Nowy członek rodziny w drodze? Zaplanuj wydatki!

Nowy członek rodziny w drodze? Zaplanuj wydatki!

by -

Pojaw­ie­nie się małe­go dziecka w rodzinie to zawsze ogrom­ne wydarze­nie. Nowy członek to nowe wyzwa­nia, przy­jem­noś­ci, radoś­ci, ale także duże wydatki związane z prze­or­ga­ni­zowaniem życia i mieszka­nia. Jak więc udźwignąć nowe zobow­iąza­nia finan­sowe?

Planowanie wydatków – sposób na niskie kosz­ty
Oczeki­wanie na dzidz­iu­sia trwa całe dziewięć miesię­cy – to wystar­cza­ją­co długi okres cza­su, aby dokład­nie zaplanować wszelkie konieczne dzi­ała­nia oraz znaleźć sposoby ich finan­sowa­nia. Na początek warto prze­myśleć wszelkie duże wydatki, które w poważny sposób mogą nad­szarp­nąć każdy budżet.

Najbardziej kosz­townym wydatkiem jest zawsze przy­go­towanie odpowied­niego miejs­ca dla nowe­go członka rodziny. Włas­ny pokój wyposażony w odpowied­nie sprzę­ty to koszt rzę­du kilkuset do kilku tysię­cy zło­ty­ch. Przeprowadze­nie niezbęd­ny­ch prac w poko­ju, takich jak mal­owanie czy tapetowanie i wyposaże­nie pomieszczenia w nowe dziecięce mebelki – poczy­na­jąc od łóżeczka, komody na ubranka, przewi­jaku i wielu inny­ch, częs­to spędza przyszłym rodz­i­com sen z powiek. Przewidu­jąc z odpowied­nim wyprzedze­niem real­iza­cję tych kosztów zawsze moż­na spowodować ich obniże­nie – moż­na kupić mebelki uży­wane, lub w okazyjnej cenie, a remont poko­ju dziecięce­go wykon­ać włas­nymi siłami lub metodą gospo­dar­czą.

ID-100111555

Inne wydatki są także nie małe. Nosidełko, wózek, ubranka, wanienka i inne niezbęd­ne ele­men­ty wchodzące w skład dziecięcej wyprawki, to także nieba­gatel­ny koszt rzę­du co najm­niej kilkuset zło­ty­ch. Wszys­tkie te kosz­ty warto próbować rozłożyć na kilka miesię­cy real­iza­cji. Decy­du­jąc się na zakup wszys­t­kich ele­men­tów w jed­nym – dziewią­tym miesiącu należy zdawać sobie sprawę, że ich wysokość może prze­ros­nąć nasze możli­woś­ci finan­sowe.

Źródła finan­sowa­nia – rozpoz­nanie tem­atu
Nawet, jeśli nie udało Ci się podzielić wszys­t­kich wydatków na poszczegól­ne miesiące i znakomitą więk­szość planu­jesz zre­al­i­zować w 9 miesiącu ciąży lub tuż po urodze­niu dziecka to warto pamię­tać, że na takie wydatki moż­na starać się o pozyskanie dodatkowych środ­ków finan­sowych w insty­tuc­jach para­bankowych, takich na przykład jak Net Cred­it, które udziela­ją poży­czek nie piętrząc niepotrzeb­ny­ch prob­lemów i nie żąda­jąc wielu doku­men­tów.
Korzys­ta­jąc z takich poży­czek warto jed­nak znać kwotę, jaką zamierza się poży­czyć tak, aby remon­tu i zakupów nie real­i­zować w kilku częś­ci­ach, posiłku­jąc się kilko­ma poży­czkami. Dlaczego? Dwie poży­czki to nie tylko kap­i­tał i pro­cen­ty, które trze­ba będzie spłacić, ale także poświę­cony czas i opłaty związane z przyz­nawaniem dodatkowych środ­ków.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

8 − 4 =