10 powodów dla których warto karmić piersią

10 powodów dla których warto karmić piersią

by -

Karmienie piersią to najlepszy i najzdrowszy pokarm dla dziecka. Jeśli masz wątpliwości oto 10 powodów dla których warto karmić piersią. Przekonaj się.

Właśnie dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. W twoim życiu powoli dokonuje się wielka rewolucja. Zanim zostaniesz zasypana dobrymi radami z otoczenia najbliższych ci kobiet, przeczytaj dlaczego warto karmić piersią.

Sleeping baby girl in age of one month close up. Focus a in hand

 

1. ZDROWE DLA DZIECKA

Pier­wszy pokarm (koloru żółte­go) płyną­cy z pier­si mamy po porodzie, to siara. Jej skład jest unikalny i utrzy­mu­je się jedynie przez kilka pier­wszy­ch dni po urodze­niu dziecka. W skład mleka mamy wchodzą wszys­tkie niezbęd­ne dla praw­idłowe­go roz­wo­ju dziecka białka, tłuszcze, węglowodany, wit­a­miny i sole min­er­al­ne. Mleko mamy to POKARM IDEALNIE DOPASOWANY do potrzeb dziecka na każdym etapie jego roz­wo­ju.

Pamię­taj, że dzieci karmione pier­sią rzadziej cho­ru­ją na: zapale­nie ucha środ­kowe­go, opon móz­gowo-rdzeniowych, choroby układu odd­e­chowe­go czy cho­ci­ażby biegunki, rzadziej cier­pią z powodu otyłoś­ci, próch­ni­cy, chorób układu krąże­nia, pokar­mowe­go, alergie, ast­mę i wiele inny­ch.

2. ZDROWE DLA MATKI 

W cza­sie karmienia pier­sią orga­nizm matki wydziela oksy­to­cynę — potocznie zwaną hor­monem miłoś­ci. Oksy­to­cy­na odpowiedzial­na jest między innymi za obkur­czanie maci­cy. U mamy karmiącej spada ryzyko krwotoku w okre­sie poło­gowym.

Karmie­nie pier­sią uważane jest za najprost­szą i naj­tańsza metodę pro­fi­lak­tyki raka pier­si. Kobi­ety karmiące pier­sią rzadziej cho­ru­ją na nowot­wory sutka i jajnika.

Karmie­nie pier­sią może być świet­ną motywacją do zmi­any nawyków żywieniowych! Daj sobie szan­sę!

3. JESTEŚCIE FIT

Mamy karmiące pier­sią, szy­b­ciej wraca­ją do wagi sprzed ciąży. W ciągu doby tracą około 500 dodatkowych  kalorii, ponieważ do pro­dukcji pokar­mu orga­nizm zuży­wa znaczną ilość energii pochodzącą przede wszys­tkim z tłuszczów nagro­mad­zony­ch w ciele mamy w cza­sie ciąży.

Warto wspom­nieć , że dziecko ssące pierś uży­wa wszys­t­kich mięśni, których sprawność będzie mu potrzeb­na przy nauce mówienia i praw­idłowej artyku­lacji wyrazów. Dzieci karmione pier­sią dłużej niż 9 miesię­cy w mają wadę zgryzu.

4. EMOCJE I RELACJE

Czas, który kobi­eta i maleńst­wo mają tak bliski kon­takt fizy­czny jakim jest karmie­nie pier­sią jest cza­sem wyjątkowym pełnym miłoś­ci i ciepła. Daje poczu­cie bez­pieczeńst­wa, umożli­wia poz­nawanie siebie i budowanie zau­fa­nia między matką a dzieck­iem, które będzie pod­stawą dla dobrych sto­sunków w przyszłoś­ci.

Karmie­nie pier­sią jest sposobem na uko­je­nie ner­wów i odreagowanie stre­su, spraw­ia, że kobi­eta jest spoko­jniejsza i łatwiej radzi sobie z tru­dami macierzyńst­wa.

5. ROZWÓJ DZIECKA

Ist­nieje wiele dowodów, że dzieci karmione pier­sią mają wyższe IQ. Wiąże się to z obec­noś­cią w mleku matki ważny­ch dla roz­wo­ju mózgu i całe­go układu ner­wowe­go wielonien­asy­cony­ch kwasów tłuszc­zowych.

Beautiful baby girl sleeping

6. BEZPIECZEŃSTWO

Pokarm matki jest steryl­ny (ma właś­ci­woś­ci anty­sep­ty­czne), zawsze świeży, zawsze w odpowied­niej tem­per­aturze i nigdy się nie psu­je. Przy karmie­niu pier­sią nie ma sytu­acji w których dziecko może się poparzyć, czy zatruć (zakłada­jąc, że nie pijesz alko­holu, nie zaży­wasz środ­ków odurza­ją­cy­ch, czy leków przenika­ją­cy­ch do mleka).

7. KOMFORT

Karmie­nie pier­sią zmniejsza ilość obow­iązków związany­ch z opieką nad dzieck­iem. Odpada nie tylko kwes­t­ia przy­go­towa­nia i poda­nia mleka mody­fikowane­go ale również jego wyboru, zakupu i trans­portu. Do poda­nia mieszanki rodz­ice zwyk­le uży­wa­ją butelki ze smoczkiem co wiąże się z koniecznoś­cią zad­ba­nia o ich odpowied­nie dopa­sowanie do dziecka i praw­idłową higienę.

Karmiąc pier­sią mleko jest zawsze przy­go­towane do poda­nia,  to nieoce­niona wartość w cza­sie wspól­ny­ch wyjść.

8. EKONOMIA

Mleko mamy nie kosz­tu­je. Wybier­a­jąc karmie­nie nat­u­ral­ne, elimin­u­je­my kosz­ty związane z zaku­pem mieszanki, odpowied­nim jej przy­go­towaniem, niezbęd­nymi akce­so­ri­ami i dodatkowym sprzętem ułatwia­ją­cym praw­idłową higienę.

9. EKOLOGIA

Wybier­a­jąc karmie­nie pier­sią przysłużymy się dodatkowo środowisku nat­u­ral­ne­mu. Wypro­dukowanie mleka mody­fikowane­go, akce­soriów do jego podawa­nia wraz z opakowa­ni­ami wiąże się ze zuży­ciem znaczny­ch iloś­ci wody i energii, otrzymy­waniem pro­duk­tów uboczny­ch pro­dukcji, a także emisją spal­in pochodzą­cy­ch z trans­portu gotowe­go już pro­duk­tu. Stosowanie mieszanki, to również dodatkowe odpady i konieczność ich utyl­iza­cji.

10. JEDNO MLEKO, WIELE SMAKÓW

Skład mleka zmienia się w zależnoś­ci od: tego co je matka karmią­ca, wieku dziecka, pory dnia czy tem­per­atu­ry otoczenia. W nocy pokarm zaw­iera więcej tłuszczów odpowiedzial­ny­ch za rozwój układu ner­wowe­go i jest bardziej sycą­cy niż pokarm dzi­en­ny. W cza­sie upałów mleko mamy sta­je się bardziej wod­nis­te i daje dziecku możli­wość szy­bkiego ugaszenia prag­nienia.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

18 − seventeen =