New Balance — kolekcja wiosna 2015

New Balance — kolekcja wiosna 2015

by -

Koniec lat 80 ubiegłe­go wieku był cza­sem powraca­jącej obec­nie mody na zdrowy tryb życia, bie­ganie
i fit­ness. Zapro­jek­towany w 1988 roku mod­el New Bal­ance 574 z miejs­ca stał się jed­nym z najbardziej uni­w­er­sal­ny­ch i najpop­u­larniejszy­ch butów sportowych. Ter­az wraca w nowej wiosen­nej odsłonie…

To co uczyniło 574 tak dobrymi to przede wszys­tkim zawarty w podeszwach sys­tem amortyza­cji ENCAP dzięki które­mu buty są trwałe, sta­bil­ne oraz znakomi­cie reduku­ją wstrząsy pow­stałe pod­czas bie­ga­nia. Kluczem do sukce­su okaza­ła się także pon­ad­cza­sowa styl­istyka 574, która wyz­naczyła trendy w pro­jek­towa­niu obuwia sportowe­go na wiele następ­ny­ch lat. Zale­ty 574 spraw­iły, że doce­nili je nie tylko sportow­cy i przez pon­ad 20 lat buty wypra­cow­ały sobie pozy­cję najlepiej sprzeda­ją­cy­ch się w his­torii firmy.

Tegoroczne 574 o gorącej nazwie „Palm Springs” są hołdem odd­anym temu kul­towe­mu miejs­cu. Pastelowe kolory w połącze­niu z odblaskowymi ele­men­tami doda­ją butom odrobinę blasku pros­to z Kali­fornii.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

fifteen − one =