Rodzaje alergii

Rodzaje alergii

by -

Alergeny, które wywołu­ją reakc­je aler­giczne moż­na podzielić na cztery główne grupy, zależne od sposobu prze­dosta­nia się do orga­niz­mu. Wymieni­amy najczęś­ciej 4 rodza­je alergii:

Aler­gia pokar­mowa
Ten rodzaj dolegli­woś­ci dotyka najczęś­ciej dzieci. Osoby, które są alergikami muszą zresztą się liczyć z tym, że ich pociechy są w więk­szym stop­niu narażone na alergię. Objawy wskazu­jące na alergię pojaw­ia­ją się prze­ważnie w prze­ciągu dwóch godz­in od spoży­cia „nieszczęs­ne­go” pro­duk­tu żywnoś­ciowe­go: podrażnie­nie spo­jówek, chryp­ka, wypryski, pokrzy­wka na skórze, ból żołąd­ka, biegunka, wymio­ty czy świszczą­cy odd­ech. Żywność, która może zaszkodz­ić orga­niz­mowi jest równie dłu­ga – mleko, jajka, orzechy, ryby, warzy­wa, owoce czy czeko­lada.

Aler­gia kon­tak­towa
Alergeny, które przy­czy­ni­a­ją się do tego typu dolegli­woś­ci dosta­ją się do orga­niz­mu przez skórę, dlat­e­go na niej pojaw­ia­ją się objawy  – od łagod­ne­go zacz­er­wie­nienia po pęcherze czy ranki. Osoby, które mają alergię kon­tak­tową muszą zwracać uwagę przede wszys­tkim na zawarte w kos­me­tykach sub­stanc­je zapa­chowe i kon­ser­wan­ty, bar­wniki uży­wane do tkan­in czy nikiel i chrom, który obec­ny jest w biżu­terii, zapię­ci­ach, guzikach od jean­sów. Nielecze­nie alergii i ciągły kon­takt uczu­la­jące­go przed­mio­tu z orga­nizmem może prowadz­ić do kon­tak­towe­go zapale­nia skóry.

Aler­gia wziew­na
Wiele osób nie zda­je sobie sprawy, że ma alergie wziewną, dopóki nie pojaw­ia­ją się pier­wsze objawy, takie jak katar, kichanie, zapale­nie spo­jówek, suchy i meczą­cy kaszel, prob­le­my z odd­y­chaniem, spaniem czy kon­cen­tracją. Rozpoz­nanie dolegli­woś­ci może utrud­nić fakt, że podob­ne objawy wys­tępu­ją pod­czas przez­ię­bi­enia.

Do tego rodza­ju alergii najczęś­ciej przy­czy­ni­a­ją się roz­tocza kurzu zna­j­du­jące się na dywanach, zasłonach czy chod­nikach, sierść zwierząt (kot, pies) czy pyłki roślin. Te ostat­nie są akty­wne od wczes­nej wios­ny, aż do jesieni. Szczegól­nie niebez­piecz­na jest aler­gia wziew­na u najmłod­szy­ch, ponieważ jej nielecze­nie może przy­czynić się do roz­wo­ju ast­my.

Alergie na jad owadów
Uczu­le­nie na jad osy, szer­szenia czy pszc­zoły zal­icza się do naj­groźniejszy­ch alergii, gdyż użądle­nie może spowodować nawet zgon. Na szczęś­cie najczęś­ciej kończy się na sil­nym obrzęku, złym samopoczu­ciu, zawro­tach głowy, świądzie, zacz­er­wienionej skórze, wymio­tach czy pokrzy­w­ce.

Źródło: antyalergiczny.pl

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

two × two =