Jak wybrać łóżeczko?

Jak wybrać łóżeczko?

by -

W pier­wszym roku życia niemowlę spędza w łóżeczku około 300 dni, między innymi dlatego wybór pier­wsze­go i najważniejsze­go mebla dla dziecka jest kluc­zowe. Które wybrać, jakie powin­no być to ide­al­ne? Pod­powiadamy: bez­pieczne, kom­for­towe i funkcjon­al­ne.

Poszuki­wa­nia tego wymar­zone­go najlepiej zacząć od dokład­ne­go przeszuka­nia inter­ne­tu. Po wybra­niu intere­su­jące­go nas mod­elu, warto wybrać się do salonu meblowe­go, żeby dokład­nie obe­jrzeć mebel i zasięgnąć porady sprzedaw­cy. Zwraca­jmy uwagę, czy łóżko jest wyko­nane staran­nie i solid­nie, przy uży­ciu atestowany­ch i nietoksy­czny­ch farb.
Na co jeszcze zwó­cić uwagę?

  • mate­ri­ałnajlep­sze łóżeczka wyko­nane są z lite­go drew­na, bo są trwałe. Trze­ba jed­nak zwró­cić uwagę czy jest ono dobrze wys­zli­fowane, aby nie miało żad­ny­ch drza­zg, a krawędzie nie miały ostrych kan­tów. Ważne jest także, aby far­by i lakiery, którymi poma­lowane jest łóżeczko nie były toksy­czne dla dzieci. Kiedy dzieci ząbku­ją to lubią obgryzać ramę łóżeczka dlat­e­go nietoksy­czne lakiery są bard­zo istot­ne. Niek­tóre łóżeczka mają bari­erki zakońc­zone spec­jal­nymi nakład­kami, ktore służa za gryza­ki;
  • szczebelki – prz­er­wy między nimi nie powin­ny być mniejsze niż 2,5 cm i więk­sze niż 6 cm. Sze­rokość musi być tak dopa­sowana, by dziecko nie zak­li­nowało między szczebelka­mi głowy, ręki albo nogi;
  • rozmi­ar łóżeczka – łóżeczka pro­dukowane są w rozmi­arze 120x60 i 140x70 cm, częs­to zdarza się, że więk­sze mod­ele z cza­sem mogą służyć jako pier­wszy tapczanik;
  • reg­u­lowane dno – to ważny ele­ment łóżeczka, który pozwala na ustaw­ie­nie mat­er­a­ca na kilku poziomach. Zaczy­namy od najwyższe­go, a wraz z roz­wo­jem dziecka go obniżamy. Jest to bard­zo funkcjon­al­ne i ułatwia dostęp do maleńst­wa;
  • wyj­mowane szczebelki/bok – dzięki możli­woś­ci wyję­cia dwóch boczny­ch szczebelków dziecko będzie samo mogło wychodz­ić z łóżeczka, oczy­wiś­cie dopiero wów­czas, gdy już nauczy się samodziel­nie chodz­ić. W więk­szoś­ci łóżeczek moż­na już wyjąć cały bok, co ułatwia dziecku samodziel­ne wchodze­nie i wychodze­nie z łóżeczka;
  • szu­fla­dy – sprawdza­ją się zwłaszcza w mały­ch mieszka­ni­ach, zawsze moż­na w nich schować poś­ciel, zabawki lub inne dro­bi­azgi;
  • nakładany przewi­jak – jest bad­zo prak­ty­cznym ele­mentem.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

Odpowiedz

12 + nine =