Wizyta w Centrum Innowacji Pampers

Wizyta w Centrum Innowacji Pampers

by -

Czy któraś z mam zakłada­jąc dziecku pieluszkę Pam­pers, zas­tanaw­ia się ile cza­su zaj­mu­je pro­jek­towanie, badanie, ulep­szanie i pro­dukc­ja 1. pielusz­ki? Sama nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopó­ki nie odwiedz­iłam Cen­trum Innowacji Pam­pers w Schwal­bach.

[nggallery id=pampers_schwalbach]


Odlo­towa podróż

Wyjazd do Niemiec miał być odskocznią od codzi­en­noś­ci, okaza­ło się, że będzie to fas­cynu­ją­ca wyprawa w głąb nau­ki, z której korzys­ta­ją dzieci na całym świecie i to od pier­wszej chwili życia. Naszym prze­wod­nikiem był dr Frank Wiese­mann — prawdzi­wy ekspert. Na tem­at pieluszek wie dosłown­ie wszys­tko, bo udoskon­ala je od kilka­nas­tu lat. Mówił o przeło­mowych momen­tach w his­torii pieluszek Pam­pers, pokazał pokazał też his­to­ryczny już pro­to­typ pieluchy nieprzy­pom­i­na­jącej praw­ie w niczym super chłon­nych i kolorowych pieluszek, jakie dzieci noszą obec­nie. Pielusz­ki Pam­pers wymyśl­lił Vic­tor Mills. Zro­bił to dla wnu­ka. Dzi­adek Mills po długich ekspery­men­tach 
stworzył zewnętrzne plas­tikowe majt­ki, wyłożone w środ­ku sztucznym jed­wa­biem. Pro­jekt początkowo  nazwano 
„P-57” – tajem­nicza nazwa pochodzi od samolo­tu, którym w cza­sie wojny latał szef Vic­to­ra. Pewnie dlat­ego Mills przed­staw­ia­jąc pomysł, powiedzi­ał: „to będzie odlot”.

Ręcz­na rob­o­ta czyli pier­wowzór
Każdego roku Cen­trum Innowacji współpracu­je z pon­ad kilko­ma tysią­ca­mi rodzin, w sum­ie przeprowadza się pon­ad 2 mil­iony testów. W spec­jal­nym poko­ju z lus­tra­mi wenecki­mi mamy odpowiada­ją na pyta­nia badaczy oraz dzielą się wraże­ni­a­mi, opini­a­mi i pomysła­mi doty­czą­cy­mi pieluszek Pam­pers. Dzię­ki ich uwag­om mam dopra­cow­ano na przykład rzepy. Czy zauważyłyś­cie, że pod­czas ich odpina­nia robią już mniej hała­su? Zan­im pielusz­ka trafi na skle­powe pół­ki, musi być odpowied­nio zapro­jek­towana i prze­jść wszys­tkie testy. Koszt pro­dukcji jed­nego ręcznie wyko­nanego pier­wow­zoru, to cza­sa­mi nawet 100 euro! Lab­o­ra­to­ri­um gdzie pow­sta­ją pro­to­typy przy­pom­i­na zaję­cia prak­ty­czno-tech­niczne. Do pra­cy uży­wa się nożyc, lin­i­jek, mate­ri­ałów, itp. Wszelkie innowac­je są pil­nie strzeżone, dlat­ego niko­mu nie wol­no robić zdjęć. Podob­ne zasady panu­ją w hali z lin­ią pro­duk­cyjną. Ściągnąć z taśmy jeszcze cieplutką pieluszkę, która na rynek najw­cześniej trafi za rok – to dopiero fra­j­da!

Wszys­tko z myślą o dzieci­ach
Cen­trum Innowacji Pam­pers w Schwal­bach oprócz doświad­czeń, badań włas­nych ekspertów, zle­ca też tysiące testów nieza­leżnym insty­tucjom kon­sumenckim. Wszys­tko po to, by pielusz­ki Pam­pers były coraz lep­sze. Obec­nie tylko w tym jed­nym miejs­cu nad udoskonale­niem pieluszek Pam­pers pracu­je 350 osób z 20 kra­jów, w 20 dziedz­i­nach naukowych, z czego 25% pra­cown­ików stanow­ią lekarze, a 50% wszys­t­kich zatrud­nionych to kobi­ety. Powierzch­nia całego Cen­trum zaj­mu­je tyle, co 7 boisk piłkars­kich. Eksper­ci nie noszą tam butów na korkach, tylko białe kitle, mimo to wygrali już nie jeden mecz w dziedzinie pro­dukcji najbardziej suchych pieluszek dla dzieci.

Maluch tes­tu­je
Rozczu­la­ją­cym momentem był widok niemowląt tes­tu­ją­cych pielusz­ki na placu zabaw. Rodz­ic ma na oku malucha, a ekspert dziecko i pieluchę. W ten sposób podglą­da się jak porusza się maluch, a jak pielusz­ka, na przykład pod­czas raczkowa­nia, prób chodzenia czy upad­ków na pupę. Potem młody kon­sument odwiedza gabi­net lekars­ki, w którym dokonu­je się pomi­aru wilgo­t­noś­ci skóry dziec­ka. Zaskaku­jące było to, że skóra na dłoni kilku mam miała gorsze wyni­ki od pupy dziec­ka, które zmoczyło pieluszkę!

Mokro czy sucho
Ostat­nim etapem naszej wyciecz­ki była wiz­y­ta w lab­o­ra­to­ri­um. Tam pod­czas tes­tu sprawd­zono chłon­ność pieluszek Pam­pers oraz pieluszek najwięk­szego konkurenta na pol­skim rynku. W tym samym cza­sie lab­o­ran­t­ka na wkład chłon­ny pieluszek wylała 150 ml płynu (czyli ilość odpowiada­jącą iloś­ci płynu, który musi wchłonąć pielusz­ka, kiedy dziecko robi siu­siu). Po 2 min­u­tach na obie pielusz­ki została położona bibuł­ka. Zarówno pielusz­ka Pam­pers, jak i położona na nią bibuł­ka były suche. W drugim przy­pad­ku pielusz­ka i położona na nią bibuł­ka były mokre. Czy to rzeczy­wiś­cie ważny test? Tak, bo mokra pielusz­ka może podraż­ni­ać skórę dziec­ka, a im więcej dziecko wykonu­je ruchów wraz z roz­wo­jem moto­rycznym, tym więk­sze praw­dopodobieńst­wo jej prze­cieka­nia i ryzyko, że nasz skab nie będzie spał do rana…

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz