Jak zadbać o delikatną skórę głowy dziecka?

Jak zadbać o delikatną skórę głowy dziecka?

by -

Delikat­na skóra nasze­go dziecka narażona jest na wiele chorób. Młody­ch rodz­iców najczęś­ciej martwi pieluszkowe zapale­nie skóry. Częs­to odwraca ono uwagę od inny­ch prob­lemów, w tym od tych stanów zapal­ny­ch, które ataku­ją delikat­ną skórę dziecięcej główki. A prze­cież tu i łojo­tok, i atopowe zapale­nie skóry mogą okazać się poważnym zagroże­niem.

Portrait of a mother with her little baby

Atopowe zapale­nie skóry może okazać się poważnym prob­le­mem nawet w przy­pad­ku mały­ch dzieci. O tym, że jest to przy­padłość częs­ta, najlepiej świad­czą statystyki medy­czne. Wynika z nich, że aż co piąte dziecko cier­pi z powodu AZS. Wśród liczny­ch prob­lemów związany­ch z tą dolegli­woś­cią, pojaw­ia się również atopowe zapale­nie skóry głowy. Jest to choroba o charak­terze przewlekłym, która rozwi­ja się jako reakc­ja aler­gicz­na orga­niz­mu na kon­takt z uczu­la­jącą sub­stancją lub pro­duk­tem spoży­w­czym. Ponieważ naskórek osób z AZS moż­na porów­nać do sita, nietrud­no jest się domyślić, jak wiele bak­terii i szkodli­wych sub­stancji może przez niego przenikać. Komu zagraża ten prob­lem w szczegól­noś­ci?

Częs­to AZS wys­tępu­je u tych dzieci, których rodz­ice sami wal­czą z tym prob­le­mem. Jak pomóc malu­chowi, które­go skóra sta­je się sucha i popękana? Jak złagodz­ić dolegli­woś­ci związane ze swędze­niem oraz piecze­niem? Chronie­nie dziecka przed prze­grzaniem to jed­na z ważniejszy­ch kwestii, gdyż wysok­ie tem­per­atu­ry sprzy­ja­ją nasile­niu prob­lemów. Ważne jest też usunię­cie z otoczenia (lub z diety) tych pro­duk­tów, które są przy­czyną reakcji aler­giczny­ch. Lecze­nie far­mako­log­iczne oraz się­ganie po odpowied­nie pro­duk­ty do pielę­gnacji skóry to kole­jne skład­niki skutecznej ter­apii, która powin­na być prowad­zona przez doświad­c­zone­go lekarza der­ma­tolo­ga. Rodz­ice muszą też pamię­tać o tym, że AZS to choroba przewlekła, zatem trze­ba w porę oswoić dziecko z tym schorze­niem i nauczyć go pod­sta­wowych zasad życia z taką chorobą. Dzięki temu nie tylko maluch nauczy się postępować w taki sposób, by nie pog­a­rszać swe­go stanu zdrowia. Oswo­je­nie dziecka z chorobą może mu też pomóc w sen­sie psy­chicznym, zmniejsza­jąc poziom frus­tracji oraz stre­su wywołane­go chorobą.

Łojo­tok i związane z nim stany zapal­ne

Łojo­tok oraz atopowe zapale­nie skóry głowy to najpoważniejsze prob­le­my der­ma­to­log­iczne, z którymi eksper­ci La Roche-Posay spo­tyka­ją się bard­zo częs­to. Czym różni się łojo­tokowe zapale­nie skóry od opisane­go już AZS? Nie każ­da mama zda­je sobie sprawę z tego, że to schorze­nie der­ma­to­log­iczne bard­zo częs­to ataku­je niemowlę­ta, a tzw. „ciemie­ni­ucha” na twarzy i skórze głowy to nic innego, jak choroba wywołana przez łojo­tok. Ponieważ skóra głowy jest naj­moc­niej owło­siona, zatem to w jej przy­pad­ku prob­le­my związane z łojo­tokowym zapale­niem skóry sta­ją się najpoważniejsze. Jak pokon­ać łuszczące się płaty skóry i zlik­wid­ować ogniska zapal­ne? Korzys­tanie z odpowied­nich dermokos­me­tyków, zale­cony­ch przez spec­jal­istów to pod­sta­wowa zasada pielę­gnacji delikat­nej skóry dziecka. Stała opieka der­ma­tolo­ga również jest waż­na, tym bardziej że łojo­tokowe zapale­nie skóry cechu­ją częste nawroty.

O skórę dziecka warto się zatroszczyć w możli­wie jak najlep­szy sposób. Nieste­ty wielu rodz­iców kon­cen­tru­je się na tych częś­ci­ach ciała, które są narażone na stany zapal­ne rozwi­ja­jące się jako skutek noszenia pieluch. A prze­cież prob­le­my der­ma­to­log­iczne mogą zagrażać także skórze głowy. Tu, ze wzglę­du na sporą ilość gruc­zołów łojowych, o rozwój stanu zapal­ne­go wcale nie jest tak trud­no, a jego kon­sek­wenc­je mogą utrud­ni­ać dziecku start w dorosłe życie.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

6 + 3 =