Zamazany pokój

Zamazany pokój

by -

Co się stanie gdy poz­wolisz dziecku udeko­rować pokój dowol­ną iloś­cią nakle­jek? Sprawdz­iła to japońs­ka artys­t­ka Yay­oi Kusama. Jed­no z pomieszczeń w Gallery of Mod­ern Art w Queens­land w Aus­tralii przek­sz­tał­ciła mono­chro­maty­czne wnętrze — wyposażone wyłącznie w białe meble i ozdo­by. A potem… odwiedza­ją­cym galer­ię goś­ciom poz­woliła zmienić wnętrze za pomocą nakle­jek w ksz­tał­cie kropek.

Najmłod­szym goś­ciom zwiedza­ją­cym wys­tawę wręczano różnokolorowe nakle­j­ki w ksz­tał­cie kropek. Zdaniem artys­t­ki są sym­bol­em zie­mi, słoń­ca lub księży­ca. Na zmi­anę tego chłod­nego wnętrza nie trze­ba było dłu­go czekać. W ciągu dwóch tygod­ni śnieżno­bi­ały pokój przeszedł trans­for­ma­cję — eksplodował mil­ion­a­mi  kolorowych kropek, które są cechą charak­terysty­czną dla twór­c­zoś­ci Yay­oi.

W ten sposób z inic­jaty­wy artys­t­ki pow­stała kole­j­na insta­lac­ja, nazwana “Zamazany pokój”. Macie ochotę zaryzykować i poz­wolić swoim małym artys­tom stworzyć podob­ne dzieło w domu?
[nggallery id=110 template=caption]

 

Yay­oi Kusama to urod­zona w 1929 roku, japońs­ka artys­t­ka total­na: per­former­ka, rzeźbiar­ka, malar­ka, pis­ar­ka i akty­wist­ka. Patrząc na jej dzieła może­my stwierdz­ić, że ma obsesję na punkcie kropek. Przy czym nie bez powodu sama Yay­oi swo­ją dzi­ałal­ność artysty­czną nazy­wa “sztuką obsesyjną”. Dlaczego? Artys­t­ka nie ukry­wa swoich prob­lemów psy­chicznych, od 1977 roku miesz­ka w tok­i­jskim szpi­talu psy­chi­a­trycznym. Pon­ad­to twierdzi, że swo­je inspirac­je artysty­czne czer­pie z halucy­nacji i innych zaburzeń. W 2008 roku jej naj­droższa pra­ca została sprzedana za 5,1 mln dolarów, co stanowi reko­r­dową cenę za pracę żyjącej artys­t­ki. W 2012 dla Louis Vuit­ton zapro­jek­towała kolekcję “Infini­et­ly Kusama”.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz