążę. Pokazu­je­my ten piękny moment w życiu kobi­ety oraz przez akcję udowad­ni­amy, że stomicz­ki także mogą zostać mama­mi – mówi newsrm.tv Mag­dale­na Pie­gat z Fun­dacji Stom­a­l­ife i doda­je. – Na sesję składało się kilka­naś­cie zdjęć, które pokazu­ją Roksanę w różnych styl­iza­c­jach.

Roksana Mikoła­jczak jest 24-latką z Świę­tochłow­ic, która od 8. roku życia cho­ru­je na chorobę Leśniowskiego-Crohna, czyli jed­ną z odmi­an nieswois­tego zapale­nia jelit. W celu poprawy jej codzi­en­nego funkcjonowa­nia z chorobą, lekarze zde­cy­dowali się na wyłonie­nie u niej stomii.

Wiele kobi­et, u których zosta­je pod­ję­ta decyz­ja o koniecznoś­ci wyłonienia stomii zas­tanaw­ia się nad kwes­t­i­a­mi związany­mi z życiem intym­nym oraz przyszłym macierzyńst­wem.

Pod­sta­wowy­mi pyta­ni­a­mi są również te o zdrowie malusz­ka. Kobi­ety obaw­ia­ją się, że posi­adanie wyło­nionej stomii wpłynie negaty­wnie na rozwój pło­du.

W przy­pad­ku Roksany, okres ciąży prze­b­ie­gał bez żad­nych kom­p­likacji. Zde­cy­dowała się opowiedzieć swo­ją his­torię, aby pokazać kobi­etom w tej samej sytu­acji, że sto­mia nie jest przeszkodą w real­iza­cji marzeń o dziecku.  – Decyz­ja o ciąży była w dużej mierze podyk­towana instynk­tem macierzyńskim. W pewnym momen­cie poczułam, że bard­zo chcę mieć dziecko. Jestem osobą młodą i uważam, że mimo choro­by mam pra­wo żyć nor­mal­nie. Oczy­wiś­cie, zan­im zde­cy­dowałam się zajść w ciążę, obaw­iałam się o zdrowie przyszłego maleńst­wa. Powo­dem do stra­chu nie była jed­nak posi­adana przeze mnie sto­mia, ale schorze­nie, będące przy­czyną jej wyłonienia – mówi Roksana Mikoła­jczak, bohater­ka sesji „Od 3 lat stomicz­ka, TERAZ MATKA”.

Lekarze pod­kreśla­ją, że cho­ci­aż ciąża u stomiczek wyma­ga spec­jal­nej opie­ki, to jest ona jak najbardziej możli­wa. Jak mówi prof. dr hab. n. med. Romuald Dęb­s­ki, ordy­na­tor Odd­zi­ału Gineko­log­iczno-Położniczego Szpi­ta­la Bielańskiego w Warsza­w­ie, w wielu przy­pad­kach sto­mia jest sposobem leczenia różnego rodza­ju schorzeń, zwyk­le u kobi­et, które przeszły schorzenia typu Leśniowskiego–Crohna czy zapale­nie jeli­ta grubego. Ciąża raczej uspoka­ja objawy wspom­ni­anych schorzeń i z tego punk­tu widzenia nie są one dla niej przeszkodą.

- Ses­ja z Roksaną to kole­jny z pro­jek­tów zre­al­i­zowanych w ramach dzi­ałań fun­dacji STOM­A­l­ife, który ma na celu uzmysłowie­nie społeczeńst­wu oraz samym stomikom, że sto­mia nie jest chorobą. Jest szan­są na lep­sze życie, real­iza­cję marzeń i pasji oraz, czego dowo­dem jest Roksana, założe­nie rodziny i speł­ni­an­ie się w roli rodz­i­ca – mówi Mag­dale­na Pie­gat.

Sto­mia jest chirur­gicznie wyt­wor­zonym połącze­niem częś­ci jeli­ta z powierzch­nią ciała. W Polsce żyje obec­nie około 40 tysię­cy stomików, a ich licz­ba nieustanie wzras­ta ze wzglę­du na coraz częst­sze przy­pad­ki zachorowań na raka jeli­ta grubego oraz choro­by prze­wodu pokar­mowego. Jak wyjaś­nia Mag­dale­na Pie­gat, choro­by układu pokar­mowego, w wyniku których sto­mia musi zostać wyło­niona, są charak­terysty­czne dla kra­jów wysoko rozwinię­tych. W dużym stop­niu przy­czyną tego jest sposób odży­wia­nia się ich mieszkańców. Poza choroba­mi zapal­ny­mi, sto­mia wyła­ni­a­nia jest również w następst­wie raka jeli­ta grubego czy uszkodzeń mechan­icznych, pow­stałych w wyniku wypad­ków dro­gowych.

źródło: stomalife.pl

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

four × one =