Rodzaje alergii

Rodzaje alergii

by -

Alerge­ny, które wywołu­ją reakc­je aler­giczne moż­na podzielić na cztery główne grupy, zależne od sposobu prze­dosta­nia się do orga­niz­mu. Wymieni­amy najczęś­ciej 4 rodza­je alergii:

Aler­gia pokar­mowa
Ten rodzaj dolegli­woś­ci doty­ka najczęś­ciej dzieci. Oso­by, które są alergika­mi muszą zresztą się liczyć z tym, że ich pociechy są w więk­szym stop­niu narażone na alergię. Objawy wskazu­jące na alergię pojaw­ia­ją się prze­ważnie w prze­ciągu dwóch godzin od spoży­cia „nieszczęs­nego” pro­duk­tu żywnoś­ciowego: podrażnie­nie spo­jówek, chryp­ka, wyprys­ki, pokrzy­wka na skórze, ból żołąd­ka, biegun­ka, wymio­ty czy świszczą­cy odd­ech. Żywność, która może zaszkodz­ić orga­niz­mowi jest równie dłu­ga – mleko, jaj­ka, orzechy, ryby, warzy­wa, owoce czy czeko­la­da.

Aler­gia kon­tak­towa
Alerge­ny, które przy­czy­ni­a­ją się do tego typu dolegli­woś­ci dosta­ją się do orga­niz­mu przez skórę, dlat­ego na niej pojaw­ia­ją się objawy  – od łagod­nego zacz­er­wie­nienia po pęcherze czy ran­ki. Oso­by, które mają alergię kon­tak­tową muszą zwracać uwagę przede wszys­tkim na zawarte w kos­me­tykach sub­stanc­je zapa­chowe i kon­ser­wan­ty, bar­wni­ki uży­wane do tkanin czy nikiel i chrom, który obec­ny jest w biżu­terii, zapię­ci­ach, guzikach od jean­sów. Nielecze­nie alergii i ciągły kon­takt uczu­la­jącego przed­mio­tu z orga­nizmem może prowadz­ić do kon­tak­towego zapale­nia skóry.

Aler­gia wziew­na
Wiele osób nie zda­je sobie sprawy, że ma alergie wziewną, dopó­ki nie pojaw­ia­ją się pier­wsze objawy, takie jak katar, kichanie, zapale­nie spo­jówek, suchy i meczą­cy kaszel, prob­le­my z odd­y­chaniem, spaniem czy kon­cen­tracją. Rozpoz­nanie dolegli­woś­ci może utrud­nić fakt, że podob­ne objawy wys­tępu­ją pod­czas przez­ię­bi­enia.

Do tego rodza­ju alergii najczęś­ciej przy­czy­ni­a­ją się roz­tocza kurzu zna­j­du­jące się na dywanach, zasłonach czy chod­nikach, sierść zwierząt (kot, pies) czy pył­ki roślin. Te ostat­nie są akty­wne od wczes­nej wios­ny, aż do jesieni. Szczegól­nie niebez­piecz­na jest aler­gia wziew­na u najmłod­szych, ponieważ jej nielecze­nie może przy­czynić się do roz­wo­ju ast­my.

Alergie na jad owadów
Uczu­le­nie na jad osy, szer­szenia czy pszc­zoły zal­icza się do naj­groźniejszych alergii, gdyż użądle­nie może spowodować nawet zgon. Na szczęś­cie najczęś­ciej kończy się na sil­nym obrzęku, złym samopoczu­ciu, zawro­tach głowy, świądzie, zacz­er­wienionej skórze, wymio­tach czy pokrzy­w­ce.

Źródło: antyalergiczny.pl

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

19 + 15 =