Jakie zabawki najbardziej wspierają rozwój naszych dzieci?

Jakie zabawki najbardziej wspierają rozwój naszych dzieci?

by -
Wszystkie chcemy przekazać naszym dzieciom to, co najlepsze. Staramy się dbać o ich rozwój, posyłając je na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe czy do najlepszego przedszkola. A czy przywiązujemy odpowiednią wagę do wyboru zabawek? Jeśli nie, to popełniamy błąd.
Zabawki edukacyjne

Dziecko więk­szość cza­su spędza (a przy­na­jm­niej powin­no spędzać) na zabaw­ie. To właśnie ona jest kluczem do poz­na­nia świata oraz zdoby­wa­nia nowych umiejęt­noś­ci. Dobra zabawka powin­na jed­nocześnie przy­cią­gać uwagę malucha, a jed­nocześnie sty­mu­lować rozwój w określony­ch sfer­ach. Najbardziej oczy­wistym wyborem będą tu zabawki eduka­cyjne – jak sama nazwa wskazu­je, mają one edukować nasze pociechy. Zal­iczymy do tej grupy pro­duk­ty uczące pisa­nia, czy­ta­nia i liczenia, ale nie tylko. Wiele z nich będzie wspier­ało rozwój dziecka w bardziej pośred­ni sposób, dlat­e­go warto zapoz­nawać się z opisem czy instrukcją, która wskaże, jak najlepiej moż­na z nich sko­rzys­tać. W sklepach inter­ne­towych, takich jak Merlin.pl, zna­jdziemy wiele zabawek eduka­cyjny­ch dla dzieci w każdym wieku. Ten jeden z najs­tarszy­ch w Polsce sklepów inter­ne­towych pro­ponu­je m.in. puz­zle, maty i inter­ak­ty­wne zabawki eduka­cyjne.

zabawa mamy z dzieckiem
Kreatywność to podstawa

Rozwój wyobraźni i kreaty­wnoś­ci jest wyjątkowo ważny dla każde­go malucha. Odpowied­ni dobór zabawek pomoże znacznie ułatwić sprawę. Z pewnoś­cią sprawdzą się tutaj wszys­tkie książki, zwłaszcza te bez słów, w których dziecko samo może wymyślać włas­ne his­to­rie, ćwicząc tworze­nie związków przy­czynowo skutkowych. Doskon­ałym wyborem będą również wszelkiego rodza­ju zestawy kreaty­wne i plas­ty­czne, pozwala­jące malu­chowi rozwi­jać włas­ną twór­c­zość oraz wyrażać emoc­je poprzez sztukę. Na top­ie są także bard­zo proste zabawki kreaty­wne, mogące mieć dziesiątki różny­ch zas­tosowań. Nie narzu­ca­jąc dziecku sposobu ich wyko­rzys­ta­nia, zostaw­iamy wol­ne pole dla ich wyobraźni. Dobrym przykładem jest Bili­bo – znana i lubiana kolorowa mus­zla, którą moż­na wyko­rzys­tać np. do buja­nia się, schowa­nia się w środ­ku, czy też prze­chowywa­nia w niej dziecię­cy­ch skar­bów.

Nie zapominajmy o ruchu

W dzisiejszy­ch cza­sach, kiedy wiele dzieci ma nawet włas­ne table­ty, zapom­i­namy nier­az o tak ważnej dla maluchów potrze­bie ruchu. Dawniej nasze pociechy same przy­pom­i­nały o niej, skacząc bez wytch­nienia po całym domu. Ter­az łatwiej je uspokoić – ulu­biony film czy aplikac­ja na table­cie zapewne zro­bią swo­je. Tym­cza­sem ruch jest każde­mu dziecku niezbęd­ny do praw­idłowe­go roz­wo­ju. Warto więc wyposażyć się w wartoś­ciowe zabawki sportowe, których może­my uży­wać także w domu. Sprawdzą się zimą czy pod­czas brzy­d­kiej pogody, kiedy wyjś­cie na plac zabaw nie będzie możli­we. Sięg­ni­jmy zatem po duże piłki lub zwierza­ki do skaka­nia, maty gim­nasty­czne czy dywanik do gry w klasy. Ciekawym rozwiązaniem są dostęp­ne w sklepach reha­bil­i­ta­cyjny­ch stop­nie oraz małe mostki, z którym stworzymy w domu mini plac zabaw.

To, w jaki sposób dziecko będzie się rozwi­jać, zależy w dużym stop­niu od nas. Zad­ba­jmy więc o mądre zabawki, które w odpowied­ni sposób sty­mu­lować będą zmysły i zachę­cać do zdoby­wa­nia nowych umiejęt­noś­ci.

PODOBNE ARTYKUŁY

3 KOMENTARZE

  1. Popier­am, kreaty­wność to postawa. W dzisiejszy­ch cza­sach trze­ba kłaść nacisk na zabawy rozwi­ja­jące wyobraźnię dziecka, a nie sadzać je przed tv czy tabletem.
    Ja staram się baw­ić z dziećmi i rozwi­jać ich umiejęt­noś­ci man­u­al­ne, dużo inspiracji czer­pałam stąd: http://www.okt-kids.pl/exercise,main,0.html oraz przy­pom­i­na­jąc sobie stare dobre cza­sy z moje­go dziecińst­wa:) CO więcej, sama się pryz tym dobrze baw­ię i relak­su­je po pra­cy:)

  2. Zabawki eduka­cyjne to pod­stawa praw­idłowe­go roz­wo­ju dziecka. Trze­ba zachować zdrową relację między zabawkami spraw­ia­ją­cymi tylko radość a tymi mają­cy wpływ na rozwój umiejęt­noś­ci moto­ryczny­ch i inny­ch.

Odpowiedz

14 + 3 =