Kos — wakacje dla całej rodziny

Kos — wakacje dla całej rodziny

Grecka wyspa Kos to raj dla turystów spragnionych wypoczynku na pięknych plażach Morza Śródziemnego. Dla zwiedzających znajdą się tam urocze wioski i ciekawe zabytki, pochodzące z bogatego dziedzictwa kulturowego starożytnej Grecji.

 

 

View of a beach in Greece with sunbeds

Rajskie plaże

Łańcuch piękny­ch plaż, otacza­ją­cy­ch wyspę Kos, spraw­ia, że stała się ona jed­nym z najpop­u­larniejszy­ch miejsc waka­cyjny­ch dla rodz­in z dziećmi. Oznacza to, że miejs­cowym pro­mo­torom zależy na roz­wo­ju infra­struk­tu­ry, dzięki czemu turyś­ci mogą wypoczy­wać kom­for­towo, w sprzy­ja­ją­cy­ch ku temu warunk­ach. Na połud­niowym wybrzeżu wyspy zna­j­du­je się jed­na z najlep­szy­ch, a na pewno najdłuższy­ch plaża na Kos, określana w fold­er­ach turysty­czny­ch jako Par­adise Beach – Rajska Plaża. Piasek jest tam po pros­tu piękny, zaś płytkie wody zachę­ca­ją do pły­wa­nia i do upraw­ia­nia sportów wod­ny­ch.

Zabytki stol­i­cy

W stol­i­cy wyspy, która również nazy­wa się Kos, moż­na w sezonie trafić na kolorowe tar­gowiska, które nie mają sobie równy­ch. Wprawdzie trze­ba uważać na dzieci, które łat­wo mogą się zgu­bić w hałaśli­wym tłu­mie, ale warto się tam wybrać, ponieważ to najlep­sza okaz­ja na zakup lokalny­ch pamiątek, jakich nigdy nie zna­jdziemy w sklepach. Jed­nak mias­to może również zaofer­ować coś ludziom, którzy bardziej cenią sobie ciszę. Ist­nieją również spoko­jne bary i restau­rac­je. Stoli­ca Kos to również mias­to bogate w skar­by kul­tu­ry. Jed­nym z najważniejszy­ch jest śred­niowieczny zamek Joan­nitów, wznie­siony przez krzyżow­ców. Ciekawe są również ruiny starej weneck­iej twierdzy i trady­cyjne greck­ie wia­traki.

Wakac­je z dziećmi

Wybier­a­jąc się na wakac­je całą rodz­iną, warto pamię­tać o odpowied­nich atrakc­jach również dla najmłod­szy­ch turys­tów. Dlat­e­go właśnie nie zaszkodzi sprawdz­ić, jak prezen­tu­ją się atrakc­je Kos w ofer­cie BP Itaka. Biuro to od lat spec­jal­izu­je się w orga­ni­za­cji ciekawych wycieczek zagraniczny­ch dla rodz­in z dziećmi. Bez prob­le­mu zna­jdą oni opcję, w której będą ciekawe zabawy i ani­mac­je dla najmłod­szy­ch.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

one × two =