Segreguj z głową

Segreguj z głową

by -

fot. Kongsky/freedigitalphotos.netKażdy Polak pro­duku­je około 315 kilo­gramów śmieci rocznie, aż 71 % odpadów lądowało na wysypiskach. Co się zmieniło? Bez wzglę­du na to czy seg­regu­je­my czy nie, musimy za to zapłacić. Rewolucję przeszedł sys­tem odbioru i gospo­darowa­nia odpadami. Jaki ma być efekt? Mniej wysypisk śmieci i więcej recyk­lin­gu. Jesteśmy na początku zdoby­wa­nia cen­nej wiedzy na tem­at seg­re­gowa­nia, dlat­e­go pod­powiadamy jak nie zwar­i­ować i seg­re­gować z głową.

Brą­zowa butelka do zielone­go pojem­nika, przeter­mi­nowane leki odd­ać do apteki, papier, ale nie ten wyplamiony do pojem­nika niebieskiego. Co z zep­sutą pralką i pieluchami? Czy twarde okład­ki z książek do niebieskiego, a co z kar­tonem po mleku? Przyz­na­je­my, na początku to może budz­ić frus­trację. Oto kilka pod­powiedzi dzięki którym masz szan­sę na osiąg­nię­cie mis­tr­zost­wa w seg­re­gacji śmieci.

Zwróć uwagę na kolory:
  • NIEBIESKI pojem­nik przez­nac­zony jest na PAPIER, np: gaze­ty, kat­a­logi, zeszy­ty szkol­ne (trze­ba usunąć zszy­wki, gumki), kartony, papierowe tor­by, książki w mięk­kich okład­kach. NIE WRZUCAMY: tłuste­go papieru (po mar­garynie lub maśle), pieluch, worków po cemen­cie, tapet, seg­re­ga­torów z met­alowymi oku­ci­ami.
  • ŻÓŁTY pojem­nik — na PLASTIK I METAL. Tu spoko­jnie wrzu­caj kap­sle, butelki, zakrętki, reklamówki. NIE WRZUCAMY: butelki po ole­ju, opakowa­nia po płynie do spryski­waczy, zabawek, wykładz­in, częś­ci samo­chodowych, jed­no­ra­zowych naczyń.
  • BIAŁY pojem­nik — na SZKŁO BEZBARWNE, np: butelki szk­lane (bez nakrętek, zacisków czy gumowych uszczelek), po napo­jach i żywnoś­ci, butelki alko­holu, szk­lane opakowa­nia po kos­me­tykach.
    NIE WRZUCAMY: żarówek, porce­lany, naczyń żarood­porny­ch, ter­mometrów, szyb.
  • ZIELONY pojem­nik na SZKŁO KOLOROWE: słoiki i butelki kolorowe. NIE WRZUCAMY: lamp, reflek­torów, lus­ter.
  • CZARNY - na odpady zmieszane (czyli takie, które nie nada­ją się do odzysku bądź recyk­lin­gu, podle­ga­ją biodegradacji i nie stanow­ią odpadów niebez­pieczny­ch).
  • Moż­na też spotkać pojem­niki czer­wone na METAL, wrzu­camy: puszki po napo­jach.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

11 + six =