Pij sok z buraków. Na zdrowie!

Pij sok z buraków. Na zdrowie!

Burak jest doskon­ałym lekiem na ane­mię. Dzię­ki obec­noś­ci mikroele­men­tów i wit­a­min popraw­ia ogól­ną odporność orga­niz­mu oraz lik­widu­je nad­ciśnie­nie, co więcej, ma również zas­tosowanie w pro­fi­lak­tyce chorób górnych dróg odd­e­chowych i skutecznie wal­czy z przez­ię­bi­e­niem.

Bura­ki mają właś­ci­woś­ci pobudza­jące krąże­nie i poma­ga­ją przy wol­nej przemi­an­ie materii oraz pobudza­ją orga­nizm do wyt­warza­nia czer­wonych krwinek, które przenoszą tlen po orga­nizmie. Zaw­ier­a­ją oprócz tego wit­a­miny C i B1 wiele makro- i mikroele­men­tów, jest w nich dużo wap­nia, mag­nezu, sodu, pota­su oraz dwa rzad­kie met­ale: rubid i cez.

Dzię­ki znacznej zawartoś­ci wit­a­miny C oraz żelaza z burakach, sok z tych warzyw pole­ca się kobi­etom w ciąży. Reg­u­larne picie soku z buraków ćwikłowych może obniżyć zbyt wysok­ie ciśnie­nie, znaczną ilość azotanów, reg­u­lu­ją­cych pracę układu krwionośnego. W dużym stop­niu uspraw­nia on funkcjonowanie orga­niz­mu, przyspiesza przemi­anę materii oraz pozwala zapo­b­ie­gać chorobom układu krąże­nia.

Sok z buraków

Picie soku z buraków zwięk­sza też wytrzy­małość, entuz­jazm, a nawet pozwala dłużej trenować sportow­com. Według pro­fe­so­ra Andiego Jone­sa z Uni­ver­si­ty of Exeter’s School of Sport and Health Sci­ences picie soku z buraków każdego dnia zwięk­sza naszą wytrzy­małość nawet o 16%. Sok spraw­ia, że orga­nizm traci mniej tlenu, przez co odczuwamy mniejsze zmęcze­nie.

Uwa­ga! Soku z buraków nie powin­no się pić świeżo po przy­go­towa­niu. Należy go odstaw­ić w ciemne miejsce na 2–3 godziny.

Jeśli nie pije­cie soku z buraków, może­cie się zacz­er­wienić ze wsty­du — jak burak rzecz jas­na. Jego właś­ci­woś­ci doceniły nawet władze jed­nego hrab­stw w Pen­syl­wanii. Postanow­iły, że zami­ast soli, która zawodzi przy nis­kich tem­per­at­u­rach, dro­gow­cy będą pole­wać jezd­nie sok­iem z buraków. Ze wzglę­du na wysoką zawartość cukru mik­stu­ra przyspiesza roz­puszczanie śniegu i lodu. Meto­da wypróbowano kil­ka lat temu, efekt ekspery­men­tu był na tyle zad­owala­ją­cy, że sto­su­ję się ją do dziś.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

twelve − nine =