Cukier ukryty w produktach

Cukier ukryty w produktach

by -

Otyłość, próch­ni­ca, cukrzy­ca i niedobo­ry pokar­mowe mogą być skutkiem nad­mierne­go spoży­cia przetwor­zony­ch cukrów prosty­ch. Sub­stanc­je słodzące zwyk­le nie zaw­ier­a­ją żad­ny­ch skład­ników odży­w­czy­ch, a dostar­cza­ją dużą ilość pusty­ch kalorii. Według WHO spoży­cie cukru nie powin­no przekraczać 10 proc. dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia kalo­ryczne­go. Zas­tosowanie się do tych zale­ceń może być trud­ne, ponieważ etyki­ety pro­duk­tów spoży­w­czy­ch są częs­to mylące.

Zgod­nie z zalece­ni­ami Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia maksy­mal­ne dzi­en­ne spoży­cie białe­go cukru i inny­ch przetwor­zony­ch cukrów prosty­ch nie powin­no przekraczać 10 proc. zapotrze­bowa­nia kalo­ryczne­go. W przy­pad­ku diety prze­cięt­nej kobi­ety jest to około 50 g, nato­mi­ast prze­cięt­ne­go mężczyzny – 70 g. Zalece­nia te nie doty­czą jedynie cukru dodawane­go, lecz także tego, który zna­j­du­je się w żywnoś­ci przetwor­zonej, m.in. słody­czach i słod­kich napo­jach.

– W stan­dar­d­owym batoniku może być około 4 łyżeczek, czyli 20 g cukru. W bard­zo duży­ch iloś­ci­ach cukier wys­tępu­je w napo­jach, szczegól­nie gazowany­ch, ze wzglę­du na to, że napo­je gazowane w pewnym stop­niu zabi­ja­ją słod­ki smak. Mała puszka napo­ju ener­gety­czne­go będzie miała około 5 łyżeczek – mówi agencji infor­ma­cyjnej Newse­ria Lifestyle Mał­gorzata Krukowska, diete­tyk.

Cukier dodawany jest również do wielu inny­ch, z pozoru niesłod­kich pro­duk­tów, takich jak: przyprawy, płatki śni­adan­iowe, jogur­ty i przetwory mleczne oraz wszelkiego rodza­ju sosy. Przykład­owo łyżka keczupu zaw­iera pół łyżeczki cukru.

– Należy zwró­cić uwagę, że ten cukier nie zawsze wys­tępu­je w składzie pod nazwą cukier. Bard­zo częs­to są to różne słody albo syropy, np. syrop gluko­zowo-fruk­to­zowy czy inwer­ty­na. Nie dajmy się też zwieść temu, że jeżeli uży­wamy cukru brą­zowe­go czy trz­ci­nowe­go, to już odży­wiamy się zdrowo. One zaw­ier­a­ją ciut więcej wartoś­ciowych skład­ników, ale ich kalo­ryczność i dzi­ałanie w orga­nizmie jest dokład­nie takie samo jak cukru oczyszc­zone­go – tłu­maczy Mał­gorzata Krukowska.

Biały cukier zwięk­sza kalo­ryczność diety, nato­mi­ast nie dostar­cza żad­ny­ch wit­a­m­in, błon­nika i prze­ci­wut­le­ni­aczy. Zaw­iera jedynie ślad­owe iloś­ci skład­ników min­er­al­ny­ch. Im więk­szy jego udzi­ał w diecie, tym więk­sza gęs­tość kalo­rycz­na diety, a mniejsza gęs­tość odży­w­cza. Dieta z wysoką zawartoś­cią przetwor­zony­ch cukrów prosty­ch zwięk­sza ryzyko nad­wagi, otyłoś­ci, próch­ni­cy i cukrzy­cy. Przy­czy­nia się również do pod­wyższenia poziomu triglicery­dów i cho­les­terolu we krwi, a w kon­sek­wencji do chorób ser­ca.

Alter­naty­wą dla cukru może być ksyl­i­tol, który zaw­iera znacznie mniej kalorii niż stan­dar­d­owe sub­stanc­je słodzące i może mieć pozy­ty­wny wpływ na zdrowie jamy ust­nej. W więk­szy­ch dawkach wywołu­je jed­nak efekt przeczyszcza­ją­cy, dlat­e­go powinien być stosowany z umi­arem.

źródło: Lifestyle.Newseria.pl

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

fifteen − five =