Jarmuż — z czym to się je?

Jarmuż — z czym to się je?

Wielu o nim słysza­ło, ale nie wielu widzi­ało, zwłaszcza na pol­skim stole. Tym­cza­sem jar­muż zna­j­du­je się w rankingu 10 najzdrowszy­ch pokar­mów na świecie i uznawany jest za króla zie­leniny.  Oprócz walorów smakowych posi­ada liczne właś­ci­woś­ci lecznicze. Jakie? Przeczy­ta­j­cie!

To liś­ci­aste zielone warzy­wo należy do rodziny kapust­ny­ch i pochodzi z Azji Mniejszej. Do Europy dotarło około 600 roku p.n.e. za sprawą cel­ty­c­kich wędrow­ców. Mimo, że moż­na go znaleźć na rynku przez cały rok, to w sezonie od połowy zimy poprzez początek wios­ny — kiedy to ma słod­szy smak — jest najbardziej dostęp­ny. Jego potar­gane liś­cie i włóknis­te łody­gi są zazwyczaj ciem­nozielone. Smak mają wyrazisty, pikant­ny i z lekką nutą goryczy. Jarmuż

Oto 10 korzyś­ci zas­tosowa­nia jar­mużu w diecie:

 1. Jest niskokalo­ryczny i bogaty w błon­nik. Jed­na fil­iżanka jar­mużu ma tylko 35 kalorii, 5 gramów błon­nika i 0 g tłuszczu.
 2. Jest bogaty w żela­zo. Ma go więcej niż wołow­ina. Żela­zo jest niezbęd­ne dla zdrowia, odpowiada za tworze­nie hemo­glo­biny i enzymów trans­portu tlenu do różny­ch częś­ci ciała, wzros­tu komórek, zapew­nia praw­idłowe czyn­noś­ci wątroby i inne.
 3. Jest bogaty w wit­a­miny K. Dieta bogata w wit­a­m­inę K może pomóc w ochronie przed różnymi nowot­worami. Jest to również ważne dla różny­ch funkcji fizjo­log­iczny­ch, w tym nor­mal­ne­go zdrowia koś­ci i zapo­b­ie­ga­nia krzep­nię­ciu krwi. Pon­ad­to może pomóc też osobom cier­pią­cym na chorobę Alzheimera.
 4. Jest wypełniony sil­nymi prze­ci­wut­le­ni­acza­mi. Prze­ci­wut­le­ni­acze, takie jak karotenoidy, fla­wonoidy stanow­ią również ochronę przed różnymi typami raka.
 5. Dzi­ała prze­ci­wza­pal­ne. Poma­ga wal­czyć z zapale­niem stawów, ast­mą i chorobami autoim­muno­log­icznymi.
 6. Stanowi ide­al­ne  wspar­cie dla układu krąże­nia. Poma­ga obniżyć poziom cho­les­terolu.
 7. Jest bogaty w wit­a­m­inę A. Wit­a­m­i­na A jest dobra na wzrok i skórę. Poma­ga zapo­b­ie­gać nowot­worom płuc i jamy ust­nej.
 8. Jest bogaty w wit­a­m­inę C. Wzmac­nia układ odpornoś­ciowy, co zimą ma nieba­gatel­ne znacze­nie.
 9. Jest bogaty w wapń. Ma więcej wap­nia niż mleko. Poma­ga to w zapo­b­ie­ga­niu utraty masy kost­nej, zapo­b­ie­ga­niu osteo­porozie i utrzy­ma­niu zdrowe­go metab­o­liz­mu.
 10. Jest doskon­ałym detoksykan­tem.  Dzięki zawartoś­ci włók­na i siarki oczyszcza orga­nizm z toksyn i utrzy­mu­je zdrową wątrobę.

Poza zawartoś­cią dużej dawki wit­a­miny A, C i K jar­muż zaw­iera jeszcze wit­a­m­inę B1, B2, B3, B6 i  E. Pon­ad­to stanowi też cen­ne źródło man­ganu, miedzi, pota­su, mag­nezu, fos­foru i kwa­su foliowe­go.

Jed­na fil­iżanka jar­mużu to zaled­wie 35 kalorii.  Pon­ad­to taka por­c­ja stanowi:

 • 15% dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na wapń oraz wit­a­m­inę B
 • 40% dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na mag­nez
 • 180% dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na wit­a­m­inę A
 • 200% dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na wit­a­m­inę C
 • 1000% dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na wit­a­m­inę K

Jar­muż jest warzy­wem nietr­wałym podat­nym na szy­bkie więd­nię­cie. Dlat­e­go może­my go prze­chowywać zaled­wie kilka dnia. Najlepiej w chłod­nym miejs­cu w plas­tikowym worku, po wcześniejszym usunię­ciu jak najwięk­szej iloś­ci powi­etrza. Aby wybrać świeższy jar­muż należy zwracać uwagę na kolor liś­ci (najlep­sze są te głęboko zielone) i twar­dość łodyg. Mniejsze liś­cie będą bardziej miękkie i łagod­niejsze w smaku niż te duże.


Porady doty­czące przy­go­towywa­nia jar­mużu
Aby uzyskać jak najwięcej korzyś­ci dla zdrowia sto­su­je­my krótkie gotowanie. Takie gotowanie  nie pozbaw­ia też jar­mużu smaku, kon­sys­tencji i koloru. Moż­na gotować go przez kilka min­ut na parze, ale też trady­cyjnie zalać wodą i gotować do miękkoś­ci, jeść zupełnie surowy lub dusić. Wszys­tko zależy od naszej inwencji twór­czej. Ekspery­men­ty są jak najbardziej wskazane. Przed gotowaniem może­my skropić jar­muż sok­iem z cytryny i odstaw­ić na 5 min­ut. Wzmac­nia to jego walo­ry smakowe i stęże­nie sub­stancji odży­w­czy­ch.

Szy­bkie Pomysły ser­wowa­nia

 • Udusić posiekany jar­muż i jabłka. Przed podaniem skropić octem bal­sam­icznym i posy­pać posiekanymi orzechami włoskimi
 • Jar­muż por­wać na kawałki, skropić oli­wą i posy­pać solą, następ­nie piec w piekarniku ok 10 min­ut
 • Do posiekane­go jar­mużu dodać orzeszki pin­iowe, ser feta oraz ugo­towany makaron, skropić wszys­tko oli­wą

Jar­muż początkowo pełnił rolę ozdob­nej rośliny ogrodowej. Najwyższy czas ozdo­bić nim talerze! A przy okazji doświad­czyć wrażeń smakowych i dostar­czyć orga­niz­mowi sporej dawki  zdrowot­ny­ch świad­czeń. Spróbu­j­cie!

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

8 + eighteen =