Mądre bajki

Mądre bajki

by -

W oranżerii restau­racji Endor­fi­na przy ul. Fok­sal w Warsza­w­ie odbyła się pre­miera książ­ki i audio­booka “Mądrość z natu­ry”. Na spotka­niu z autora­mi pojaw­ili się dzi­en­nikarze, reporterzy i oczy­wiś­cie dzieci. Sie­dem wyjątkowych rymowanych bajek pow­stało na zamówie­nie 3 — let­niej Matyldy, cór­ki Michała Zawad­ki. - Pon­ad rok temu po kole­jnej wypraw­ie do ogro­du zoo­log­icznego cór­ka poprosiła: Tato, napisz mi bajkę o zwierza­kach w pas­ki i ciap­ki. Jeszcze tego samego dnia spełniłem jej prośbę — mówi autor. Z rozmów, cieka­woś­ci małej dziew­czyn­ki, ojcowskiej miłoś­ci oraz inspiracji naturą, zaczęła pow­stawać książ­ka. Zwierzę­ta – niestrudzeni sprzymierzeń­cy, tłu­macze emocji, wartoś­ci oraz rodzin­nych i przy­ja­ciel­s­kich więzi – stały się nar­ra­tora­mi i bohat­era­mi bajek jed­nocześnie — doda­je. Ale to nie wszys­tko, Michał Zawad­ka w mis­tr­zows­ki sposób prze­my­cił w ich treś­ci pon­ad 460 fak­tów encyk­lope­dy­cznej wiedzy z życia zwierząt prz­eróżnych gatunków.

[nggallery id=madrosc_z_natury template=caption]

O kulisach pow­stawa­nia książ­ki - opowiadał także Tomasz Soin, autor ilus­tracji. - Najpierw dostałem tekst, a potem for­mowałem postaci. Pra­ca dla dzieci, to czys­ta przy­jem­ność — mówił. Do każdego egzem­plarza dołąc­zony jest audio­book. Baj­ki zgodzili się przeczy­tać wspaniali artyś­ci: Karoli­na Grusz­ka, Joan­na Jabłczyńs­ka, Robert Janows­ki, Maciej Stuhr, Krysty­na Czubów­na, Cezary Pazu­ra i Piotr Adam­czyk. Ten ostat­ni, pod­czas kon­fer­encji na życze­nie pub­licznoś­ci przeczy­tał frag­men­ty baj­ki “Dom — rzecz o trosce”. Na pły­cie zna­j­du­je się również kołysan­ka, którą zaśpiewał ulu­bi­e­niec pub­licznoś­ci — Robert Janows­ki. Słucha­jąc mądrych opowieś­ci, moż­na przeżyć wyjątkową muzy­czną przy­godę. Kom­pozy­tor Tomasz Fil­ipczak delikat­nie przeprowadza słuchaczy od bossanovy przez jazz, rock czy funk do muzy­ki baroku.

Na pre­mierze książ­ki nie mogło zabraknąć młodych czytel­ników, a wśród nich Matyl­da mała- wiel­ka inspirac­ja. Dziel­nie towarzyszyła tacie na sce­nie, a jej młod­szy brat Makary przyglą­dał się całej sytu­acji siedząc na wid­owni… na kolanach mamy.

Warto pamię­tać, że mądre i zabawne wier­szy­ki łatwiej trafi­a­ją do dziecięcej wyobraźni niż poważne roz­mowy prozą, dlat­ego Zarad­na pole­ca “Mądrość z natu­ry” na jesi­enne wiec­zo­ry, jako prezent dla malucha pod choinkę, na urodziny i po pros­tu bez okazji.

Książ­ka niebawem ukaże się w języku fran­cuskim, por­tu­gal­skim, hisz­pańskim, ang­iel­skim, chińskim oraz w alfabecie Braila. Złotówka z każdego sprzedanego egzem­plarza, zostanie przekazana na cele statu­towe UNICEF.

Mądrość z natu­ry”, Michał Zawad­ka, wydawnict­wo: MIND & DREAM Michał Zawad­ka. Cena: 39,90 zło­tych.

Michał Zawad­ka: kon­fer­an­sjer, lek­tor, ani­ma­tor pub­licznoś­ci. Absol­went Dzi­en­nikarst­wa na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim i Polonisty­ki na kierunku Słowo na Ekranie w Mowie i na Piśmie. Ze sceną teatral­ną związany od 1999 roku. Do dziś zagrał pon­ad tysiąc czterys­ta przed­staw­ień w kra­ju i za granicą. Główne pro­dukc­je z jego udzi­ałem to „Fairy Queen”, „Danc­ing”, „Wozzeck”, „Władza”, „Dama Pikowa”, „Czer­wony Kap­turek”, „Open­taniec”, „Otel­lo”, „Azzuro”, „Miss Saj­gon”, „Piotruś Pan” i musi­cal „Metro”. Zawodowo także artys­ta estrad­owy, telewiz­yjny i kaskad­er fil­mowy. Pon­ad dziesięć lat trenował sztu­ki wal­ki. Jego hob­by są reto­ry­ka, sztu­ka słowa, możli­woś­ci i tajem­nice umysłu oraz osią­ganie założonych celów. Członek i współza­łoży­ciel stepu­jącej grupy The Pris­on­ers — Więźniowie Ryt­mu. Jego źródłem i energią życia jest rodz­i­na: żona Gosia, cór­ka Matyl­da i syn Makary.

Dla pier­wszej oso­by, która wyśle do nas maila na adres: redakcja@zaradna-mama.pl czeka egzem­plarz z auto­grafem auto­ra.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz