Dziecko w samochodzie — jak wozić je bezpiecznie?

Dziecko w samochodzie — jak wozić je bezpiecznie?

Każdy kierow­ca powinien zapewnić mak­si­mum bez­pieczeńst­wa nie tylko sobie, ale również prze­wożonym pasażerom oraz wszelkim innym uczest­nikom ruchu dro­gowe­go. Szczegól­ne zasady bez­pieczeńst­wa odnoszą się do prze­woże­nia dzieci do 12. roku życia. Jak woz­ić dziecko bez­piecznie?

Uwarunk­owa­nia prawne
Ustawa z dnia 20 czer­w­ca 1997 roku Pra­wo o ruchu dro­gowym w art. 39 pkt. 3 wskazu­je, że:

W pojeździe samo­chodowym wyposażonym w pasy bez­pieczeńst­wa, dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekracza­jące 150 cm wzros­tu, prze­wozi się w fote­liku ochron­nym lub innym urządze­niu do prze­woże­nia dzieci, odpowiada­ją­cym wadze i wzros­towi dziecka oraz właś­ci­wym warunk­om tech­nicznym.”

Little girls inside car eating candy stickJed­nocześnie tak­sówkarze, kieru­ją­cy auto­busami czy spec­jal­isty­cznymi środ­kami trans­portu san­i­tarne­go nie muszą prze­woz­ić dziecka w fote­liku. Fote­lik nie jest również wyma­gany, jeśli dziecko prze­wożone jest pojazdem pol­i­cyjnym, straży granicznej lub straży miejskiej.

Jaki fote­lik i gdzie go przyp­iąć?
Nasze pociechy powin­niśmy zawsze prze­woz­ić w spec­jal­nie przez­nac­zony­ch do tego fote­likach lub, w przy­pad­ku starszy­ch i więk­szy­ch dzieci, na spec­jal­nej pod­kład­ce. Fote­lik powinien być dopa­sowany rozmi­arem do wzros­tu, wieku i wagi dziecka. Jeśli więc nie posi­ada ono jeszcze skońc­zony­ch 12 lat oraz nie przekroczyło wyma­gany­ch 150 cm wzros­tu, wów­czas nie może być trak­towane jak osoba dorosła i prze­wożone bez spec­jal­ny­ch zabez­pieczeń.

Jeśli planu­je­my zakup fote­lika ochron­nego, koniecznie zain­wes­t­u­jmy w wysoką jakość i trwałe mate­ri­ały, w końcu ważne jest bez­pieczeńst­wo naszy­ch pociech. Przy nieco starszy­ch już maluchach najlepiej wybier­ać fote­lik dwuczęś­ciowy, dopa­sowu­ją­cy się do wzros­tu dziecka. Z cza­sem będzie ono mogło służyć już wyłącznie jako sama pod­kład­ka.

Co do mon­tażu fote­lika ochron­nego, pamię­ta­jmy o kilku ważny­ch zasadach, zwłaszcza przy trans­porcie niemowląt. Jeśli planu­je­my woz­ić je na miejs­cu pasażera, zna­j­du­ją­cym się tuż obok kierow­cy, wów­czas fote­lik powinien zostać przyp­ię­ty tyłem do kierunku jazdy. Należy również pamię­tać o wyłącze­niu poduszki powi­etrznej, aby dziecku w przy­pad­ku kolizji nie stała się krzy­w­da. Jeśli nato­mi­ast nie da się jej wyłączyć, to w takim wypad­ku dziecko powin­no być prze­wożone wyłącznie na tyl­nym siedze­niu.

Ubez­piecze­nie NNW dla pasażerów
Wykupu­jąc polisę OC dla nasze­go samo­chodu, warto prze­myśleć możli­wość sko­rzys­ta­nia z dodatkowej opcji ubez­pieczenia NNW, czyli ubez­pieczenia na wypadek następstw nieszczęśli­wych wypad­ków, zwłaszcza wtedy, kiedy częs­to zamierza­my prze­woz­ić w naszym samo­chodzie małe dzieci.

AXA DIRECT ofer­u­je takie ubez­piecze­nie NNW w pakiecie do ubez­pieczenia OC komu­nika­cyjne­go, w cenie już od 29 zł za rok. Moż­na w ten sposób zapewnić sobie ochronę finan­sową w przy­pad­ku  liczny­ch urazów ciała a nawet śmier­ci, zarówno u kierow­cy, jak i pasażerów, w wyniku wypad­ku dro­gowe­go.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

twelve + fifteen =